2 Corintios 8

1Pues te'i. Hermanoje'ex, ti c'ati ca' a weelte'ex c'u' u betajoo' a jujun muuch' a hermano tu cuenta Macedonia. Chen u qui'il a Dios ti tz'abi ti'ijoo' ca' u yaantoo' u yet-hermanojii. 2Top tanoo' ilic u c'ümic a yaj a hermano cuenta Macedonia. Ca'ax top otziloo', top qui'oo' u yool u tz'aa' a sij-ool ti yaaba. 3Inen u testigojoo'. U tz'ajoo' boon a paatajoo' u tz'aa' y manal. Chen u tz'ajoo' u men u c'atoo'. 4Yaab sut u c'aatajoo' to'on ca' u yaantoo' a otzil hermano ich caj Jerusalen eteloo' u sij-oolo. 5U betajoo' ti mas qui' tuwich a jabix ca' ti tuclaj ti jede'ecoo' u betic. Payanbej u tz'ajoo' u t'an u mas tz'oquesoo' a Noochtzili, ca' tun u tz'ajoo' a sij-oolo. Tz'abi ilic ti'ijoo' u men Dios ca' u tz'a'oo' u yool u tz'oqueso'on. 6Le'ec aj Titojo, u yaax adaj te'ex ca' a much'quinte'ex a sij-ool jabix ilic a tanoo' u betic a hermano tu cuenta Macedonia. U men u yaax adaj te'ex a quich'pan meyaj abe'e, in wadaj ti'i ca' xi'ic u tojquinte u wichil a meyaj abe' ta yaame'exe. 7Top patale'ex ich tulacal ba'al jabix top que'ene'ex a wool pach Dios, y top patale'ex ti t'an, y top a weele'ex, y tulacale'ex a wool walaque'ex a betic a jabix a tane'ex a betiqui, y tulacale'ex a wool yaj a wu'yo'one'ex. Cüne'ex ulaac' xan. Cüne'ex ilic a tz'a'e'ex a sij-ool tu jajil. Quich'pan meyaj u tz'abül a sij-oolo. 8Ma' tan in wadic te'ex ti yan a tz'eeque'ex a sij-oolo. Chen tan in wadic te'ex biqui ti tanoo' u tz'eec a sij-ool ulaac'oo' a hermano ti'i ca' chiclac wa tu jajil yaj a wu'ye'exoo' a hermanojo. 9Inche'exe, a weele'ex biqui ti yaj u yuboo' a cristiano ti Noochil aJesucristojo. Ca'ax top noxi' ayic'al a Jesucristo ti culaji ti ca'ana, u tz'aj u bajil ti otzilil y udi wa'ye' tiqui yaam ti'i u ch'a'ic ti wotziliL U men u tz'aj u bajil ti otzilil ti baalo'o, jede'ec u paatal ti wocol ti ayic'alil ino'ono. 10Jadi' tan in wadic te'ex in tucul yoc'ol c'u' a qui' ca' a bete'exe. Inche'exe, payanbej a c'atiintaje'ex a tz'aa' a sij-oolo. Jun p'e jaab tun caaque'ex a tz'aa'. Aleebe mas qui' te'ex a coch chuculbesic a tz'eeque'ex. 11Jabix ilic ti que'ene'ex a wool a c'ümü' a tucul abe' biq'uin ado'o, baalo' ilic cuchi aleebe. Que'ene'ex ilic a wool cuchi a chuculbes a bete' c'u' a tuclaje'exe. Tz'aje'ex tu p'is jabix ilic a c'u' a yan te'exe. 12Le'ec ti joc'a'an u yool a mac u tz'aa' a sij-oolo, qui' tu wich a Dioso, pero jadi' le'ec a c'u' a yan ti'iji, ma' le'ec a c'u' a ma' yan ti'iji. 13Ma' tan in wadic te'ex ca' a otzilcunte'ex a bajil tanil a tz'eeque'ex a sij-ool ti yaab ti'i ca' ayic'alcunte'ex ulaaq'ui. Yan cuchi te'ex ich quetil. 