MAT 2

1Bɔ li mbia Yesò a Betèlèghêm àbâ àlaˈ a Jùdià àfɨˈa Elɔ̀d lè wu fɔ̧̀ la. Àfɨ̀ˈ a me wu bòt èyì ko bɔ dzə àbâ yu nyèm nàa sàˈa la e kɨˈɨ̀ a Jèlusalèm. 2Bɔ kɨˈɨ ale, me biite nê, “Wa̧ wu bɔ bi, tàa wu Fɔ̧̀ Bèjû la nàa wa à? Baa ye kěnto̧ tò àbâ yu nyèm nàa sàˈa la ka nkɨ̀ˈɨ̂ ewùˈte atò.” 3Mbɨ̀ˈɨ̀ Elɔ̀d zə ànə̂ yaa la, àtsəa tò a bɨ, tà taˈa bɔa tè bòt Jèlusalèm bàgème e mè mbɔ̀a àyɔb mɨ̧̂. 4Ale, tà ghɨ̀ bètǎt bèntsìà mèpɨ̧̀ Mbɔ̧ɔ̧mà nè bènyɨˈtà mbɨ̧te Musì e bù̧ù̧tè. Tà bììte awɔb nê, “Àdziˈ yu bɔ li mbɔ̌ ndɨ bɔ̌ bi a Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà nàa yɔˈɔ etsàà la à wu neŋàà?” 5Bɔ bɨ̀ɨ̀lè nê, “Àbot à wu a Betèlèghêm a èbem àlaˈ a Jùdià, mbɨ̀ˈɨ̀ ndɨ ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà li shɨŋ la. 6Nê, ‘Kwàˈ àwɔ̀ Betèlèghêm, à ntsě àpfəa techɨɨle ayɔɔ èpfə̀ bòt Judà, ngu nê, Fɔ̧̀ naa li dzə abua yê ewua àtsəa bòt bɔ̧, bòt Izə̀lȩ̂.’ ” 7Elɔ̀d zə ale, ntɔ bòt èyì bu à ntsèm, mbììte awɔb ngule àfɨ̀ˈ yu kěnto̧ fu ke ghɨ̂ saˈ la. 8Tà ghɨ̀ ale, ntsàà àwɔb à Betèlèghêm, bɔ me ghǎ tà nê, “Bɨa ghǎ, bɨ nèètè nkɨ wa̧ wu, bɨ yea tò, bɨ tsè shu am, mbɨ̀ˈɨ̀ maa ghǎ ewùˈte atò mɨ̧̂.” 9- 10Fɔ̧̀ wu làˈ ale, bɔ dzə̀ mbà̧à̧ èlu̧. Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ̌ ngà la, kěnto̧ fu bɔ ghɨ̂ ndze àlaˈ ayɔb la, ke me ghǎ a mbì lɔb, ènyit yɔb e bɔ̀ŋ, bɔ wùˈtè àwɔb kwàˈ ànyaˈne. Ke ghà ale, ntɨ̧̀ɨ̧̀ a ègwet àdzìˈ yu wa̧ wu wu la. 11Ale, bɔ nyi a lob ndzè wa̧ wu bɔ̂ nyɨ̌ vi Màlià, ŋɔ̀ˈne a si, ngùˈtè atò, mbɔ̂ ngàˈte bambě bɔb ntsì a gôl, bɔ̂ èwuu èlȩ̂ ko e bɔ àghaa ntsɔ̧̀ la, nè èghɨbə ko bɔ̀ɔ ntɔ nê məə la ŋǎ abua tò. 12Bɔ ghɨ̀ ale, bɔ̀ nɔ̀ŋke a si, Mbɔ̧ɔ̧mà kɨ̀ˈɨ̂ a ndzò̧ sə̀ŋkè ètǔ̧ bɔb nê bɔ̀ ka tsi ngà abua Elɔ̀d. Mbɨ̀ˈɨ̀ bɔ zə ale la, bɔ tsiˈi nɨ èlu̧ tsa ngwènè àlaˈ ayɔb. 13Àfɨˈa bòt èyì bu e ghà la, wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà kɨ̀ˈɨ̂ abua Jòsêb a ndzò̧ shu abua tò nê, “Lɔ̀ˈɔ a si nɨ̀ wa̧ wu bɔ̂ nyɨ̌ vi ndùùlà ngà a Ejìb. Bɨa ghǎ bɨ tseke abàˈ və tè àfɨˈa mâ shu nê bɨ dzəa la. E shua anè nkàà nê Elɔ̀d nàà me kɨ wa̧ wu ebùŋe.” 