2 Corintios 9

1Pues te'i. Ma' tzaj in tz'iibtic te'ex yoc'ol ca' a waante'exoo' u chucaan a hermano etel a sij-oolo. 2In weel tun. Listoje'ex a waantoo'. Walac in wadic ti'ijoo' a cristiano tu cuenta Macedonia ti listoje'ex tun. —Le'ecoo' a hermano ich caj Corinto a que'en tu cuenta Acayaja, jun p'e jaah tun listojacoo' u yaantoo' a otzil hermanojoo'o,— queen ti'ijoo' a hermanojo. Chen u men top que'ene'ex a wool a waantoo' a otzil hermanojo, yaaboo' a hermano cuenta Macedonia a emoo' u yool u yaantoo' a otzil hermano ilic xan. 3C'u' betiqui, ti'i ma' u joc'ol in t'an in wadaj ti'ijoo' ti tusili, tan in tücaa'ticoo' a hermano ta wetele'ex. Ti baalo'o, much'a'an a sij-oole'ex le'ec ca' c'ochoquen. 4Wa ma' in betic ti baalo'o, uchac ma' much'a'an a sij-oole'ex le'ec ca' c'ochoquen. Uchac yan ilic in wetc'ocholoo' a taloo' Macedoniaja. Uchac u yilicoo' ti ma' much'a'ane'ex a sij-ool. Sudactal ti ca'a u men jede'ec u joc'ol ti tusil c'u' in wadaj ta woc'ole'ex. Sudactale'ex ilic a ca'a inche'exe. 5Ti'i ma' ti sudactala, in tuclaj ti mas toj ca' xicoo' a hermano taanil ta wetele'ex ti'i ca' u yiloo' ti much'a'an a sij-ool a wadaje'ex a tz'eeque. Le'ec ca' c'ochoquene, ac much'a'an tun a sij-oole'ex. Ma' tu c'asil much'quinbi. Much'a'an u men a c'atiintaje'ex a tz'aa'. 6C'aac te'ex. Le'ec mac a walac u püq'uic atz'etz'eeque, tz'etz'eec ilic a walac u jochic tu jel. Le'ec mac a walac u püq'uic a yaaba, yaab ilic a walac u jochic tu jel. 7Tulacal a jujun tuulu, yan u sijic jabix ilic u tuclaj u tz'aa' payanbej. Ma' qui' u tz'eec chen pach u yool ma'ax u men aalbi ti'i ca' u tz'aa'. Yan u tz'eec u sij-ool ti baalo', u men qui' tu wich a Dios mac a qui' u yool etel c'u' a tan u tz'eeque. 8Le'ec a Dioso, u paatal u tz'eec u jel te'ex ti yaab etel tulacal a c'u' a yana. Ti baalo'o, jede'ec u paatal u yantal te'ex c'u' a c'abeet te'ex sansamal ti yaab y manal, ti'i a sijic ti yaab ti'i a waantic tulacal a quich'pan meyaja. 9Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Le'ec a toj u na'ata, walac u sijic a yaaba. Walac u sijic ti'ijoo' a otzili. Le'ec u jel a qui' a walac u betiqui, ma' tu jobol ti'i,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 10Le'ec a Dioso, walac u tz'eec u semilla ti'i a bel u ca'a ti pac'a. Walac u tz'eec a waj ti'i jantabül. Bel u cu tz'aa' te'ex c'u' aj etel ca' uchuque'ex a wanat etel sij-ool jabix cuchi tan u tz'eec te'ex a semillaja. Bel ilic u cu qui'qui't'ante a sij-oole'ex jabix cuchi tan u tz'eec ca' uchuc u ch'iil a püc'aale'ex. Bel ilic u cu tz'aa' te'ex ti yaab u jel a quich'pan meyaj a tane'ex a betic jabix cuchi tan u tz'eec te'ex ti yaab a tane'ex a jochiqui. 11Tz'abül u ca'a te'ex a yaab a c'u'ac tac ti'i ca' a ca' sije'ex a yaaba. Ino'ono, le'ec ca' ti t'oxo' a sij-oole'exe, bel u ca'a tz'abül a bo'tic ti'i Dios u menoo' a tanoo' u c'ümiqui. 12Etel a meyaj ada'a, ma' jadi' tan u yaantabül a hermano a ma'ax c'u' yan ti'iji. Tan ilic u yantal ti yaab a bo'tic a tan u tz'abül ti'i a Dioso. 13Tanil a betique'ex a meyaj ada'a, chictal u ca'a ti walaque'ex a tz'ocsic u pectzil a Cristo tu jajil, mentücü, yan a beloo' u cu yadü'u qui'il a Dioso. Beloo' ilic u cu yadü' u qui'iI aDios u men u yaabil a sij-ool a bele'ex a ca'a atz'aa' ti'ijoo' y ti'ijoo' tulacaloo' ulaac'. 14Beloo' u cu yacunte'ex y u c'ajesoo' a Dios ta woc'ole'ex u men a top quich'pan patalil a tz'abite'ex u men Dios ca' a bete'ex a sij-ool abe'e. 15Bo'tic ti'i a Dioso. U tz'aj to'on a sij-ool a ma' yan biqui ca' ti wadü' a boon u qui'ili, le'ec ca' quimi a Cristo tiqui woc'ol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\