Rom 15

1Ari i mataw ginad helta tizilimta na i mataw ginad helta teqmo zilimaqta na gigo gunun ahaqenib iyeq gilumsihad i ginadibmo hi luwuq. 2Haiqgam. I bunmo i giyogniz gigo gunun ahaqenib iysa in i ginan ginad dimniysa in ginad helta na zilim bugan. 3Na ezaqgo Krais anadibmo a hi luwta. Haiqgam. God ago marib gamuk araq bilamta nazaqmo in amta. Gamuk na bilam, Mataw ni ninadad gamuk meqinta nigiyta na agamukan yaqmo waqim ihol ug bug ham. 4God ago gamuk kwaziqmo mar toniyta na bunmo in i suleq iggo mar toniyta. Mar tonan i gamuk na anadin emad gigem zaway iysa afaqan sorad i gituw a hi hiqiyaqta. Gituw a hi hiqiysa God teq i gidimun tondaq haqad i amen emim osauqta. 5Teq ya inad ayahta ne gigo hib kazaq usaq. God zaway igsa i gituw a hi hiqiyaqta na inmo ne giqemid ne bunmo ginad amulikmo Krais Yesus anad nog iyeq ne araqibmo osiy haqaiq. 6Osad ne bunmo giqez araqibmo rom toneq ne i gigo Iyahta Yesus Krais amam God-mo abin iluwad osiy haqaiq. 7Nazaq iyan ne Krais asen muzeq in agem dimunta negad nenaq osaqta nazaqmo ne bunmo an alowan tonad osiymo. Ad ne daq nazaq emad ne God abin emid ayah iyan. 8Ne yaqgo gamuk ka hurit kemiy. Kwaziqmo God in Juda gisesan gidimun tonnan haqad hel diqtaqmo gibilanta. Gibilenan teq Krais in God ago gamuk helta na emid anon inaq iydaq haqad in Juda gigo kabibiy mat nog gwahtimta. 9Teq in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan God ago anad meqniy giqisihunid in God abin tiqiluw daqay haqad in gwahtimtamo. God ago marib gamuk bilamta nazaq. Gamuk na bilam, Ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib osad ya nibin tiqiluwdaiq ham. Ad ya bar wazad niholnan wazid tiqeraqdaqmo ham. 10Ad God ago mar ta bilam, Ne on mataw en ta asor Juda a haiqta na ham ne God ago on mataw nenaq ginad dimniysa osiy ham. 11Teq in a ta bilam, Ne on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo Iyahta abin iluwiy ham. Ad on mataw en bun diqmo God abin sorid ulilibmo gwalehan ham. 12Teq ta Aisaya bilam, Jesi asenlulib king araq tugwahtiqdaq ham. Gwahtiqeq in on mataw en bunmo tigiwamuzdaq ham. Giwamuzsa on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in king naqmo ago hib gihol bunmo emad in ginad em daqay, God teq mat kaqmo amalib i gidimun tondaq haq daqay ham. 13God nazaq ne gidimun tonnan bilaqan ya in inaq gamuk emad ya ne gimen kazaq bulonaiq. God haqaiq, Rom mataw na in ni ninan helmo haqad nibaq tunim ossa ni in giwamuz haqaiq. Giwamuzsa in gigem kute nemsa ginad dimniysa osayta na in giholib ate gwaleq usan haqaiq. Ussa in ningo Bugaw Dimunta ago zaway amalib nibaq tunad in giwaz meqniyeq osiy haqaiq. 14Ya imaqbaban, ya igemabmo diq ne ginan inad kazaq emaiq. Ne daq dimdimunta emad osayta teq ne nagah bunmo ago ginad em hasayta teq ne an suleq uggo azawayin ne giholib ayahmo usaqta haqaiq. 15Teq ya a hi rabad ya ne giyon gamuk mar tonta kab ya ne ginad enqenungo haqad gamuk asor awaz meqinta kawa tumar ton. Na ezaqgo God agem dimunta yagad in ya itowun eman ya in ago kabiy nazaq atoranmo emgo iyim osaiqta. 16In ya itowun eman ya Krais Yesus ago kabibiy mat iyim ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib in ago kabiy emaiqta. Kabiy emad ya on mataw en amo amo na gigo mat tamaz emaqta nog iyim ya in gigo hib God i gimen dante amta agamukan dimunta na gibilenaiqta. Gibilensa Bugaw Dimunta in on mataw na asor giqemid in God ago on mataw tawon diqta iyid teq ya in giwaqeq tamaz nog God ugid in gibiyad anad tidimniydaq haqad ya kabiy emaiqta. 