1 Juan 4

1Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' a beele'ex a tz'oques u t'an tulacal a mac a tan u yadic ti u t'an Dios a tan u yadiqui. Yan to a wilique'ex wa jaj ti le'ec u t'an a Dios a tan u yadiqui. Yanoo' yoc'olcab a chen tanoo' u tusu, le'ec ti tanoo' u yadic ti u t'an Dios a tanoo' u yadiqui. 2Bel in quin tz'iibte te'ex biqui ca' paataque'ex a na'te wa tücaa'bi ala'oo' u men u Püsüc'al a Dioso, wa ma'a. Le'ec boon mac atücaa'bi u men u Püsüc'al a Dioso, walac uyadic ti le'ec a Jesucristojo, chucul cristiano tiudi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec mac tan u yadic abe'e, u t'an Dios a tan u yadiqui. 3Le'ec boon mac a ma' ta'ach u yadic abe' yoc'ol a Jesusu, ma' Dios u tücaa'taji. Quet u tucul ala'oo' etel u tucul mac a tz'iic ti'i a Cristojo, le'ec a anticristojo. A wu'yaje'ex ti watacoo' a jabixoo' abe'e. Aleebe yan tun mac a walac u tuclic a jabix abe' wa'ye' yoc'olcab. 4Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Inche'exe, ac a wet'aje'exoo' tun u t'an aj tus abe' a tanoo' u yadic ti ma' cristiano a Jesusu. A betaje'ex ti baalo' u men mas nooch u yanil a Dios a que'en ichil ti püsüc'al tuwich a quisin a tan u tücaa' yoc'olcab. 5Le'ecoo' aj tus abe'e, jumbeloo' u tucul etel a ca'ax macac yoc'olcaba. Walacoo' u yadic c'u' a qui'oo' tu xiquin a ca'ax macac yoc'olcab, mentücü, walacoo' u yubajbül u t'an. 6Ino'ono, que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Le'ec boon tuul a c'üma'anoo' u men a Dioso, walacoo' u yubic ti t'an. Le'ec boon tuul a ma' c'üma'an u men a Dioso, ma' ta'achoo' u yubic ti t'an. Ti baalo' chica'an to'on mac a tan u yadic a jaj y mac a tan u yadic a tusu. 7Pues te'i. Hermanoje'ex, yan ti yacuntic ti bajil. A na'at abe'e, te' tala'an etel Dios. Le'ec mac a yaj u yuboo' a hermanojo, ala'oo'o, yanajoo' u ca' sut u men a Dioso. U yeeloo' biqui'il a Dioso. 8Mac a ma' yaj u yuboo' a hermanojo, ma' u yeel biqui'il a Dioso. U beel ti'i a Dios ti yaj u yuboo' a cristianojo. 9Chica'an to'on biqui ti top yajtzilo'on u men a Dios etel c'u' u betaj to'ono. Le'ec u Mejen aDioso, jun tuul ilic tu bajil. U tücaa'taj u Mejen wa'ye' yoc'olcab ti'i ca' u tz'aa' to'on a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 10Bel in ca'a in tz'iibte te'ex biqui ti top yajtzil a mac tu jajili. Le'ec biqui ti yaj ti wu'yi a Dioso, le'ec abe'e, ma' top yacunaj tu jajili. A chucul yacunaja, le'ec biqui ti yaj u yubo'on a Dioso. Top yaj u yubo'on, mentücü, u tücaa'taj u Mejen ca' quimic tiqui woc'lal ti'i ca' sa'tesabüc ti sip'il. 11Hermanoje'ex, etel abe'e, chica'an biqui ti yaj u yubo'on a Dios tu jajili, mentücü, yan ilic ti yacunticoo' a hermanojo. 12Ma'ax mac u yila' a Dios jumpulu. C'u' betiqui, wa yaj ti wu'yi ti bajil a hermanojo'ono, qui'o'on ilic etel a Dioso. Ti baalo'o, yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. 13Pues te'i. Ino'ono, ti weel. Qui'o'on etel a Dioso. Ti weel ilic ti qui' ti que'en a Dios tiqui wetele. Chica'an to'on ti baalo' u men u tz'aj to'on u Püsüc'al a ti'i iliqui. 14Le'ec a Tattzili, u tücaa'taj u Mejen ca' ococ ti u yaj Sa'alil a cristiano yoc'olcaba. Inen eteloo' in wet'oc, ti wilaj abe'e, y tan ilic ti wadic ti'ijoo' a cristiano c'u' ti wilaja, 15Le'ec mac ca' u yadü' tu taan a yaab ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso, qui' ti que'en a Dios etel ala'aji. Qui' ti que'en etel a Dioso. 16Chica'an ilic to'on ti yaj u yubo'on a Dioso. Walac ti tz'ocsic ti yaj u yubo'on. U beel ti'i a Dios ti yaj u yuboo' a cristianojo. Le'ec mac u beeloo' ilic ti'i ti yaj u yuboo' a cristianojo, qui'oo' tu bajil etel a Dioso. Qui' ti que'en a Dios etel ala'oo'o. 17Ti baalo'o, chica'an to'on ti yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. Ma' yan ti saaquil ca' xico'on tu taan a Dios tu q'uinil u yilbil a sip'il u men jabix ilic u na'at a Cristojo, baalo' ilic ti na'at ino'on wa'ye' yoc'olcab. 18Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dios tu jajili,ma' saaco'on ti'iji. Ma' yan biqui ca' saacaco'on ti'i a Dios wa yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. Le'ec a saaca, saac u men tan u tuclic ti bel u ca'a tz'abül ichil u sip'il. Wa cuchi saaco'on ti'i a Dioso, ma' cuchi yaj ti wu'yi a Dios tu jajili. 19Le'ec a Dioso, payanbej u yacuntajo'on, mentücü, yaj ti wu'yi ala'aji. 20Uchac yan jun tuul a tan u motzintic a hermanojo. Tan ilic u yadic ti yaj u yubi a Dioso. Ala'aji, chen tan utus. U yeel u wich a hermanojo, pero ma' yaj u yubi ala'aji. Tan u yadic ti yaj u yubi a Dioso, pero ma'ax jun sut u yila'. Ma' toj u t'ani. 21Le'ec mac a yaj u yubi a Dioso, yan ilic u yacunticoo' a hermanojo. Le'ec abe' u t'an a Dios a aalbi to'on a ca' ti tz'oquese.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\