1 Thesalonicenses 3

1Pues te'i. Ma' tu paatal ti muc'yajtic ti ma' tan ti wilique'ex. Ti tuclaj ti mas qui' ca' culaco'on tiqui junal ich caj Atenas 2ca' talac aj Timoteo ti sut ta wetele'exe. Ala'aji, ti hermano. Walac u betic u meyaj a Dioso. Walac u yaantico'on ti t'it'i' u pectzil a Cristojo. Bini u yaante'ex ti'i ca' a mas tz'ocse'ex a Dioso. Bini uca'anse'ex. 3U men u muc' u t'an aj Timoteojo, ma' ta p'ütique'ex a Noochtzil yoc'lal a yaj a tane'ex a c'ümiqui. A weele'ex ilic ti yan ti c'ümic a yaja. 4Le'ec ti que'eno'on to ta yaame'exe, ti wadaj te'ex ti watac a yaj tiqui woc'ol. Baalo' ilic tun ti tan u yuchul. A weele'ex ilic ti baalo'. 5Tane'ex a c'ümic a yaja. Le'ec ti ma' yan biqui in mas paac'tic in wu'yi biqui yanile'exe, in tücaa'taj ilbile'ex y ca' talac u yadü' ten biqui ti tane'ex a tz'ocsic. Saaquen ti'i ca' emeque'ex a wool u men a quisini. Ti baalo'o, bel u ca'a ti sa'tül ti meyaj ti ye'aj te'exe. 6Pues te'i. Ca' usc'aji tun aj Timoteo tiqui wetele. Tali ta wetele'ex ich caj Tesalonica. Qui'e'ex a pectzil u men. U yadaj to'on biqui ti walaque'ex a tz'ocsic a Dioso, y biqui ti yaj a wu'ye'exoo' a wetcristianojil. U yadaj to'on ti qui'e'ex a wool ti tane'ex a c'ajsic ti talo'on ti sut ta wetele'ex biq'uin ado'o. Jabix ilic ti ca'ti ti wile'exe, baalo' ilic ti a c'ate'ex a wilo'on. 7Hermanoje'ex, tan ti c'ümic a yaj ichil ti meyaja, y tan u tz'abül to'on u chucaan a yaj u menoo' a cristianojo. C'u' betiqui, jetz'laji ti wool ta woc'ole'ex le'ec ti albi to'on biqui ti tane'ex a tz'ocsic a Noochtzili. 8Ino'ono, le'ec ca' ti wu'yaj ti tane'ex ilic a tz'ocsic a Noochtzili, qui'aji ti wool jabix ca' cuxlajo'on tucaye'ili. 9Ma' yan biqui u jobol ti wadic Diosbo'tic ti'i a Dios ta woc'oIe'exe. 10Ti q'uin ti ac'ü' walac ti c'aatic ti'i Dios ca' cha'büco'on ca' xico'on ti sut ta wetele'exe. Ti c'ati ti tz'aa' te'ex u chucaan u chichil a woole'ex ti'i a mas tz'ocsique'ex a Dioso. 11Pues te'i. Ti c'ati ti Dios a Tattzil etel tiNoochil a Jesusu, ca' u ch'aa' ti benil ca' c'ochoco'on ta wetele'ex. 12Ti c'ati a NoochtziI ca' u tz'aa' te'ex ca' a mas yacunte'ex a bajile'ex y a wetcristianojile'ex. Jabix ilic ti yaj ti wu'ye'ex ino'ono, baalo' ilic ti c'ati ca' tz'abüc te'ex ca' manüc tu pach ti yaj a wu'ye'ex a bajil y a wetcristianojile'exe. 13Le'ec ti yaj a wu'ye'ex a bajil ti baalo'o, bel u cu tz'aa' u chichile'ex a wool. Bel u cu tz'aa' te'ex ti jumpul ma' yane'ex a sip'il u men que'ene'ex a wool etel a Dioso. Bel u cu bete' abe'e, le'ec ca' emec ti Noochil a Jesucristo u yet'oc boon tuul a hermanojo, le'ec ti que'eno'on tu taan a Dios ti Tata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\