1 Juan 5

1Pues te'i. Tulacal mac a walac u tz'ocsic ti le'ec a Jesusu, le'ec u yaj sa'alil a cristianojo, abe'oo'o, yanajoo' u ca' sut u men a Dioso. Le'ec mac a yaj u yubi a Tattzili, yaj ilic u yuboo' a mejentziloo'o, le'ecoo' a hermanojo. 2Bel in quin tz'iibte te'ex biqui ti chica'an to'on ti yaj ti wu'yoo' a hermanojo. Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dios y tan ilic ti tz'ocsic u t'an, te'i chica'an ti yaj ilic ti wu'yoo' a hermanojo. 3Le'ec ti yaj ti wu'yi a Dioso, tan ilic ti tz'ocsic u t'an. Ma' yaj u tz'ocsabül u t'an ala'aji, 4u men tulacal mac a yanaji u ca' sut u men a Dioso, ma' ta'achoo' u betic a jabix u c'ati a ca'ax macac yoc'olcab. Chen u men tanoo' u tz'ocsic a Dioso, u cho'ajoo' a yoc'olcaba. 5Le'ec a uchoo' u ganara, jadi' tanoo' u tz'ocsic ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso. 6Pues te'i. Le'ec a Jesucristojo, udi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec a t'an a uchi ti tan u yocja' etel a uchi ti watac u quimsabülü, te'i chica'an to'on ti le'ec a udiji. Chica'an abe'e, ma' jadi' etel a t'an a uchi ti uchi u yocja'i. Chica'an ilic etel c'u' a uchi ti watac u quimsabül. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, le'ec ilic a testigo tu pach a Jesucristojo. U beel ti'i u Püsüc'al a Dios ti jaj a walac u yadiqui. 7Ich ca'ana, yan ox tuul a testigo tu pach a Cristo, le'ec a Tattzil etel a T'an etel u Püsüc'al a Dioso. Le'ec a ox tuulu, jun tuul ilicoo' tu bajil. 8Ichil a yoc'olcaba, yan ilic ox tuul a testigo ti udi wa'ye' a Cristojo. Le'ec abe'e, le'ec u Püsüc'al a Dioso, etel a t'an a u'yajbi ti uchi u yocja' a Cristojo, etel a t'an a u'yajbi ti nütz'ünac u quimsabülü. Quet a walacoo' u ye'ic yoc'ol a Cristojo. 9Walac ti wu'yic u t'an a ca'ax macaca, le'ec ca' ococ ti testigojili. Jede'ec ilic ti wu'yic u t'an a Dioso, le'ec ca' ococ ti testigojili. Mas jaj u t'an ala'i tuwich u t'an a ca'ax macaca. Le'ec a Dioso, oqui ti testigojil tu pach u Mejen. 10Le'ec mac a que'en u yool tu pach u Mejen a Dioso, yan ilic jun tuul a testigo ichil u püsüc'al. Le'ec a testigo abe'e, tan u ye'ic ti'i ti le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso. Le'ec mac a ma' tan u tz'ocsic u t'an a Dioso, tan u joc'ol ti'i jabix tan u tus a Dioso. Tan u joc'ol ti'i ti baalo' u men ma' tan u tz'ocsic c'u' u yadaj a Dios yoc'ol u Mejen. 11Bel in quin wadü' te'ex c'u' u yadaj a Dios yoc'ol u Mejen. U yadaj u tz'eec to'on a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. U yadaj ti jadi' ilic etel u Mejen jede'ec ti c'ümic a cuxtal abe'e. 12Le'ec mac u c'üm-ooltaj u Mejen a Dioso, yan ti'i a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. Le'ec mac ama' u c'üm-ooltaj u Mejene, ma' yan ti'i a cuxtal abe'e. 13Pues te'i. Le'ec boone'ex a que'ene'ex a wool tu pach u Mejen a Dioso, tan in tz'iibtic te'ex a carta ada'a. Tan in tz'iibtic ada'a, ti'i ca' a weelte'ex tu jajil ti yan te'ex a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 14Ti weel ilic ti le'ec a c'u' a tan ti c'aatic ti'i a Dioso, wa qui' tu wich ca' ti c'ümü' abe'e, bel u cu yubi ti t'an. 15U men tan u yubic ti t'ana, ti weel ilic ti bel u cu tz'aa' to'on c'u' a tan ti c'aatic ti'iji. 16Pues te'i. Yan a sip'il a jumpul ma' ta'ach u sa'tesabülü. Walac u p'ütic a mac ti pula'ana. Ma' tan in wadic te'ex ca' ti c'ajes a Dios yoc'ol a hermano u betaj abe'e. Wa yan a hermano a tan u cüxtic a sip'il a jumpaay tuwich a sip'il abe'e, le'ec ca' ti wila'a, yan ti c'ajsic a Dios yoc'ol ala'aji. Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' a cuxtal ti'i wa ma' u cüxtaj a sip'il abe' a walac u p'ütic a mac ti pula'ana. 17Tulacal a c'u' a ma' qui' u betabülü, sip'il. C'u' betiqui, yan a sip'il a ma' ta'ach u p'ütic a mac ti pula'ana. 18Ti weel ino'ono, le'ec tulacaloo' a yanajoo' u ca' sut u men a Dioso, ma' ta'achoo' u c'axül ichil u sip'il ti tz'e'tz'e'tac. Tanoo' u cününbül u men u Mejen a Dioso. Le'ec a quisini, ma' tu paatal u tülicoo'. 19Ino'ono, ti weel ti que'eno'on tu c'ü' a Dioso. Ti weel ilic ti le'ecoo' a ma' hermanojo, laj que'enoo' tu c'ü' a quisini. 20Ti weel ilic ti udi u Mejen a Dios wa'ye' yoc'olcaba. U tz'aj to'on biqui ca' ti ch'a' u tojil yoc'ol a chucul Dioso. Jumbelo'on etel a chucul Dios le'ec a Tattzil u men jumbelo'on etel u Mejen le'ec a Jesucristojo. Le'ec ala'aji, le'ecilic a jajil Dioso. Etel ala'i yan a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 21Hermanoje'ex, jabixe'ex in mejene. Ma' a beele'ex a tz'aa' a wool tu pach a dios a betabiji. Wa'ye' jobi in t'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\