1 Corintios 2

1Pues te'i. Hermanoje'ex, le'ec ti c'ocheen ta yaame'ex biq'uin ado'o, in wadaj te'ex u pectzil a Dioso. Ma' in tz'aj in bajil jabix top nooch u wichil in meyaj ti tan in wadic te'ex u pectzil abe'e. Ma'ax in wadaj u pectzil abe' wa jabix top yaab in weele. 2In tz'aj in wool in bete' jabix ma'ax c'u'i in weel ta yaame'exe. Jadi' in tzicbaltaj a Jesucristo ti quimi tuwich cruz. 3Le'ec ti que'enen ta yaame'exe, ma' yan in muc' tin wu'yic. Tz'ütz'ülnaquen u men in saaquil ca' joc'oc in t'an ti ma'ax c'u' aj beel. 4Le'ec u pectzil a Dios in wadaj te'exe, ma' etel jabix u patalil aj choct'an yoc'olcab in wadaji. U men u muc' u Püsüc'al a Dioso, chica'an ti jaj c'u' in wadaja. 5Ti baalo'o, tane'ex a tz'ocsic ma' u men u patalil aj choct'an yoc'olcabi. Tane'ex a tz'ocsic u men u muc' a Dioso. 6Pues te'i. Ti'ijoo' a yaab u yeel tun yoc'ol a Dioso, walac ti ye'ic jun p'eel a na'ata. Ma' ti'i yoc'olcab a na'at a walac ti ye'iqui. Ma'ax ti'i a tanoo' u tücaa' yoc'olcab. Bel u ca'a ti jobol ala'oo'o. 7Walac ti ye'icoo' ti'i a na'at a chen ti'i a Dioso. Uchi y tac leeh muca'an ti'ijoo' tulacal. Le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba, u yadaj a Dios ca' ti c'ümü' a na'at abe'e, ti'i ca' sa'albüeo'on ca' xico'on etel. 8Le'ec a walacoo' u tücaa' yoc'olcaba, ma' van tu vaamoo' uch'a'ajoo' u tojil yoc'ol a na'at abe' a ti'i a Dioso. Wa cuchi u ch'a'ajoo' u tojili, ma' cuchi u quimsajoo' a Noochtzil tuwich u cruzili. Top nooch u yanil ala'aji. 9Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol ti ma' u ch'a'ajoo' u tojil: —Le'ec a Dioso, yajtzil u menoo' a yaaba. Ti'ijoo' ala'oo'o, u yutzquintaj a top quich'pana. Ma'ax jun sut ilbi biqui'il, ma'ax u'yajbi biqui'il. Ma'ax tu paataloo' u tucle biqui'il a quich'pan a utzquinbi ti'ijoo'o,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 10C'u' betic a Dioso, etel u Püsüc'al u ye'aj to'on a top quich'pan abe'e. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, u yeel tulacal ca'ax yoc'ol a Dioso. 11¿Mac u yeel u tucul a maca? Jadi' ilic u püsüc'al tu bajil u yeele. Baalo' ilic etel a Dioso. Jadi' u Püsüc'al a Dios u yeel u tucul a Dioso. Ma'ax mac ulaac' u yeele. 12Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on u Püsüc'al ilic ala'aji. Ti'i Dios ala'aji. Ma' ti'i a yoc'olcabi. Le'ec a Dioso, u tz'aj to'on u Püsüc'al ti'i ca' ye'bec to'on u men ilic u Püsüc'al tulacal yoc'ol c'u' u sijaj to'ono. 13Ma' tan ti wadic a t'an a ye'bi u men cristianoji. Tan ti wadic a t'an a ye'bi u men u Püsüc'al a Dioso. Tan ti ye'ic a jaj a ti'i Dios ti'ijoo' boon tuul a yan u Püsüc'al a Dios ichiloo' u püsüc'ala. 14Le'ec mac a ma' ti'i a Dioso, ma' ta'ach u c'ümic c'u' a walac u sijic u Püsüc'al a Dioso. Chen baxült'an tu yubicoo'. Ma' tu paataloo' u ch'a'ic u tojil yoc'ol abe'e, u men ma' tan u ye'bel ti'i u men u Püsüc'al a Dioso. 15Le'ec mac tan n tz'ocsic u Püsüc'al a Dioso, walac u ch'a'ic u tojil yoc'ol tulacal. C'u' betiqui, le'ec boon tuul a ma' ti'ijoo' a Dioso, ma' ta'achoo' u ch'a'ic u tojil yoc'ol u na'at a hermano abe'e. 16¿C'u' ca'a? —Ma'ax mac u yeel u tucul a Noochtzili. Ma'ax mac jede'ec utz'eec u na'at a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. C'u' betiqui, tz'abi to'on u tucul a Cristojo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\