1 Corintios 13

1Yan ti yacuntic tulacal mac. Uchac ti t'an etel a t'an a jumpaay a ti'i a cristiano wa ca'ax le'ec a ti'i u yaj xa'num a Dios ti ca'an xan. C'u' betiqui, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel ti t'an jabixo'on u lo'peequil a campana wa jabixo'on u lo'peequil a fierrojo. 2Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti wadü' u t'an a Dioso. Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti ch'aa' u tojil tulacal a mucult'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti ac ti weel tulacal yoc'ol a jajil t'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti que'en ti wool tu pach Dios tu jajil asto ti patalo'on ti wadü' ti'i a witz ca' joc'oc wa'ye' y bel n cu jisi' u bajil. Ca'ax cuchi tz'abi to'on tulacal a patalil abe'e, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beelo'on. 3Wa cuchi ca' ti siji' tulacal a boon a c'u' a yan to'on ti'ijoo' a otzil yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' tiwetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on. Ca'ax ti tz'aa' ti bajil ti quimsabül ich c'aac' yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on. 4Pues te'i. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu siq'uil u yool etel. Bel u cu yaante. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu xüc-oolticoo' u bajil, ma'ax tu mas betic u winiquil, 5ma'ax tu betic u yanil. Ma'ax tu betic jabix ma' tze'eca'ani. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu choct'antic u yet'oc ca' yanac jadi' a jabix u c'ati ala'aji, ma'ax tu boch liq'uil u tz'iiquil ti'i, ma'ax u beel u ca' c'ajes a c'as a tan u betabül ti'iji. 6Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' qui' u yool etel a c'asi. Qui' u yool etel a jaja. 7Le'ec ti tan u yacuntic a maca, tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u c'ümic chen ti baalo'. Tan ilic u tz'ocsic tulacal a qui' tu bajiloo'o. Ma' tu tuc'ul u yool u paac'te ca' tojac u na'at u yet'oc. Tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u tz'abül ti'iji. 8Pues te'i. Ma' yan u jobeeb u yacunbul a Dioso, ma'ax ti wetcristianojil. C'u' betiqui, jobol u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' u t'an a Dios a aalbi ti'iji. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' a t'an a jumpaay u wich a ma' u yeele. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u tzicbalte a jajil t'ana. 9Aleebe ma' chucul a c'u' ti weele. Ma'ax chucul ti tan ti wadic u t'an a Dios a ye'bi to'ono. 10C'u' betiqui, le'ec ca' c'ochoc u q'uinil ti chuculac tulacal abe'e, mani tun a q'uin ti ma' chuculaji a c'u' ti weele. 11Le'ec ti tz'uben to, walac in tzicbal jabix tz'ubu. Walac in tucul jabix tz'ubu. C'u' betic ti ch'ijeene, in p'ütaj a jabix a ti'i a tz'ubu. 12Baalo' ilic aleebe. Tan ti weeltica jajil t'an jabix cuchi tan ti cha'antic a jajil t'an abe' ichil a neen a c'üs bonol u wichi. Ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti wila' u chucul u jajil. Aleebe jadi' jun jatz ti weele. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti weelte tulacal jabix ilic ti eeltzil biqui yanilo'on u men a Dioso. 13Ti baalo'o, yan ox p'eel a ma' yan q'uin u jobolo. Tan ti tan ti tz'ocsic a Dioso. Que'en ti que'en ti wool tu pach a Dios ti'i ca' ti c'ümü' a qui'il a walac u tz'eeque. Tan ti tan ti yacuntic tulacal mac. C'abeet tu yox p'eelil abe'e. C'u' betiqui, mas c'abeet tucaye' le'ec ti tan ti tan ti yacuntic tulacal mac.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\