14Aleebe yan ti yaab a c'u' a te'exe, mentücü, yan cuchi a waantique'exoo'. Le'ec ti yan ti yaab a c'u' a ti'ijoo'o, y ma' yan c'u' te'exe, beloo' u cu yaante'ex. Ti baalo'o, ich quet tane'ex a waantique'ex a bajil. 15Baalo' ilic ti tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. —Le'ec mac u molaj a yaaba, chuculaji ti'i. Ma' p'aati u yada'. Le'ec mac u molaj a tz'etz'eeque, chucul ilic ti'i u men u yaantajoo' u bajil,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana, mentücü, yan ti waantic ti bajil. 16Pues te'i. Bo'tic ti'i a Dioso. U tz'aj ichil u yool u püsüc'al aj Tito ca' u cününte'ex jabix ilic u tz'aj ichil ti wool ti püsüc'al ino'ono. 17Ma' jadi' u c'ümaj ti t'an ca' xi'ic ta wetele'exe. Top que'en ilic u yool ti beel ta wetele'ex. 18Tan ilic ti tücaa'tic jun tuul a hermano tu pach aj Tito. Le'ec a hermano abe'e, eeltzil u men tulacal a jujun muuch' a hermano u men top patal u yadü' u pectzil a Dioso. 19Ma' jadi' top patal ti baalo'i. Yeeta'an ilic u menoo' a hermano a jujun muuch' ti'i ca' ococ tiqui pach u yet'octo'on ti bete' a quich'pan meyaja. Walac ti betic a meyaj ada'a, chen ti'i ca' aalbüc u qui'il a Noochtzili. Ti c'ati ilic ti yee' ti que'en ti wool tu pach a meyaja. 20Ma' ti c'ati ca' aalbüc u men ma'ax mac wa ma' qui' ti betaj etel a sij-ool a yaab ada' a tan ti meyajtiqui. 21Ti c'ati cuchi ti chica'an ti'i tulacal mac ti toj a tan ti betic etele. Ma' jadi' chica'anac cuchi ti'i a Noochtzil ti toj a tan ti betiqui. Chica'anac ilic cuchi ti'ijoo' a cristiano ti toj a tan ti betiqui. 22Pues te'i. Bel ti ca'a ti tücaa'te ulaac' jun tuul a hermano tu pach a ca' tuulu. Yaab paay u wich u meyaj ala'i ti tz'aj. Te'i chiclaji ti top que'en u yool tu pach a meyaja. Ala'aji, u yeel ti jede'eque'ex a betic a toj etel a sij-oolo, mentücü, que'en u yool ti beel tu jajil. 23Pues te'i. Hermanoje'ex ich caj Corinto. Uchac yan mac a ma' u yeel maqui aj Titojo. Wa cuchi ca' u c'aate te'exe, ade'ex ti'i: —Le'ec aj Titojo, u yet'oc aj Pablo. Ala'aji, u yetmeyaj ti'i u yaanticalo'on,— que'exac ti'i. —Le'ec a ca' tuul u yet'oc aj Titojo, tücaa'boo' u men a jujun muuch' a hermano u yet'octoo' aj Pablojo,— que'exac ti'i. —Etel u cuxtal aj Tito etel a ca' tuul u yet'oco, chica'an u qui'il a Cristojo,— que'exac ti'i. 24Pues te'i. Ye'e'ex ti'ijoo' a ox tuul abe' tiyaj a wu'ye'exoo' tulacal a hermanojo. Tz'aje'ex a sij-oolo. Ti baalo'o, chictal ilic u ca'a ti'ijoo' a jujun muuch' a hermanojo. Chictal ilic u ca'a ti ma' tus ti wadaj ca' ti tzicbaltaje'ex a qui'il.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\