2 Corintios 5

1Le'ec a jabix ti wotoch ti ca'ana, betabi u men Dios, ma' u men cristianoji. 2U men que'eno'on to wa'ye' ichil a jabix a rancho abe'e, jabix tan u tuc'ul ti wool ti'i ti büq'uel. Ti c'ati cuchi ocol ichil ti büq'uel ti ca'an bete cuenta ti chucul otoch jabix cuchi tan ti c'atiintic u tz'abül ti noc' tiqui woc'ol. 3Ti baalo'o, le'ec ca' uduc a Noochtzili, yan ilic to'on jabix ti noc', le'ec ti büq'uel ti ca'an. Ma' cuchi jabix aj pitnoc' ti püsüc'al. 4Le'ec ti cuxa'ano'on to wa'ye'e, que'eno'on to ichil a jabix a rancho abe'e, le'ec ti büq'uel. Top tan u jabix tuc'ul ti wool ti'i ti büq'uel wa'ye' yoc'olcab. C'u' betiqui, ma' ti c'ati ti chen p'ütü' ti büq'uel jabix cuchi tan ti joc'ol ichil ti rancho wa ichil ti noc'. Que'en ti wool ti c'ümü'ti büq'uel ti ca'an ti yan to ti büq'uel wa'ye' jabix cuchi u ca' yaal ti noc' a tan u tz'abülü. Wa ca' uchuc ti baalo'o, sa'tül u ca'a ti büq'uel a walac u jobol. P'aatül u ca'a ti büq'uel a ma' yan q'uin u jobol. 5Le'ec a Dioso, u yutzquintajo'on a hermanojo'on ti'i ca' ti c'ümü' ti baalo'. U tz'aj to'on u Püsüc'al ti'i u p'is ti uchul u ca'a ti baalo'o. 6U men que'en u Püsüc'al a Dios ichil ti püsüc'al ti baalo'o, jetz'a'an ti wool. Ti weel. Le'ec ti que'en to ti püsüc'al ichil ti büq'uel wa'ye' yoc'olcab, ma'ax to xi'ic etel a Noochtzili. 7Walac ti tz'ocsic u t'an a Noochtzil u men que'en ti wool tu pach ca'ax ma' tan ti wilic ala'i etel u nec' ti wich. 8Jetz'a'an ti wool. Mas qui' tiqui wich ca' ti p'ütü' ti büq'uel a ti'i a yoc'olcab ti'i ca' xico'on ti cuntal etel a Noochtzili. 9Ca'ax que'eno'on wa'ye' ca'ax que'eno'on etel a Noochtzili, que'en ti wool ti bete' jadi' c'u' a qui' tu wich ala'aji. 10Ti c'ati ti bete' ti baalo' u men tulacal a jujun tuulo'ono, yan ti beel tu taan a Cristo ca' ilbic ti meyaj. Te'i bel ti ca'a ti c'umü' u jel a c'u' a qui' a ma' qui' ti betaj ti cuxa'ano'on to yoc'olcab. 11Pues te'i. C'üja'an ilic to'on ti bel ti ca'a tu taan a Noochtzil ti c'ümü' u jel ti meyaj, mentücü, walac ti ye'ic ti'ijoo' a cristiano u jajil. Le'ec a Dioso, ac u yeel biqui yanilo'on. Inche'ex ilic xan, ichile'ex a wool a püsüc'al ac a weele'ex ilic cuchi biqui yanilo'on ino'ono. 12Ma' tan ti ca' adic te'ex ti qui'o'on ti tan ti wadic te'ex ti tan ti t'it'ic u pectzil a Diosi. Jadi' tan ti wadic te'ex ti'i ca' chica'anac te'ex biqui yanilo'on. Ti baalo'o, a weele'ex biqui ca' anuuctoo' mac a ma' ta'ach u tuclic biqui yanil u püsüc'al. Chen qui' u yool etel c'u' a tan u betiqui. 13Pues te'i. Wa cuchi jabix locojo'ono, chen jabix locojo'on yoc'lal u meyaj a Dioso. Wa toj ti na'at ti tan ti betiqui, jadi' toj ti na'at yoc'lal ti ye'ic te'ex c'u' u c'ati a Dioso. 14Walac ti betic ti jabix abe'e, chen u men yaj u yubo'on a Cristojo. Ti weel ti jun tuul a quimi tiqui woc'lal tulacalo'ono, mentücü, ti'i a yoc'olcaba, quimeno'on tulacalo'on etel ala'aji. 15Quimi ala'i tiqui woc'lal tulacalo'ono, mentücü, le'eco'on ino'on a cuxa'ano'on tojo, cuxa'ano'on ma' ti'i ca' ti bete' a chen jabix ti c'atiji. Cuxa'ano'on ti'i ca' ti bete' jabix u c'ati mac a quimi y ca' cuxlaji tiqui woc'lal. 16Le'ecoo' a mac yoc'olcaba, top ma' ta'achoo' u ch'a'ic u bajil ich quetil. Ino'ono, ma' ta'ach ti ca' betic ti baalo' aleebe. Le'ec ti ma'ax to hermanojaco'ono, chen walac ti tuclic yoc'ol a Cristo jabix ilic ti walacoo' u tuclic u chucaan a ca'ax macac yoc'olcab yoc'ol a Cristojo. Ma' ta'ach ti ca' betic ti baalo' 17u men le'ec mac u c'üm-ooltaj a Cristojo, jumpaayaji u cuxtal. Jobi tun u cuxtal a uchbene. Tumulben to a cuxtal a yan ti'iji. 18Tulacal abe' u jelbel a cuxtala, u meyaj a Dios a Tattzili. Le'ec ilic a Tattzili, u tz'aj ti'i a Cristo ca' quimic tiqui woc'ol ti'i ca' qui'aco'on etel ilic u bajil a Dioso. U tz'aj ilic to'on a meyaj ada'a, le'ec ca' ti yee' ti'ijoo' a cristiano biqui ca' qui'acoo' etel a Dioso. 19A c'u' a tan in wadiqui, le'ec ada'a. Le'ec a Dioso, tan u qui'cuntic a cristiano yoc'olcab etel ilic u bajil. Tan u betic abe'e, chen etel a yaj u c'ümaj a Cristojo. A Dioso, ma' tan u ca' tz'eec tu yool u sip'iloo'. U tz'ajto'on a meyaj ada'a, le'ec ca' ti wadü' u pectzil ti'ijoo' a cristiano biqui ca' qui'acoo' etel. 20Baalo' ti p'aato'on ino'on ti'i u yaj xa'num a Cristojo. Le'ec ti tan ti wadic u pectzil a Cristojo, tan u joc'ol ti tan ilic u t'an a Dios a Tattzili. Tan ti wadic te'ex etel u yanil a Cristojo. Qui' ti qui'aque'ex etel a Dioso. 21Le'ec a Cristojo, ma'ax jun sut u cüxtaj u sip'il. Ti'i u ch'a'ic ti wotzilil a Dioso, u tz'aj ti'i a Cristo ca' quimic jabix cuchi yan u sip'il ala'aji. Ti baalo'o, le'ec ti que'en ti wool pach a Cristojo, tan ti wilbil ti chen toj ti na'at u men


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\