1 Timoteo 1

1Inen aj Pablojo. Inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Tz'abi ten in meyaj u men Dios ti waj Sa'alil y u men ti Noochil a Jesucristo le'ec ti noj-ool. 2Timoteo, tan in tz'iibtic tech a carta ada'a. Incheche, jabix ilic chucul in mejenech u men quet ti walac ti tz'ocsic a Dioso. In c'ati ca' u yaanteech a Dios a Tattzili, y ti Noochil a Jesucristojo. In c'ati ca' u ch'aa' a wotzilil y ca' u jetz'cun a wool. 3Pues te'i. Le'ec ti tan to in beel tu cuenta Macedonia, in wadaj tech ca' culaquech ich caj Efeso. Te'i a wet'ic u t'anoo' a mac a tanoo' u ca'ansaj etel a t'an a ma' jaja. 4Adü ti'ijoo' ca' u p'ütoo' u tuclic a chen cuenta y ca' u p'ütoo' u tuclic u cuentajil u uchben mamaa'oo'. Ma' yan u jobeeb a cuenta abe'e. Walac u sütic u yool a cristiano ti ma' u yeel biqui'il a jaja. Le'ec boon a cuenta abe'e, ma' ta'ach u yadic biqui ca' ti tz'oques a Dioso. 5Pues te'i. Yan u c'abeetil a c'u' in tz'iibtaj teche. Etel abe'e, beloo' u cu yacunte u yetcristianojil. Beloo' u cu yacunte u men u qui'iloo' u püsüc'al, u men u qui'iloo' u na'at, y u men tanoo' u tz'ocsic a Dios tulacaloo' u yool. 6Yanoo' a maca, u p'ütajoo' u c'ajsic in t'an. U c'atoo' u tzicbalte ulaac' ba'al. Ma' yan u c'abeetil a tanoo' u yadiqui. 7U c'atoo' u ca'ansoo' etel a ley u tz'iibtaj aj Moisese. C'u'betiqui, ma' u yeeloo' c'u' a tanoo' u yadiqui. Ma'ax u yeeloo' c'u' a tanoo' u tzicbaltiqui, ca'ax tanoo' u tzicbal jabix u yeel tu jajil a ley abe'e. 8Pues te'i. Timoteo, ti weel ti le'ec a ley u tz'iibtaj aj Moisese, qui', pero jadi' ichil u c'abeetil. 9Ti weel ti le'ec a leye, ma' tz'iiba'an ti'ijoo' a cristiano a tojoo' u na'ata. Tz'iiba'an ti'ijoo' a ma' u c'atoo' u tz'oques a leye. Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsic u yanil a Dioso, ti'ijoo' a yanoo' u sip'ili. Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsic tulacal u c'ajsabeebal a Dioso, y ti'ijoo' a c'asoo' u na'ata. Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' a walacoo' u quimsic u na' u tata, y ti'ijoo' aj quimsaja. 10Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' a walacoo' u cüjtal etel a ca'ax macac. Tz'iiba'an ti'ijoo' a winic a walacoo' u tz'eec u yetwiniquil ti jabixoo' u yütana. Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' aj xuuch' cristianojo, ti'ijoo' aj tus, ti'ijoo' a walacoo' u tz'eec u sip'il u yetcristianojil etel tus. Tz'iiba'an a ley ti'ijoo' boon u chucaan a ma' u c'atoo' u tz'oques u t'an a Dioso. 11Le'ec a t'an abe'e, le'ec u quich'pan pectzil Dios a tz'abi ten ca' in wadü' ti'ijoo' a cristianojo. Ichil u pectzil a Dioso, chica'an to'on ti yan u yanil a Dioso. Ma' tu jobol u qui'il u yool a Dioso. 12Pues te'i. Etel in meyaj u tz'aja, chica'an ti le'ec ti Noochil a Jesucristojo, u yilaj ti tan in tz'ocsaj tu jajil. U tz'aj ilic in muc' ti'i ca' in bete' a meyaj abe'e. —Dios bo'tic,— queen ti'i. 13U betaj ten tulacal abe'e, pero payanbeje, in maclant'antaj a Jesucristojo. In tz'aj a yaj yoc'ol boon a walacoo' u c'ajsic a Jesusu. Inq'ue'yaj a Jesus ti top c'asa. C'u' betiqui, uch'a'aj in wotzilil u men ma' in weelte c'u' a tan in betiqui, u men ma' in c'ajsaj a Jesus biq'uin ado'o. 14Tz'abi ten jun p'eel qui'il tu jajil u men ti Noochil le'ec ca' in tz'ocsaj u t'an etel ca' in yacunte in wetcristianojil. Le'ec a Jesucristojo, walac u tz'eec abe' ti'ijoo' boon a ti'iji. 15Pues te'i. Bel in quin wadü' tech a t'an a jaja. Qui' u tz'ocsabül a t'an abe' u menoo' tulacal. Le'ec a Jesucristojo, emi yoc'olcab ti'i ca' u sa'altoo' a cristiano tuwich u sip'il ti'i ca' xicoo' ti ca'an. Inene, yaab in sip'il tuwichoo' tulacal in wetcristianojil biq'uin ado'o, 16mentücü, ch'a'bi in wotzilil ti'i ca' ye'bec ti'i tulacaloo' biqui ti walac u muc'yajbül a cristiano u men a Jesucristojo. Yee'bi ti'ijoo' boon a beloo' to u cu tz'oques a Jesus ti'i ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 17Le'ec a Dioso, Rey jumpul. Ma' yan q'uin u quimil. Ma' chica'an ala'aji. Jadi' ahe' a Dioso. Ma' yan ulaac'. Ala'aji, laj u yeel tulacal. Ca' tz'ocsabüc u yanil. Ca' boch tz'icbalbüc u qui'il a Dioso. Tulacal abe'e, toj. 18Pues te'i. Timoteo, jabixech chucul in mejen. Bel in quin wadü' tech c'u' a yan a betic ti'i ca' uchuc a meyaj jabix ilic ti tzicbalbeech biq'uin ado'o. Ti baalo' bel a ca a bete' u meyaj a Dios ti qui' jabix ilic a soldado a chich u yool a walac u p'isbaj ti qui'. 19Tanac a boch tz'ocsic a Dioso. Ma' a cüxtic a sip'il yoc'ol chen jetz'a'anac a tucul. Yanoo' a jujun tuulu, ma' u tz'ajoo' tu yool ti ma' jetz'a'anoo' u tucul. C'asajoo' u tucul. U p'ütajoo' u c'ajsic a Dioso. 20Tu yaamoo' abe'e, yan ca' tuul. Aj Himeneo etel aj Alejandro u c'aba'oo'. Inen in joc'sajoo' tu yaamoo' a hermano ca' p'aatücoo' tu c'ü' aquisini. In betaj ti baalo' ti'i ca' u cünoo' ti ma' u maclant'anticoo' a Dioso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\