Rom 16

1Ari i gihiy Fibi le ne gigo hib tugwahtiqid teq ne alowan toniy. Muran in uliq Senkriya-ib Yesus ago on matawta na gilumsihad osaqta. 2In inaqmo Iyahta ago hib soqotan ne God ago on mataw tawonta bunmo giwazinayta nazaqmo ne in waziniymo. Ad in nagah araq ago siqim iysa ne ulumsihiymo. Na ezaqgo in on mataw kabemmo gilumsihad in ya ilumsihtamo. 3Ad ne Prisila aduw Akwila inaq yaqgo zeq dimun negiy. Ya giger na nenaq i araqibmo Krais Yesus ago kabiy emauqta. 4In ya ilumsihad gihol nog hulosnan toniyta. Nazaq iyan yaqgo esey diq in gigo hib lehaq. Teq ya imomo haiq. On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib Yesus ago on mataw gidauhan bunmo in mat na awe inaq esey diq negaytamo. 5Teq Yesus ago on mataw bo giger na gigo bitab humab wolayta na ne yaqgo zeq dimun in negiymo. Ad ne ya iyowmo diq Epainetus yaqgo zeq dimun ugiy. Saw Esiya-ib on mataw bunmo gilikmanib in danmeb diq Krais anan helmo hamta. 6Teq ne Mariya yaqgo zeq dimun ugiy. In ne giyon kabiy ayahmo amta. 7Teq ne Andronikus ayow Juniyas inaq yaqgo zeq dimun negiy. In giger yaqgo isenlulta teq ya nenaq araqibmo bit giqirquran osaytab osta. Aposel gilikmanib in giger gibin inaqtamo. Teq ya Krais anan helmo a hi haqsamo in giger danmeb Krais ago hib soqotiyta. 8Teq ne Ampliyatus yaqgo zeq dimun ugiy. In Iyahta inaq soqotim osad in ya iyowmo diq. 9Teq ne Urbanus yaqgo zeq dimun ugiy. Mat na i inaq Krais ago kabiy araqib emauqta. Ad ya iyow dimunta Stakis yaqgo zeq dimun ugiymo. 10Teq ne Apeles yaqgo zeq dimun ugiy. In Krais aholib soqotim ossa God in anan anad dimniyaqta. Ad Aristobulus asenlul nenaq yaqgo zeq dimun negiymo. 11Teq ne Herodiyon yaqgo zeq dimun ugiy. In yaqgo isenlulta araq. Ad Narsisus asenlul gilikmanib on mataw Iyahta ago hib soqotim osayta na ne yaqgo zeq dimun ka in negiymo. 12Teq ne on giger Trifina ayow Trifosa inaq yaqgo zeq dimun negiy. In Iyahta ago kabiy emayta. Ad ne ya ihiy dimunta Persis yaqgo zeq dimun ugiymo. Aw na in Iyahta ago kabiy emad aholtuw diq bulad luwaqta. 13Teq ne Rufus yaqgo zeq dimun ugiy. In Iyahta ago mat araq dimun diqta. Ad ne Rufus anen yaqgo zeq dimun ugiymo. In ya inen nogmo iyim osta. 14Teq ne Asinkritus teq Flegon teq Hermes teq Patrobas teq Hermas teq i gimaqbaban in nenaq osayta na yaqgo zeq dimun negiy. 15Teq ne Filologus ayow Juliya inaq teq Nereus ahiy inaq teq Olimpas teq God ago on mataw tawonta in nenaq osayta na bunmo yaqgo zeq dimun negiy. 16Ari God ago on mataw gigo daq titnonta na amalib ne an zeq dimun ugiy. Teq Krais ago on mataw gidauhan bunmo in gigo zeq dimun ne negaymo. 17Ari ya imaqbaban, ya inad awaz meqin diq amalib ne gibilenaiq. Ne God ago suleq tuwaqiyta na waz naqmo hiqiyad osiy haqaiq. Osad mataw suleq na geg ugad in ne gilikmanib an mug eman gwahtiqsa in ne gihuserad gigo ginad helta na wazan woqnan tonsa ne gibiy kemiy haqaiq. Gibiy kemad ne mataw naqanta giholib hiqiyeq pesanmo luwiy haqaiq. 18Mataw nazaq emayta na in i gigo Iyahta Krais ago kabibiy mataw a haiqta. Haiqgam. Mataw na in giholmo anad ago kabibiy matawta iyim osayta. Osad in gamuk ahurit dimunta haresmo bilaqad in gigo soysoy amalib on mataw ginad sosilta na kat negad gihureqayta. 19Ne God ago gamuk muzinayta na gibin uliq saw bunmo tilahta. Nazaq iyan ya ne ginan inad diq dimniyaq. Ta teq ya inad ne gigo hib usaqta na in kazaq. Ne daq dimunta emgo ginad em hasad ne daq meqinta emgo gidek zizalsa osiy haqaiq. 20Ossa kam sisaq haiq God i gigem eman midemim usaqta na in ne giqemid ne gisenab Satan tubay ninal daqay. Ari i gigo Iyahta Yesus agem dimunta negsa ne osiy. 21Ari yaqgo mangteqsor Timoti ya inaq garab kabiy emauqta na in ago zeq dimun eman ne gigo hib nawa lehaq. Ad yaqmo isenlulniz Lusiyus teq Jeson teq Sosipater in inaqmo gigo zeq dimun eman nawa lehaqmo. 22Teq yaqmo Tertiyus ya Pol aqezab gamuk waqim ne giyon kawa sansandekib kab mar tonta. Iyahta abinib ya ne zeq dimun negaiqmo. 23Teq yaqmo Pol bilaqaiq, Ya iyow Gayus in ago zeq dimun eman ne gigo hib lehaq haqaiq. Mat na ya iwaqim inaq ago bitab osauqta. Teq in Yesus ago on mataw kab osayta ka gibilenan in ago bitab humab wolaytamo. Teq uliq ka ago mat gavman gigo mani wamuzaqta anan Erastus haqayta na teq i gimaqbab Kwartus inaq in giger gigo zeq dimun eman nawa lehaqmo. 25Ari i God abin iluwuq. Ne yaqgo gamuk dimunta Yesus Krais awagamun ya bilaqaiqta na anan helmo haqsa teq God ne giqemid ne gamuk na amalib zaway iyeq titur daqay. Gamuk na in God ago anad ulilemabta agamukan naqmo. Teq gamuk na ulilemim kam sisaq diqmo usta. 26Gamuk na sisaqmo ulilemim usta teq muran God kuluwa-kuluwmo osaqta na bilaqan in ago nantut gigo marib gamuk ulilemabta na ulal tiqiy bug. Ulal iy bugan mataw en bunmo gamuk na tuhuritayta. Huritad in gilikmanib on mataw kabemmo God anad muzinim in gamuk na anan helmo tihaqay. 27Ari God amomo anad awaz meqin diqta. In Yesus Krais ago kabiy amalib i gimen dante amta na i anadin emad i in abin tuteqmo kuluwa-kuluwmo iluwuq. Hel diqtaqmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\