1 Timoteo 2

1Pues te'i. Aleebe bel in quin tz'iibte c'u' a qui' u betabül u men boon a hermanojo. Yan ti c'ajsic a Dios yoc'ol tulacal boon a cristiano a yan yoc'olcaba. Yan ilic ti c'aatic ti'i Dios ca' u ch'aa'oo' u yotzilil. Yan ilic ti wadic bo'tic ti'i Dios yoc'ol tulacaloo' a cristianojo. 2Yan ti c'aatic ti baalo' yoc'oloo' a reye, y yoc'oloo' boon a noochoo' u meyaja. Ca' ti bete' ti baalo'o, jetz'a'an ti wool eteloo'. Ma' tz'iicoo' tiqui wetel. Chen que'en ti wool etel Dios, y toj ti cuxtal. 3Wa ca' ti c'aate ti'i Dios jabix in wadaja, qui' ilic to'on, y qui' ilic tu xiquin a Dios ti waj Sa'alili. 4Le'ec a Dioso, u c'ati cuchi ca' sa'albüc tulacal boon a cristiano ti'i cuchi ca' xicoo' ti ca'an. U c'ati ilic cuchi ca' eeltabüc u t'an u men tulacaloo' a cristianojo. Jaj u t'an a Dioso. 5Jun tuulic a Dios a yana. Jadi' yan jun tuul a walac u qui'cuntic u yool a cristiano etel a Dioso. Le'ec abe'e, le'ec a winic a Jesucristo u c'aba'a. 6U cha'aj u bajil ca' quimsabüc ti'i ca' u bo'te u sip'il tulacaloo' a cristianojo. Le'ec ti c'ochi u q'uinil u t'iit'il u pectzil abe'e, t'iit'i ilic. 7Tz'abi ten ca' in wadü' u pectzil a Dios ti'ijoo' a cristianojo. Yeeta'anen ti inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Jaj abe'e. Ma' tan in tusi. Tz'abi ten ca' in wadü' ti'ijoo' a ma' Israel ti'i ca' u tz'oquesoo' a jaja. 8Pues te'i. le'ec u cuuchoo' tulacal tubajac tuba walacoo' u much'tal boon a hermanojo, in c'atoo' a winic ca' uchucoo' u t'an etel a Dioso. Jumbeloo' cuchi u tucul etel a Dios ti tanoo' u nac'sic u c'ü' ti t'an etel Dios te'i. Ma' tz'iicoo'ti'i u yetcristianojil ma'ax tanoo' u p'ujsicoo' u bajil etel t'an. 9Pues te'i. Le'ecoo' ix ch'upu, yan u tz'eec a noc' ti toj ti'i ma' u tz'i'labül. Ma' u joc'sic u su'tal ma'ax ti biq'uin y ma'ax tuba. Yan u yutzquintic u tzo'otzel etel u tojil. Ma' tu tz'eec a orojo, ma'ax c'aap, ma'ax noc' a co'oj chen ti'i u tz'i'labeebi. 10Ma' qui' u betabül abe'e, pero yan u beticoo' a qui' ti'i ca' chiclac ti que'enoo' u yool etel a Dioso. 11Le'ecoo' ix ch'upu, ma' qui' u beloo' ti lo'peequil ti tanoo' u cambal yoc'ol u t'an a Dioso. Yanoo' u yubic a tze'ec tu qui'il. 12Inene, ma' ta'ach in cha'ic ix ch'up ca' u ca'ansoo' a winiqui, ma'ax u nac'sic u t'an yoc'ol a winiqui. Ix ch'upu, ma' tu beeloo' ti lo'peequil ti tanoo' u cambal. 13Baalo' ti yan u men payanbej betabi aj Adan ca' tun betabi ix Eva u men a Dioso. 14Ma' emsabi u yool aj Adan u men a quisini, pero emsabi u yool ix Evaja. Etel abe'e, u cüxtaj u sip'il ix Evaja. 15Bel u ca'a sa'albül wa jumpul que'en u yool tu pach a Dioso. Tan ti tan ilic u yacunticoo' u yetcristianojil. Tan ti tan ilic u betic a jabix u c'ati a Dioso. Yan ilic u tuclic u bajil etel c'u' a ca' u bete'e. Ti baalo'o, sa'albül u ca'a ca'ax yaj ti tan u yantal u yal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\