14Jòsêb zə ale, ndɔ̀ˈ a si nɨ̀ wa̧ wu bɔ nyɨ̌ vi ètsəˈ wu mbà̧à̧ èlu̧ Ejìb. 15Bɔ ghǎ abàˈ və ale ntsèke tè Elɔ̀d li mpfə. A li ngua anè mbɨ̀ˈɨ̀ àghɨa Mbɔ̧ɔ̧mà li ngɨ̀ ndàˈàtɔŋ vi shu la aa wu nkǔŋ nê, “Mâ tɔ wa̧ am nê tà dzə a Ejìb.” 16Mbɨ̀ˈɨ̀ Elɔ̀d tseke te ndze nê bòt èyì bu e fɨte avi la, ànəa mbɔŋ a lu̧u̧me atò kwàˈ ànyaˈne. Ale, tà tsà bòt nê bɔ̀ ghǎ a Betèlèghêm nè èdziˈ ègème a ngèt və mbùŋè bɔmbâ̧ bàgème be lu̧u̧ èngùˈebȩ yebe la, nè ebe kà zìˈ ndù̧ èngùˈebȩ yebe. Tà le me shu ale, nko laˈ nê ye kwaˈtè ebuˈu ane àfɨ̀ˈ yu bòt èyì bu e le shua vi nê bɔ ye kěnto̧ fu la. 17A li ngɨ̀ anè, ànəa ndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà, Jèlèmìà li shu la a wu nkǔŋ. 18Tà li nê, “Bɔ zə àtɔŋ ko a Lamà ndɨ̀à kwàˈ ànyaˈne, wu Lachèl ndɨ̀à bɔ̧ bi bɔ pfəˈte la. Tà tu̧ nê wòt ka mbɔ̀te avi, nkàà nê bɔ̧ bu e pfəˈte bàgème.” 19Àfɨˈa Elɔ̀d li mpfə la, wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà kɨ̀ˈɨ̂ a ndzò̧ abua Jòsêb mbɨ̀ˈɨ̀ tà bele a Ejìb la shu abua tò nê, 20“Lɔ̀ˈɔ a si nɨ̀ wa̧ wu bɔ nyɨ̌ vi nɨŋ ngwènè a Izə̀lȩ̂, nkàà nè bòt bu bɔ le wua nkɨ ebùŋe atò la e pfəˈte.” 21Tà lɔ̀ˈɔ a si nɨ wa̧ wu bɔ nyɨ̌ vi me ghǎ a Izə̀lȩ̂. 22Ka àfɨˈa Jòsêb zə nê Akèlaɔ̀ jɨ lob tǎt vi Elɔ̀d tè ntsiˈi fɔ̧̀ Jùdià la, tà me bɔa e ghǎ abàˈ və. Tà ghɨ̀ ale, Mbɔ̧ɔ̧mà mè nkɨ̀ˈɨ̂ a ndzò̧ ŋǎ tò nkɨ̀a, tà tsiˈi e ghǎ ne àbâ àlaˈ a Galìlî, 23me tseke àpfəa ko bɔ̀ɔ ntɔ nê Nazàlet la. À li ngɨ̀ anè mbɨ̀ˈɨ̀ àghɨa bèndàˈàtɔŋ Mbɔ̧ɔ̧mà e li shu ane Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ etsàà la, aa wu nkǔŋ, nê, “Bɔɔ li tɔ atò nê wòt Nazàlet.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\