1 Thesalonicenses 2

1Pues te'i. Hermanoje'ex, a weele'ex ilic le'ec ti talo'on ti sut ta wetele'exe, ma' ti mansaj a q'uini. 2Ca'ax yajcunbo'on у p'a'asbo'on ich caj Eilipos, a weele'ex ilic. U tz'aj to'on u muc' ti t'an a Dioso. Ti wadaj te'ex u qui'il u pectzil a Dioso, ca'ax top yanoo' a ma' u c'atoo'o. 3Le'ec ti uchi ti tzicbal ta wetele'exe, ma' ti yaaltaj ti tuse'ex. Uchi ti tzicbal ma' u men ti c'ati ti bete' a c'asi. Ma'ax ti yaaltaj ti cho'e'ex. 4Qui' ti wilbil u men a Dioso, mentüCü, u tücaa'tajo'on ca' ti wadü' u pectzil. Walac ti tzicbaltic ma' jadi' a qui' tu xiquin a cristianojo, pero jadi' a qui' tu xiquin a Dioso. Ala'aji, u yeel biqui yanil a cristianojo. 5Inche'exe, a weele'ex. Ma' talo'on ti tzicbal etel a t'an wa ca' ti chen cho'e'exi. Ti wet'octaje'ex ma' u men ti'i ca' yanac ti naali. U yeel a Dios ti jaj abe'e. 6Le'ec a boon ti betaja, ma' ti betaj u men qui' tiqui xiquin ti tan u yaalbül ti ma'lo' winico'on ma'ax ti'i inche'exe, ma'ax ti'ijoo' ulaac'. U paatal cuchi ti ye'ic ti yanil ti'i ca' yanac to'on c'u' a c'abeet to'ono, u men ino'ono, u yaj tücaa'o'on a Cristojo. C'u' betiqui, ma' ti betaj. 7Jabix ilic jun tuuI a nooch'up a ma' ta'ach u siq'uil u yool eteloo' u yal a nene'tojo, baalo' ilic ti betaj ti que'eno'on ta yaame'exe. 8Top yaj ti wu'ye'ex ino'ono, mentücü, ma' jadi' u pectzil a Dios ti c'atiintaj ti tz'aa' te'ex. Paac' ilic cuchi ti ca'a ti c'ümü' ti quimil wa yan cuchi ti quimil u men top yaj ti wu'ye'ex. 9Hermanoje'ex, ¿ma' wa c'üja'an te'ex le'ec ti que'eno'on to ta yaame'exe, uchi ti meyaj ti chich? Ti q'uin ti ac'ü' uchi ti meyaj ti'i ca' yanac u tool a c'u' a c'abeet to'ono. Ti baalo'o, le'ec ti tan ti wadic te'ex u pectzil a Dioso, ma' tane'ex a waantico'on etel ti cuxtali. 10Pues te'i. Inche'ex ti testigo ino'ono. Baalo' ilic a Dioso. A weele'ex c'u' ti betaj ta yaame'ex boone'ex a walaque'ex a tz'ocsic a Dioso. Chen qui'il y toj ti betaj. Ma' yan c'as ti betaji. 11¿Ma' wa c'üja'an te'ex biqui ti uchi ti tzicbal ta wetele'ex a jujun tuule'exe? Jabix ilic a tattzil a walac u tzicbal etel u mejene, baalo' ilic ti betaja. Ti wadaj te'ex ca' culaque'ex ichil a qui'i. Ti qui'cuntaje'ex a wool ti tane'ex a c'ümic a yaja. 12Ti wadaj te'ex ca' a bense'ex a cuxtal jabix u c'ati a Dioso. Le'ec a Dioso, u yeetaje'ex ti'i ca' xique'ex tu cuenta y ti'i ca' a c'üme'ex u qui'il u yool a Dios jumpul. 13Pues te'i. Ma' ta'ach ti p'ütic ti wadic abo'tic ti'i a Dioso, u men le'ec ca' a wu'yaje'ex u t'an a Dios ti wadaja, a c'ümaje'ex. A c'ümaje'ex abe'e, pero ma' jabix u t'an cristianoji. A c'ümaje'ex abe' jabix u t'an Dios u men Dios ta wichi. Le'ec u t'an a Dioso, tan u tojquintic a tucule'ex boone'ex a tane'ex a tz'ocsiqui. 14Le'ec boon a walacoo' u tz'ocsic a Dios tu cuenta Judea u men c'u' u betaj to'on a Jesucristojo, tanoo' u c'ümic a yaj u menoo' u yetcaal. Hermanoje'ex, tane'ex ilic a c'ümic a yaj u menoo' a wetcaale'ex jabix ilic ala'oo'. 15Tanoo' u betic a yaj tu cuenta Judea tuba quimsabi ilic a Noochtzil a Jesusu. Te'i ilic quimsaboo' boon tuul u yadajoo' u t'an Dios uchi. Te'i ilic toolbo'on. Ma' ta'achoo' u tz'eec a qui'il etel a Dioso. Tanoo' u motzintic u chucaan a cristiano 16le'ec ti tanoo' u yaaltic u wet'e' ti tzicbal eteloo' a ma' Israel ti'i ca' sa'albücoo'. Baalo' ti tan u tz'ac'ül u sip'il aj Israeloo'o. Tz'a'qui asto ti c'ochi tun u q'uinil u c'ochol u tz'iiquil a Dios yoc'oloo'o. 17Pues te'i. Hermanoje'ex, ma' top uchi joc'oco'on ta yaame'ex, pero top tan ti tuclique'ex, mentücü, top ti c'ati ti wile'ex. 18Top ti c'atiintaj cuchi usc'al ta wetele'ex. Inen aj Pablo. Tan ti tan cuchi in yaaltic a usc'al biq'uin ado'o. C'u' betiqui, le'ec a quisini, ma' u cha'aj ti c'ochol. 19Que'en tiqui wool ti ma' ta p'ütique'ex a Noochtzili. Le'ec ca' emec ti Noochil a Jesus tucaye'ili, qui' ti wool ca' c'ochoco'on tu taan ti ye'e'ex ti'i. 20Inche'exe, ta woc'ole'ex bel u ca'a aalbül a qui' to'ono. Walaque'ex a tz'eec to'on u qui'il ti wool.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\