Rom 13

1Ari ne bunmo gavman gihaqenib osiy. Na ezaqgo God inmo bilaqan gavman bunmo gwahtiqim giqosayta. Osad gavman araq diq in gimo gigo zawayib a hi osayta. Haiqgam. Gavman bunmo gigo zaway God-mo ago hib bolaqta. 2Nazaq iyan mat nog gavman gigo nan othasad na in God anad othasaqmo. Mat naqanta teq hazizirib turad ago daq na amenin tuwaqdaqta. 3Na ezaqgo on mataw daq dimunta emayta na in gavman a hi girabunayta. Ari mat daq meqinta emaqta naqmo in gavman girabundaqta. Nazaq iyan ni gavman ginan hi rabnan haqad ni daq dimuntaqmo emad luw. Luwsa gavman nibin tiqiluw daqay. 4Na ezaqgo gavman in God ago kabibiy matawta. In ni niwamuzsa ni wastitayeqmo osgo haqad God in giqeman osayta. Ari ni daq meqinta emad teq ni rab. Gavman in baqir samanta a hi wazayta. In God ago kabibiy matawta. Mataw daq meqinta emsa gavman in God abinib gigem meqniysa amenin emayta. 5Nazaq iyan i gavman giwazinad gihaqenib osuq. Teq i daq meqinta emid in i ginan gigem meqniysa amenin ig daqayta naqmo amomo ago i rabad gihaqenib hi osuq. Haiqgam. Luweq i gavman giqez othaseq i God-mo ameb gihol meqin loyinam haqad i gavman gihaqenib osuq. 6Ad daq alulin naqmo ago ne takis zayaytamo. Na ezaqgo gavman in God ago kabibiy mataw iyim in kabiy naqmo gihol bunmo ugayta. Ugad in kabiy ta araq gihol ulumsihgo anadin diq a hi emayta. 7Nazaq iyan ne nagah gavman neg daqayta na ne negiy. Ad mataw takis amo amo waqad luwsa ne takis zay daqayta na bunmo in negiy. Ad ne mataw girabunnanta na girabunad teq ne mataw gibin inaqta na giwaziniy. 8Ari ne gigo nagah araq amenin mat araq ago hib hi usan. Haiqgam. Ne an ago hib amenin usdaqta amulikmo na in kazaq. Ne an anan ginad bilaqsa os daqayta naqmo. Na ezaqgo mat in ayow anan anad bilaqad in God ago maror Moses bilamta na ago gunun tuwolnet bugaq. 9Maror na aduganib gunun kazaq giqusaqta, Ni an alulib hureqeq inaq hi us. Ni mat araq hi wol em. Ni hi rin ton. Ni mat araq ago nagah hi utet. Ta teq gamuk ta araq amulikmo usaqta na in gunun naway na teq gunun ta asor usayta na bunmo inaqmo giquriyamim wol net bugaqta. Gamuk na bilam, Ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan ham. 10Mat in ayow anan anad bilaqsa in a hi meqin tondaqta. Nazaq iyan on mataw an anan ginad bilaqsa osad in God ago maror Moses bilamta na tuwolnet bugayta. 11Teq ne kam ezaqta ago ne osayta na ago ne ginad em hasad daq nawa nagan bunmo muzinad osiy. Na ezaqgo ne mebmebmo Yesus anan helmo haqiyta nab God ne gilumsiheq ta giwaqdaqta na akaman in pesan nog usyaqta. Ari muran teq kam na bolim sinsin nog tiqiy. Nazaq iyan kam kawa ne osayta kab ne us hulosad eraqeq gihol asawan woltayad osiy. 12Ne ginad emiy. Tarom asor ayahmo i gibun ban lehan saw tihastitaynan tonaq. Nazaq iyan i romriq ago daq bunmo hulosuq. Hulosad saw anuwan ago daq dimdimunta nagan in bilaqne bab emgo giholsihen awaz meqinta nazaq nog i giholib usan. 13I mataw zeqabta iyim iyan i wastitayeqmo luw osuq. Osad i yuw atoranta uluwad haresmo ek tonad saw garak hi uguq. Teq i on haresmo nenaq luwad sawzun meqmeqinta nenaq hi emad i haresmo an mugad an anan gigem hi meqniyanmo. 14Ne Iyahta Yesus Krais ago daq giwaqeq giholsihen nog giholib emiy. Ad ne gigem kwaziqta eraqad nagah haresmo utetsa ne hi muziniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\