2 Corintios 3

1Pues te'i. Le'ec ca' ti wadaj biqui ti walac ti betic ti meyaja, ¿tane'ex wa a tuclic ti chen ca' cajo'on ti wadü' ti qui'il tiqui bajil? Yanoo' a mac a c'abeet ti'i jun p'eel carta tuba tz'iiba'an u men u tz'ulil ti pataloo' ti meyaj. Ma' tzaj ti ye'ic te'ex a carta a jabix abe'e. Ma'ax tzaj a tz'iibtique'ex to'on a carta a jabix abe'e. 2Le'ec ti ca' a c'ümaje'ex ti t'ana, chica'an ti patalo'on ti meyaj. Inche'exe, jabixe'ex a carta to'ono. Le'ec a carta abe'e, ma' tz'iiba'an tuwich ju'umi. Chen que'en ichil ti püsüc'al jabix cuchi tz'iiba'an te'i. Tulacaloo', tanoo' u xoquic a jabix a carta abe'e, le'ec ca' u yiloo' biqui ti jela'ane'ex a tucul. 3Chica'an ti'ijoo' tulacal mac ti jabix le'ec a Cristo u tz'iibtaj jabix a carta abe'e. Ino'ono, ti p'ütaj te'ex a jabix a carta abe'e. Le'ec a jabix a carta abe'e, tz'iiba'an ma' etel c'u' a walac u booni. Tz'iiba'an etel u Püsüc'al a Dioso. Ma' tz'iiba'antuwich aj pechec tunich a jabix a tz'abi ti'i aj Moisese. A tan ti wadiqui, jabix tz'iiba'an tuwich u püsüc'al a maca. 4Pues te'i. Baala' ti walac ti tz'ocsic ino'ono. Le'ec a Dioso, tan u tz'eec ti'i a Cristo ca' u tz'aa' to'on ca' ti bete' u meyaj a Dios ti tojo. Chen u men abe'e, jede'ec u paatal ti wadic te'ex ti walac ti wadic ti toj u t'an a Dioso. 5Ma' tan ti wadic wa chucul ti patalil ti betic u meyaj a Dios chen ti baalo'o. Le'ec ilic a Dioso, walac u tz'eec to'on ti patalil. 6Chen ti baalo' jede'ec u paatal ti wadic u pectzil a Dios yoc'ol biqui ca' sa'albüc a maca. Le'ec biqui ca' sa'albüc a maca, le'ec a tumul t'an u tz'aj a Dioso. Ma' chen jadi' a ley a tz'iiba'an a yan u tz'ocsabüli. Le'ec a tumul t'an u tz'aj a Dioso, le'ec a cuxtal a walac u tz'abül u men u Püsüc'al a Dioso. Le'ec a leye, walac u ye'ic ti'i a mac ti pula'an. C'u' betiqui, u Püsüc'al a Dioso, walac u tz'eec u cuxtal a mac etel a Dioso. 7Pues te'i. Le'ec ti ca' u tz'aj a ley a Dios uchiji, u tz'iibtaj tuwich tunich. Tam u tz'iiba'anil. Chiclaji ilic u quich'panil a Dios ti a q'uin abe'e, mentücü, sasilaji u wich aj Moises asto ti ma' pataloo' u yetcaal aj Israel u cha'ante u wich. Chunchunbeel emi u muc' u sasilil u wich a tz'abi ti'iji. 8Uxtun u qui'il a Dioso. Chica'an etel u sasilil ti tz'abi a ley ca'ax chen walac u ye'ic a sip'il a ley abe'e. ¿Ma' wa mas jede'ec u chictal u qui'il a Dios tanil u caal u tz'eec a cuxtal u Püsüc'al a Dioso? 9Le'ec u quich'panil a Dioso, chica'an etel c'u' a uchi le'ec ca' u tz'aj a ley ca'ax chen walac u ye'ic a sip'il a ley abe'e. Jede'ec u chictal u qui'il a Dios ti mas yaab etel a tumul sij-ool a walac u tz'eeque, le'ec biqui ca' c'ümbüc a maca. 10Le'ec boon u quich'panil a chiclaji ti ca' u tz'aj a uchbene, joq'ui ti ma'ax c'u'i u men mani tu pach u yaabil u qui'il a chiclaji etel a tumulbene. 11Le'ec ti caji a uchben u tz'aj a Dioso, chica'an u quich'panil tz'etz'eec etel ti sasilaji u wich aj Moisese. C'u' betiqui, jun maan ilic ti jobi a sasil abe'e. Le'ec c'u' a ma' yan q'uin u jobol u quich'panili, mas yaab u quich'panil. 12Ti weel ti ma' yan q'uin u jobol a tumulben abe'e, mentücü, yan u muc' ti t'an. 13Ma' tan ti muquic u t'an a Dios jabix u betaj aj Moises ti'i u wich ti sasil to. U tz'aj a noc' yoc'ol u wich ti'i ma' u yilbil ti emec u sasilil u menoo' u yetcaal aj Israele. 14Ma' paatajoo' u cha'ante u men ma' u ch'a'ajoo' u tojil. Le'ec ti tanoo' u xoquic u ju'um a Dios a uchbene, tac leeb jabix cuchi tepa'an to ilic u nu'cul etel a noc' jabix ti ca' u tepaj u wich aj Moisese. Ma'ax to joc'sabüc a jabix u tepbeebe. Jadi' ti walac u c'üm-oolbaanül a Cristojo, walac u joc'sabül a jabix a noc' abe' ti'i ca' chiclac u nu'cul. 15Tac leeb le'ec ti tanoo' u xoquic u ju'um a Dios a tz'iiba'an u men aj Moisese, jabix cuchi tepa'an u nu'cul yoc'ol ti ma' u ch'a'icoo' u tojil. 16C'u' betiqui, ca' u c'ümü' a Noochtzili, walac u joc'sabül a jabix u tepbeeb u tucul. 17Le'ec a Noochtzil abe' a tan in wadiqui, le'ec u Püsüc'al a Dioso. Le'ec tuba que'en u Püsüc'al a Noochtzili, ma' tan u ca' tücaa'bül a mac u men a ley u tz'iibtaj aj Moisesi. 18Tulacalo'on, ma' tepa'an ti wich ti'i ma' ti wilbil u menoo' a cristiano jabix u betaj aj Moisese. Le'ec ino'ono, jabixo'on a neen tuba chica'an u quich'panil a Noochtzili. Tan ti tan u jelbel ti cuxtal ca' p'aatüco'on ti jumbelo'on etel a Cristojo. Ti baalo'o, tan ti tan u mas chictal uquich'panil a Noochtzili. Le'ec a Noochtzil a tan u betic abe'e, le'ec u Püsüc'al a Dioso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\