2 Corintios 1

1Inen aj Pablojen. Inen u yaj xa'num a Jesucristo u men baalo' u c'ati a Dioso. Inen etel ti hermano Timoteo, tan ti tz'iibtic te'ex a carta ada'a, boon tuule'ex a ti'ije'ex Dios ich caj Corinto. Tan ilic ti tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' boon tuul a hermano a que'enoo' tinacal tubajac cuenta Acaya. 2Ti c'ati a Dios ti Tat etel a Noochtzil a Jesucristo ca' u yaante'ex. Ti c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex u jetz'a'anile'ex a wool. 3Pues te'i. Yan ti wadic u qui'il a Dios le'ec u Tat ti Noochil a Jesucristojo. Le'ec ala'aji, a Tattzil a walac u ch'a'ic ti wotzilil. Le'ec ilic a Dios a Tattzili, tan ti tan u jetz'cuntic ti wool. 4Etel tulacal a boon a yaj a tan ti c'ümiqui, tan ilic u jetz'cuntic ti wool. Walac u jetz'cuntic ti wool ti'i ca' paataco'on ti jetz'cuntoo' u yool ulaac' a mac a tanoo' u c'ümic a yaja. 5Jabix ilic ti tan u jetz'cuntic ti wool a Dioso, baalo' ilic u c'ati ca' ti jetz'cuntoo' u yool ulaac'. Jabix ilic ti tan ti c'ümic a yaj tu jajil yoc'lal a Cristojo, baalo' ilic ti tan u jetz'cunbui ti wooi tu jajii u men a Cristojo. 6Le'ec ti tan ti betic u meyaj a Dioso, tan ti c'ümic a yaja. Yoc'iai a yaj a tan ti c'ümiqui, tan u jetz'cunbui a woole'ex, y tane'ex a sa'albül.Pues te'i. Le'ec ti tan u jetz'cunbui ti wooi ino'ono, ie'ec ca' a muc'yajte'ex a yaj a jabixilic a tan ti c'ümic ino'ono, bel ilic u ca'a jetz'cunbule'ex a wool jabixo'on iliqui. 7Jetz'a'an ti wool ta woc'ole'ex u men ti weel. Le'ec ti tane'ex a c'ümic a yaj jabixo'on iliqui, bele'ex ilic a ca'a a c'ümü' a jetz'a'an-oolil jabixo'on iliqui. 8Pues te'i. Hermanoje'ex, ti c'ati cuchi ca' a weelte'ex boon a yaj ti c'ümaj ino'on cuenta Asiaja. Top mani tu pach u yaabil a yaj ti c'ümaja. Ma' yan biqui cuchi ca' ti muc'yajtaj. Cajo'on ti tucle ti jobo'on. 9Tiqui t'an ino'ono, wa tu jajil bel ti ca'a ti quimil u men a yaj abe'e. Tz'abi to'on ca' ti c'ümü' a yaj abe' ti'i ma' ti tuclic wa chucul u chichil ti wool chen ti baalo' ti'i ca' ti bete' u meyaj a Dioso. Tz'abi to'on ca' ti c'ümü' abe'e, ti'i ca' ti tz'aa' ti wool tu pach a Dios a walac u ca' cuxquintic a quimene. 10Ca'ax top yaj ti c'ümaj le'ec ti chema' quimo'ono, u yaantajo'on a Dioso. Bel ilic u cu yaanto'on tucaye'il. Que'en tiqui wool ti bel u ca'a u yaanto'on tucaye'il. 11Yane'ex ilic a waantico'on etel tanil a c'ajsique'ex a Dios tiqui woc'lal. Ti baalo'o, le'ec ti tan u betabül to'on c'u' a tane'ex a c'aatiqui, yan biqui ca' a tz'a'e'ex a bo'tic ti'i a Dios tiqui woc'ol. Le'ec a yaab tuul ulaac' a tanoo' u c'ajsic a Dios tiqui woc'olo, yan