2 Timoteo 1

1Inen aj Pablojo. Inen jun tuul u yaj xa'num a Jesucristojo. Tz'abi ten a meyaj abe'e, u men le'ec a Dioso, u c'ati a baalo'o. Le'ec a Dioso, u yadaj u jajil ti yan a cuxtal ti'i mac a que'en u yool tu pach a Jesucristojo, le'ec a walac in tzicbaltiqui. 2Timoteo, tan in tz'iibtic tech a carta ada'a. Top yaj in wu'yeech jabixech in mejen. In c'ati ca' u yaanteech a Dios a Tattzili, y ti Noochil a Jesucristojo. In c'ati ca' u ch'aa' a wotzilil y ca' u tz'aa' tech u jetz'a'anil a wool. 3Pues te'i. Jetz'a'an u yool in tucul le'ec ti walac in betic u meyaj a Dioso. Le'ec ilic in Dioso, le'ec ilic u Dios in uchben mamaa'oo'o. Tan ti tan in c'ajsic a Dios ta woc'olo. Walac in wadic a bo'tic ti'i. 4Timoteo, c'üja'an ten biqui ti uchi a woc'ol ti joq'ueen. Ti q'uin ti ac'ü' tan in tucliquech. Top in c'ati ca' in wileech ti'i ca' qui'ac in wool. 5C'üja'an ten ti walac a tz'ocsic a Dios tulacal a woolo. Payanbej a na'chiin ix Loida etel a na' ix Euniceje, walacoo' u tz'ocsic a Dios tulacaloo' u yoolo. Aleebe inchech tan ilic a tz'ocsic ti baalo'o, 6mentücü, tan in wadic tech. Ma' a p'ütic u muc' a t'an a tz'abi tech u men a Dioso, le'ec ca' in tz'aj in c'ü' ta polo. 7Ma' tz'abi to'on u men Dios wa ca' saacaco'oni. Tz'abi to'on u chichil ti wool. Tz'abi to'on ca' ti yacuntoo' ti wetcristianojil.Tz'abi to'on ca' ti cününte ti bajil ti'i ma' ti betic a c'asa. 8Pues te'i. Ma' a sudactal le'ec ti tan a tzicbaltic ti Noochili, ma'ax le'ec ti que'enen ti presojil u men a Dioso. C'ümü a yaj a yan ti c'ümic jujun tuulil u men u pectzil a Dioso. Le'ec a Dioso, bel u cu tz'aa' tech ca' a muc'yajte abe'e. 9Ala'aji, u sa'altajo'on ca' xico'on ti ca'an. U yeetajo'on ti'i ca' ti benes a tojo. Chen u yeetajo'on u men u c'ati, ma' u men etel a c'u' ti betaji. U yeetajo'on u men le'ec ti ma'ax to betabüc a yoc'olcaba, u yeel ti bel ti ca'a ti tz'oques a Jesucristojo, mentücü, u tz'aj ca' ch'a'büc ti wotzilil. 10Aleebe chiclaji ti ch'a'bi ti wotzilil u men chiclaji ti waj Sa'alil le'ec a Jesucristojo. Le'ec a Jesusu, u betaj ti ma' tzaj u beel a mac ichil a c'asili. U tz'aj ti'ijoo' ti chica'an ichil u t'an a Dioso, biqui ca' u c'ümoo' a cuxtal a ma' yan q'uin u jobolo. 11Le'ec a Dioso, u yeetajen ca' in t'it'i' u pectzil abe'e. Inen u yaj xa'num ti'i ca' in ca'ansoo' a ma' Israele. 12Tan in c'ümic a yaj u men c'u' a tan in betiqui, pero ma' sudaquen ineni. In weel mac a tan in tz'ocsiqui. In c'ubaj in bajil ti'i. In weel ti le'ec a Dioso, patal u cününteen asto u c'ochol u q'uinil ala'aji. 13Pues te'i. Timoteo, c'ajes in t'an boon in wadaj teche. Jabix ilic in wadaja, baalo' ilic ca' a wadü'ü. Jajil t'an abe'e. Yan ti tz'ocsic a Jesucristo y yan ti yacunticoo' ti wetcristianojil u men jumbeelo'on ti que'en ti wool tu pach a Jesucristojo. 14Cününte u jajil a t'an a tz'abi tech yoc'ol ma' u xaabtic u wich. Le'ec u Püsüc'al a Dios a que'en ichil ti püsüc'ala, le'ec bel u cu yaanteech a cününte u jajil a t'an abe'e. 15Pues te'i. A weel ilic le'ec boon a que'enoo' tu cuenta Asiaja, u p'ütajenoo'. Tu yaamoo' abe' que'en aj Figelo u yet'oc aj Hermogenes. 16In c'ati a Noochtzili, ca' u ch'aa' u yotzilil aj Onesiforo eteloo' boon a que'en ichil u yotocho. Yaab sut tali u qui'cunte in wool. Ma' sudac ala'aji ti que'enen ti presojil. 17Le'ec ti c'ochi ich caj Roma, joc'a'an tu yool u cüxteen. U cüxtajen ilic xan. 18Le'ec ti c'ochoc u q'uinil u yilbil a sip'ili, in c'ati ca' ch'a'büc u yotzilil u men a Dioso. Incheche, a weel ilic boon sut u yaantajo'on ich caj Efeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\