2 Corintios 7

1Hermanoje'ex, le'ec a t'an abe' a tz'abi u men a Dioso, tz'abi to'on, mentücü, yan ti p'ütic ti betic y ti tuclic a c'asa. Yan ti tz'eec ti bajil ti jumpul jumbelo'on etel a Dioso. Yan ilic ti saactic ti cüxtic ti sip'il tu taan a Dioso. Yan ti tz'ocsic u yanil a Dioso. 2Pues te'i. C'ümo'one'ex ti'ije'ex a amigo. Ma' ti betaj a c'as ti'i ma'ax mac. Ma'ax ti c'ascuntaj u na'at a maca. Ma'ax ti cho'aj a maca. 3Ma' tan in wilique'ex a sip'il ti tan in wadic abe'e. Ac in wadaj te'ex tun ti yaj ti wu'ye'ex ca'ax cuxa'ano'on ca'ax quimico'on. 4Walac in wadic te'ex u jajil. Walac ilic in tzicbaltic a qui'ile'ex. Jetz'a'an in wool ta woc'lale'ex. Ca'ax boon a yaj a tan ti c'ümiqui, mani tu pach u qui'il in wool. 5Le'ec ti c'ocho'on cuenta Macedonia, ma' ti cüxtaj a jetz'a'an-oolili. Tulacal tuba mano'ono, ti c'ümaj a yaja. Top tan ilic ti tuclicoo' a hermanojo, wa qui' ti que'enoo' wa ma'. 6C'u' betic a Dioso, walac u jetz'cuntic u yool a yaj u yoolo. U jetz'cuntaj ti wool ti c'ochi aj Tito tiqui wetele. Jetz'cunbi ti wool ma' jadi' u men c'ochi ala'i tiqui weteli. 7Jetz'cunbi ilic ti wool etel ca' ti wu'yaj biqui a jetz'cuntaje'ex u yool aj Tito ti que'en ta yaame'ex ich caj Corinto. U yadaj to'on biqui ti top que'ene'ex a wool a wileen. U yadaj ilic to'on biqui ti top yaje'ex a wool u men a sip'ile'ex. U yadaj ilic to'on biqui ti top que'ene'ex a wool a tz'ocse'ex in t'an. Le'ec ti ca' in wu'yaj abe'e, mas qui'aji in wool. 8In yajcuntaje'ex a wool etel a carta in tz'iibtaj te'ex biq'uin ado'o. Yajaji in wool u men in tücaa'taj a carta abe' te'ex u men in weeltaj ti yaje'ex a wool u men a carta abe'e, pero jadi' jun p'e rato ilic. C'u' betic aleebe, qui' in wool u men in tücaa'taj te'ex a carta abe'e. 9Aleebe qui' in wool pero ma' u men yajaje'ex a wooli. Qui' in wool u men a yaj-oolal a yanaji te'exe, u tz'aj te'ex ca' a jele'ex a tucul. Yajaje'ex a wool u mene'ex a sip'il, u men baalo' u c'ati a Dioso. Ti baalo'o, joq'ui te'ex ti ma' cho'be'ex ti meni. 10Le'ec a yaj-oolal a jabix u c'ati a Dioso, walac u tz'eec ti'i a mac ca' u jele' u tucul. Le'ec ca' u jele' u tuculu, walac u sa'albül. Jadi' qui'-oolal a yan le'ec ca' uchuc abe'e. Le'ec a yaj-oolal a chen ti'i a yoc'olcaba, jumpaay. Walac u quimsic a maca. 11Tucle'ex c'u' a mani te'ex umen a yaj-oolal a c'ümaje'exe, jabix u c'ati a Dios u men a sip'ile'exe. A tz'aje'ex ta wool ti jaj ti sip'il abe' a cüxtaje'exe. Tu jajil a c'atiintaje'ex a tojquinte. Ma' ca' qui' ta wiche'ex a sip'il abe'e. Saacaje'ex u men a sip'ili. Top a C'atiintaje'ex in c'ochol ta wetele'ex tucaye'. A tz'aje'ex a wool tu jajil a tojquinte a sip'ili. A tojquintaje'ex tu jajil. Le'ec ti ca' a betaje'ex tulacal abe'e, a ye'aje'ex ti ma' ca' yane'ex a sip'il. 12Pues te'i. In tz'iibtaj te'ex a carta biq'uin ado'o, ma' chen u men a winic ta yaame'ex u cüxtaj u sip'ili. Ma'ax in tz'iibtaj te'ex a carta chen u men mac a cho'bi u men a winic a yan u sip'ili. In tz'iibtaj te'ex a carta abe'e, ti'i ca' chiclac te'ex tu taan a Dios biqui ti top qui'e'ex ilic a wool tiqui wetel. 13Jetz'laji ti wool le'ec biqui ca' a tojquintaje'ex a sip'il abe'e. Ma' jadi' jetz'laji ti wool ti baalo'i. Qui'aji ilic ti wool tu jajil u men qui' u yool aj Tito ti udi tiqui wetele. Tulacale'exe, a jetz'cuntaje'ex u yool. 14In tzicbaltaj a qui'ile'ex ti'i aj Tito biq'uin ado'o. Ma' joq'ueen ti suductzil u men c'u' in wadaji. Jabix ilic ti jaj tulacal a c'u' ti wadaj te'exe, baalo' ilic ti jajaji tulacal a qui'ile'ex in tzicbaltaj ti'i aj Titojo. 15Aleebe aj Titojo, mas yaj u yube'ex tulacale'ex. C'üja'an ti'i biqui ca' a tz'ocsaje'ex u t'an tulacale'ex. C'üja'an ilic ti'i biqui ti a c'atiintaje'ex a tz'ocse'ex in t'an ti c'ochi ala'i ta wetele'exe. C'üs saaque'ex c'üs tz'ütz'ülnaque'ex tanile'ex a tz'ocsic u t'an bic joc'oc ti ma' tane'ex a laj tz'ocsic. 16Qui' in wool. In weel. Jede'eque'ex a tz'ocsic in t'an ich tulacalil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\