ilic biqui ca' u tz'a'oo' a bo'tic ti'i a Dios xana. 12Pues te'i. Inche'exe, a weele'ex. Chen toj ti betaj ta wetele'exe, y baalo' ilic xan eteloo' u chucaan a cristiano yoc'olcaba. Ti betaj jabix u c'ati a Dios etel tulacal ti wool, mentücü, qui' ti wool u men ma' yan a yaj-oolal to'ono. Ti betajabe'e, ma' etel u patalil a ti'i a yoc'olcabi. Ti betaj abe' etel u patalil a walac u tz'eec a Dioso. 13Jadi' tan ti tz'iibtic c'u' u paatale'ex cuchi axoco' у a ch'a'e'ex u tojil. Qui' tin wich cuchiwa ca' a laj ch'a'e'ex u tojil abe'e, 14ca'ax jadi' jun jatz ilic a tane'ex a na'tic aleebe. Ti baalo'o, le'ec ca' uduc a Noochtzil a Jesusu, qui'e'ex a wool tiqui wetel jabix ilic ti qui' ti wool ta wetele'ex ti a q'uin abe'e. 15Pues te'i. Inene, in weel. Tane'ex a tz'ocsic ti toj in betaj ta wetele'exe, mentücü, in c'atiintaj cuchi beel ti sut ta wetele'ex biq'uin ado'o. Etel in ca' sutintique'exe, u ca' sut u yantal a qui' te'exe. 16In c'atiintaj cuchi manül ti sut ta wetele'ex ti tan in beel cuenta Macedonia biq'uin ado'o. Le'ec ti joq'ueen cuenta Macedoniaja, in c'atiintaj ilic cuchi sut ta wetele'ex. Le'ec ti jobi cuchi a sutu, in c'atiintaj cuchi ca' a waanteene'ex ca' xiquen cuenta Judea. 17Le'ec ca' in c'atiintaj in bete' a sut ti baalo'o, ¿tane'ex wa a tuclic ti chen pach in wool in c'atiintaj? ¿Tane'ex wa a tuclic ti chen walac in tuclic c'u' a bel in quin bete' jabixen a winic a ma' u yeel a Dios a chen walac u nuuc ich ca' xeele? 18Jabix ilic ti walac u jajtal u t'an a Dioso, jaj ilic ti ma' in tz'aj in t'an te'ex ich ca' xeel, a jaj etel a ma' jaja. 19Inen etel aj Silvano etel aj Timoteo, ti wadaj te'ex u pectzil u Mejen a Dioso, le'ec a Jesucristojo. Ma' tu jeelel u t'an a Jesusu. Etel ala'aji, jadi' a jaj a yana. 20Tulacal u t'an u tz'aj a Dios ti'ijoo' a cristianojo, tan to u jajtal etel a Cristojo. U men ala'aji, tan ti wadic u qui'il a Dios le'ec ca' ti wadü' ti toj u betaj a Cristojo. 21Ino'on etel inche'exe, tu jajil tz'abo'on ca' p'aatüco'on ti'i a Cristo u men aDioso. U yeetajo'on ti'i ca' ti bete' u meyaj. 22U tz'aj u p'is tiqui woc'ol. U tz'aj ilic u Püsüc'al ichil ti püsüc'al ti'i u ye'beebal ti jede'ec ti c'ümic u qui'il. 23Pues te'i. Le'ec a Dios in testigo. Wa cuchi taleen ti sut ta wetele'ex ich caj Corintojo, in yajcuntaje'ex cuchi a wool, mentücü, ma' bineen. 24Ma' ta'ach ti betic ti yanil wa ca' ti wadü' te'ex etel u c'asil c'u' a yane'ex a tz'ocsiqui. Chen walac ti waantique'ex ca' a tz'ocse'ex a toj ti'i ca' qui'aque'ex a wool. Ac chich tun a woole'ex tu pach a jaja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\