2 Corintios 10

1Pues te'i. Inen aj Pablojen. Walac u yaalbül ti le'ec ti que'enen tu yaamoo'o, ma' chich in tze'ec. —C'u' betiqui, ti ma' que'en tiqui yaam, top chich u tze'ec,— cu t'anoo' tin woc'ol. Jabix ilic tulacal u betaj a Cristo etel u qui'ili, baalo' ilic in c'ati in bete' ti tan in wadic te'ex. 2Ma' a betique'ex ti tzaj ca' in tze'ec te'ex ti chich ca' c'ochoquen ta yaame'ex. Le'ec ca' c'ochoquene, jede'ec in tze'ectic ti chich ala'oo' a tanoo' u yadic ti le'ec a c'u' a tan in betic in wadiqui, chen u men jabix in c'ati. 3Le'ec a c'u' a walac ti betiqui, jabix a p'isbaj pero ma' ti'i a yoc'olcab a jabix a p'isbaj abe'e. Ca'ax que'eno'on yoc'olcab, ma'ax tan ti p'isbaj jabix a walacoo' u betic a cristiano yoc'olcabi. 4Le'ec c'u' aj etel walac ti jabix p'isbaja, ma' jabix c'u' aj etel walacoo' u p'isbaj a cristiano yoc'olcabi. Le'ec u muc' a c'u' aj etel walac ti jabix p'isbaja, ti'i Dios. Walac u tz'eec u muc' ti'i u joc'sical u muc'oo' u t'an a yanoo' u sip'ili, jabix cuchi tan u jubic a naj ti p'isbaj a ti'i u yettz'iiquili. 5Walac ti joc'sicoo' u muc'oo' u t'an a walacoo' u p'ujsic u bajil ti t'an. Walac ilic ti joc'sicoo' u muc' a walacoo' u tuclic ti mas yaab u yeel, le'ecoo' a walacoo' uc'ütic u wich u yeeltabül biqui'il a Dioso. Walacilic ti jelic tulacal a tucul a ma' toj ti'i ca' tz'ocsabüc a Cristojo. 6Tulacale'exe, le'ec ti tane'ex a laj tz'ocsic ti qui'i, listojo'on ino'on ti tz'aa'oo' u sip'il a ma' u c'atoo' u tz'oques ta yaame'exe. 7Pues te'i. Hermanoje'ex, chen tane'ex a c'ümic c'u' a ma' a weele'ex wa toj wa ma' toj. Yan mac a tan u tuclic u bajil ti ti'i Cristo ala'aji. Yan ilic u tz'eec tu yool ti ti'ijo'on ilic Cristo jabix ilic ala'aji. 8Le'ec a Noochtzili, u tz'aj ten in yanil ti'i ca' in waante'ex, ma' ti'i in cho'icale'exi. Uchac walac in wadic in yanil ti c'üs yaab. Ma' tu joc'ol ten ti suductzil u menoo' ulaac'. 9Ma' in c'ati wa ca' tuclabüc wa tan in yaaltic in jac'se'ex a wool etel a carta a walac in tz'iibtiqui. 10Yan a walacoo' u yadic: —Top chich u tze'ec aj Pablo ichil a carta a walac u tz'iibtiqui. C'u' betic ca' uduc wa'ye'e, ma' yan u muq'ui. Chen ch'ibtzil u t'an,— cu t'anoo' tin woc'ol. 11Le'ec mac walacoo' u yadic abe'e, yanoo' u tz'eec tu yool a c'u' a bel in quin wadü'ü. Jabix ilic a walac in wadic ichil a cartaja, baalo' ilic a walac in betic ti walac in c'ocholo. 12Yan tu yaamoo' ala'oo' a walacoo' u yadic u qui'il tu bajil. Inene, ma' tin wocsic in bajil tu yaamoo'. Ma'ax tin cha'anticoo' u patalil ala'oo' ti'i ca' in wila' wa patalen inen wa ma'a. Le'ec ti tanoo' u p'isic u patalil tu bajil ti'i ilic u bajil, ma' u yeel c'u' a tanoo' u betiqui. 13Inene, ma' tin wadic in patalil ti manal. Jadi' tin wadic in patalil tu p'is jabix u c'ati a Dioso. Tz'abi ten tuba ca' uchuc in meyaj u men a Dioso. Jadi' te'i walac in meyaj. Ca'ax naache'exe, que'ene'ex ilic ichil u cuuchil in meyaj. 14Ma' tan in beel ti mas manal u naachila tz'abi ten ca' xiquen ti'i ca' c'ochoquen ta wetele'exe, jabix Cuchi ma' que'ene'ex tin cuenta. Le'ec inene, c'ocheen tac tuba que'ene'ex ti'i ca' in wadü' te'ex u pectzil a Cristo biq'uin ado'o. 15Le'ec ti ucha'an u meyaj ulaac'a, ma' ta'ach in wadic wa jadi' inen in betaj a meyaja. Jadi' in c'ati ca' a mas tz'a'e'ex a wool tu pach a Dioso. Ti baalo'o, tan u ch'iil a meyaj in betaj ta yaame'exe, y tan u mas yaabtal tu jajil in canan. 16Tanil a mas tz'ocsaje'exe, jede'ec u paatal in beel ichil a lu'um tac junxeele'ex ti'i ca' in wadü' u pectzil a Dioso. Le'ec ca' xiquen te'iji, que'enen to ichil boon a meyaj a tz'abi ten u men a Dioso. Ti baalo'o, ma' tan in wadic in patalil yoc'ol a meyaj a meyajbi u men ulaac'. 17Baala' ti tz'iiba'an yoc'ol u yadic u patalil tu bajil a maca. —Le'ec mac u c'ati u yadü' u patalil tu bajili, jadi' qui' u yadic u patalil a Noochtzili,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 18Le'ec mac a chen walac u yadic u patalil tu bajili, ma' yan ich cuenta u t'an. Le'ec mac a walac u yaalbül u patalil u men a Noochtzili, baalo' top qui'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\