1 Juan 3

1Pues te'i. Tucle'ex biqui ti top yaj u yubo'on a Tattzili. U tz'aj ca' chiitbico'on jabixo'on u mejen a Dioso. Ino'ono, tu jajil u mejeno'on Dios. Le'ecoo' a ca'ax macac yoc'olcaba, ma' ta'achoo' u ch'a'ic u tojil biquiyanilo'on u men ma' u yeeloo' biqui yanil a Diosala'oo'o. 2Hermanoje'ex, ino'ono, u mejeno'on Dios aleebe. Jadi' ma'ax to chiclac biqui ca' jeeleco'on. Le'ec a c'u' ti weele, le'ec ca' uduc a Cristojo, quettal ti ca'a etel ca' jeeleco'on. Quettal ti ca'a ti baalo' u men bel ti ca'a ti wila' ala'i tu jajil. 3Tulacal a mac a tanoo' u paac'tic u yudel a Cristojo, walacoo' u p'ütic u cüxtic u sip'il u men ma' yan u sip'il a Cristojo. 4Le'ec mac a tan u cüxtic u sip'ili, ma' tan u tz'ocsic u ley a Dioso. Le'ec a sip'ili, le'ec a c'u' a ma' qui' tu c'axül ti'i a leye. 5A weele'ex tun ti udi a Cristo uchi ti'i ca' u sa'tes ti sip'il. Ma' yan u sip'il ala'aji. 6Le'ec boon tuul a que'enoo' u yool tu pach a Cristojo, ma' suc ti yanoo' u sip'ili. Wa cuchi sucoo' ti yan u sip'il, ma' cuchi u yeeloo' wa aj sa'alil a Cristojo, ma'ax cuchi u c'üm-ooltajoo' ala'i tu jajil. 7Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Ma' a cha'ique'ex ma'ax mac ca' u cho'e'ex. Le'ec mac a walac u betic a tojo, toj u na'at jabix ilic u na'at a Cristojo. 8Le'ec mac a walac u yantal u sip'ili, ti'i quisin ala'aji. Le'ec a quisini, asto ti u cajeebal, u cüxtaj u sip'il asto tac leeb, tan ti tan u cüxtic u sip'il ala'aji. Udi u Mejen a Dios yoc'olcab uchi ti'i u wet'ical u meyaj a quisini. 9Ma' ta'achoo' u cüxtic u sip'il mac a yanaji u ca' sut u men aDioso. Ma' tu cüxticoo' abe' u men a cuxtal a tz'abi ti'ijoo' u men a Dioso. Ma' tu paataloo' u cüxtic u sip'il tz'etz'e'tac u men ca' yanojoo' u men a Dioso. 10Baalo' ti chica'an mac u mejen a Dioso, y mac u mejen a quisini. Ma' ti'i Dios mac a ma' ta'ach u betic a tojo. Ma'ax ti'i Dios a mac a walac u motzintic a hermanojo. 11Pues te'i. Yan ti yacunticoo' a hermanojo. Le'ec abe' u pectzil a Dios a aalbi te'ex asto ti caje'ex a tz'oques a Noochtzil y tac leeb. 12Uchi yan jun tuul a winiqui, Cain u c'aba'. Ma' qui' ca' quetac ti na'at etel u na'at ala'aji. Ti'i quisin ala'aji. U quimsaj u yitz'in. ¿A weele'ex wa c'u' ca'a? Chen u men toj a walac u betic u yitz'ini, y c'as a walac u betic ala'aji. 13Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' u sa'tüle'ex a wool u men motztzilo'on u men a ca'ax macac yoc'olcaba. 14Joc'o'on tu yaamoo' a pula'anoo'o, ca' tun oco'on tu yaamoo' a c'üma'anoo'o. Ino'ono, ti weel abe'e, u men walac ti yacuntic a hermanojo. Le'ec a mac a ma' ta'ach u yacunticoo' a hermanojo, pula'an. 15Le'ec mac tiqui yaam tan u motzintic u hermanojo, bete cuenta aj quimsaj ala'aji. Tulacaloo' aj quimsaja, a weele'ex ti ma' yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol ti'ijoo'o. 16Pues te'i. Chica'an to'on biqui ti yaj u yubo'on a Dios etel c'u' u betaj to'on a Cristojo. U tz'aj u bajil ca' quimsabüc tiqui woc'lal. Ino'ono, yan ilic ti tz'eec ti bajil ca'ax ca' quimsabüco'on yoc'lal a hermanojo. 17Uxtun wa yan to'on ino'on c'u' a c'abeet to'on ti'i a cuxtal yoc'olcaba. Wa ca' ti wila' ti ma' yan c'u' a c'abeet ti'i a hermano y ma' tan ti ch'a'ic uyotzilili, ¿biqui ti tan ti yacuntic a Dios ino'ono? 18Inche'exe, jabixe'ex in mejene. Ma' qui' chen ca' ti wadü' ti yaj ti wu'yi a maca. Yan ti ye'ic ti yaj ti wu'yi ala'i tu jajil etel a c'u' a tan ti betiqui. 19Pues te'i. Chica'an to'on wa jumbel ti tucul etel u t'an a Dioso. Ma' yan ti saaquil tu taan a Dioso. 20Wa chuchi chen ca' p'eel u yool ti tuculu, ma' cuchi qui'. Le'ec a Dioso, nooch u yanil. U yeel tulacal a c'u' ti betaja. 21Hermanoje'ex, ma' yan ca' p'eel u yoolil ti tuculu, mentücü, ma' yan ti saaquil tu taan a Dioso. 22U men jun p'eel ilic ti tucul a yana, le'ec a c'u' a tan ti c'aatic ti'i a Dioso, tan ti c'ümic u men tan ti tz'ocsic u t'an. Tan ti betic le'ec a c'u' a qui' tu wich a Dioso. 23Le'ec a c'u' u yadaj a Dioso, le'ec ca' ti c'üm-oolte u Mejen le'ec a Jesucristojo, etel ca' ti yacuntoo' ti hermano. Baalo' ilic u yadaj a Cristojo. 24Le'ec boon a walacoo' u tz'ocsic u t'an a Dioso, qui'oo' tu bajil etel a Dioso. Qui' ti que'en a Dios eteloo'. Ti weel ti qui' ti que'en a Dios tiqui wetel u men u tz'aj to'on u Püsüc'al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\