17Ya Krais Yesus-mo aholib soqotim inaq osad ya God ayon kabiy na emaiqta. Nazaq iyan ya ihol abin iluwad bilaqaiq, Yesus-mo yaqgo kabiy ka balaw tonsa anon emaqta haqaiq. 18Ya kabiy araq yaqgo zawayib emta na agamukan araq a hi bilaqdaiq. Haiqgam. Krais ya imalib kabiy emsa on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in yaqgo gamuk huritad teq in yaqgo daq ahol waqad in God anad muzinim Krais anan helmo haqayta naqmo amomo ya bilaqdaiqta. 19Teq Bugaw Dimunta daq azawayin inaqta amo amo ya ibenab emad in yaqgo kabiy zaway ugaqtamo. In nazaq emsa ya uliq Jerusalem-ub Krais awagamun dimunta na bilaqim teq ya le og saw bunmo luwad gamuk naqmo ya on mataw bunmo gibilenim gibilenim le saw Ilirikum-ubmo tiqiy. 20Yaqgo inad ayahta usaqta na ya leheq uliq edob Krais abin a hi usaqta nabmo ya Yesus awagamun gibilendaiq haqaiqta. Na ezaqgo ya mat araq tituq tilayta na amalib bit waznan ituw hiqiyaq. 21Ya God ago marib gamuk araq bilamta nazaqmo ya emnan inad bilaqaq. Gamuk na bilam, On mataw mat na awagamun asit a hi huritiyta na in mat na ahol tuwaq daqay ham. Ad on mataw in abin asit a hi huritiyta na in ago tuhurit kem daqay ham. 22Nazaq iyan yaqgo kabiy kabemmo na tuteqmo iwasihsa ya le ne a hi gibiyyaiqta. 23Teq muran ya kabiy emdaiqta abanan saw kab tihiqiy. Hiqiyan ya ulig kabemmo ne gibiygo inad emyaiqta nazaqmo ya inad a ta emaiq. 24Inad emad ya kantri Spen-ib lehad ya le ne gibiyad teq Spen-ib tilehdaiq haqaiq. Ya le ne gibiyad osid teq ne ya ilumsihad iqemid ya inad dimniysa Spen-ib tilehdaiq haqaiq. 25Ta teq muran ya uliq Jerusalem-ub leheq God ago on mataw tawonta asor kam meqinta waqim osayta na tigilumsihnan. 26Na ezaqgo Yesus ago on mataw saw Masedoniya-ibta na teq saw Akaya-ibta na in an amugan wazim mani asor humab tuwoliy. Humab wolim in God ago on mataw tawonta uliq Jerusalem-ub osay na gilikmanib asor nagah ago siqim iyayta na gilumsihgo haqad. 27Mataw na ginad diq bilaqsa mani na emiyta. Na ezaqgo Juda on mataw gigo amenin ayahmo in gigo hib usaqta. On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in Juda gigo hib giwitango nagah dimunta samanmo waqiyta. Nazaq iyan on mataw na in gimo gigo nagah giholgota na amalib in Juda mataw gina haiqta na tigilumsih daqay. 28Ari ya mani na ad Jerusalem-ub leheq mataw na gibenab emeq kabiy na tihiqiyid teq ya ihol buliyeq Spen-ib tilehad nab teq ya le ne tigibiydaiq. 29Ad ya inad emaiq, Ya ne gigo hib gwahtiqdaiqta nab Krais anad dimunta i gimalib tuwoq bugdaq haqaiq. 30Ari ya imaqbaban, i araqibmo i gigo Iyahta Yesus Krais anan helmo haqauqta. Sa Bugaw Dimunta i ginad wamuzsa i an anan ginad bilaqsa osauqta. Nazaq iyan ya inad awaz meqin amalib kazaq ne gibilenaiq. Ne ya ilumsihad yaqmen God buloniy haqaiq. 31Bulonsa in Juda mataw in ago gamuk othasayta na gibenab ya iwaqid mataw na hi imeqin toniy haqaiq. Ad ne bulonsa ya uliq Jerusalem-ub God ago on mataw tawonta gina haiqta na gilumsihad mani na ibersa in yaqgo kabiy na anan ginad bilaqanmo haqaiq. 32Nazaq iyid teq ya God anad muzinad luwad le ne gigo hib tugwahtiqeq ya nenaq ginad dimniysa osad ya igem hastitaysa zaway muturta ta waqdaiq haqaiq. 33Ari God i gigem eman midemimmo usaqta na in tuteqmo ne nenaq osan. Hel diqtaqmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\