2 Corintios 4

1Pues te'i. Le'ec a Dioso, u ch'a'aj ti wotzilil. U tz'aj to'on ca' ti wadü' u pectzil, mentücü, ma' yan biqui ca' ti p'ütü' ti wadic. 2Walac ti wadic u t'an a Dios ti jaj ti chica'an. Ma' yan q'uin ti wadic a t'an a jede'ec u tz'eec to'on a sudaquil wa ca' eeltabüc. Ma'ax tan ti wadic etel cho' yoc'ol ca' a tz'oese'exe. Ma'ax tan ti wadic etel tus. Ti baalo'o, chica'an ti'ijoo' a cristiano ti jaj ti t'an. Ti weel ti tan u yubajbül ti t'an u men a Dioso. 3Wa ma' chica'an u pectzil a Dios a walac ti wadiqui, jadi' ma' chica'an ti'ijoo' a pula'anoo'o. 4Le'ec a quisini, u diosiloo' a pula'anoo'o. Ala'aji, u c'ülajoo' u xiquin a ma' ta'achoo' u tz'ocsaj ti'i ma' u ch'a'icoo' u tojil u pectzil a Dios yoc'ol a qui' u betaj to'on a Cristojo. Etel a Cristo chica'an biqui yanil a Dioso. 5Ma' ta'ach ti wadic ti qui'il tiqui bajil ti'ijoo' a cristianojo. Chen walac ti wadic ti le'ec a Jesucristojo, le'ec a Noochtzili. Chen u men c'u' u betaj to'on a Cristojo, walac ilic ti wadic ti le'ec ino'on a waj anatile'ex. 6Tu cajeeb ti ma'ax to yanac a sasil yoc'olcab jumpulu, le'ec a Dioso, u yadaj ca' yanac a sasili. Le'ec ilic ala'aji, u tz'aj jabix a sasil ichil ti tucul ti'i ca' ti weelte u qui'il. Chica'an u qui'il a Dios etel a Jesucristojo. 7Pues te'i. Le'ec u pectzil a Dioso, top quich'pan. Tz'abi to'on u pectzil abe' ca'ax chen betabo'on etel lu'um jabixo'on a cum a yan a quich'pan ichili. Ino'ono, chen jabixo'on u cuuchil u pectzil a Dioso, mentücü, chica'an ti etel Dios yanaji ti yaab u muc' u pectzil, ma'tiqui wetel ino'ono. 8Ino'ono, tan ti c'ümic a yaj ca'ax tubajac jabix cuchi tan ti nüt'bül u men a yaj abe'e. C'u' betiqui, ma' tan ti puch'bul jumpul u men boon a yaj abe' ti'i ca' joboco'on. Ca'ax yaab sut ma' ti weel c'u' a ca' ti bete'e, pero ma' tan ti betic wa naj ti chaa' c'u' a ca' ti bete'e. 9Ca'ax top tan u tz'abül to'on a yaja, ma' p'ütbo'on u men a Diosi. Ca'ax top tan ti cho'bol u menoo' a tz'iic to'ono, ma' tan ti quimsabül. 10Quimsabi a Jesusu. Sansamal sabeensil ca' quimsabüco'on ilic xan. Tanil ti c'ümic a yaj ti baalo' pero ma' tan ti quimsabüli, tan ilic u tz'abül ca' chiclac ti cuxa'an a Jesusu. 11U men cuxa'ano'on to, tan ti tan u yaaltabül quimsabülo'on yoc'lal a Jesusu. Ti baalo'o, tan ti tan u chictal ti cuxa'an a Jesus chen etel a yaj a tan ti c'ümiqui, u men tan u yaantico'on. 12Le'ec a c'u' a tan in wadic te'exe, le'ec ada'a. Chen u men sansamal que'eno'on ti quimsabül tanil ti wadic u pectzil a Dioso, yan te'ex a cuxtal a ma' yan q'uin u jobol. 13Pues te'i. Tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios ti baala': —In tz'ocsaj, mentücü, in wadaj,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. Baalo' ilic ino'ono. Tan ilic ti tz'ocsic, mentücü, tan ilic ti wadic. 14Ti weel. Le'ec a Dioso, u ca' cuxquintaj tucaye' ti Noochil a Jesusu. Bel ilic u cu ca' cuxquinto'on jabix ilic ca' u ca' cuxquintaj a Jesusu. Ino'on etel inche'exe, ich quet bel u cu benso'on tac etel a Jesusu. 15Tulacal a c'u' a tan ti c'ümiqui, tan ti c'ümic ta woc'lale'ex. Ti baalo'o, tan u tza'cül boon a cristiano a tanoo' u c'ümic u qui'il a Dioso, y tanoo' ilic u tz'eec a bo'tic ti'i Dios ala'oo'o. Tanil u tza'cül ti baalo'o, tan ti tan u mas aalbül u qui'il a Dioso. 16Pues te'i. Ti weel ti ca' cuxtal ti ca'a jabix ca' in wadaj, mentücü, ma' tan ti p'ütic c'u' a tan ti tz'ocsiqui. Chunchunbeel tan u uchbental ti büq'uel. C'u' betiqui, sansamal tan u ca' yantal u muc' ti püsüc'al. 17Jun p'e rato ilic tan ti c'ümic a yaja. Etel a yaj abe'e, tan ti wutzquinbil ino'ono, ti'i ca' ti c'ümü' a qui' a ma' yan q'uin u jobolo. Ma' yan biqui ca' ti wadü' boon u yaabil u qui'il abe'e. 18Ma' que'en ti wool tu pach a c'u' a jede'ec u paatal ti wilic yoc'olcabi. Que'en ti wool tu pach a c'u' a ma' tan ti wilic a que'en ti ca'ana. Le'ec a c'u' a tan u yilbili, jobol u ca'a. Le'ec a c'u' a ma' tan u yilbili, ma' yan q'uin u jobol. Le'ec ti büq'uel yoc'olcaba, jabix cuchi a rancho a ma' ta'ach u muc'yaj. Le'ec ca' quimico'ono, jobi a jabix a rancho abe'e, le'ec ti büq'uel. C'u' betiqui, ti weel. Ac yan to'on u jel a jabix a rancho abe'e. Le'ec u jel abe'e, le'ec a jabix ti wotoch ti ca'ana, le'ec ti büq'uel ti ca'an a ma' yan q'uin u jobolo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\