2 Timoteo 2

1Timoteo, jabixech chucul in mejene. Chichac a wool u men tan ti waantabül u men ti'ijo'on a Jesucristojo. 2A wu'yaj c'u' in wadaj ti'ijoo' a yaaba. Incheche, ca' a wadü' abe' tucaye' ti'ijoo' ulaac' a noj-ooltziloo' u meyaj ta wetele. Ala'oo'o, beloo' u ca'a u ca' adü' ti'ijoo' ulaac' tucaye'il. 3Pues te'i. C'ümü a yaj a yan ti c'ümic jujun tuulil jabixech jun tuul a ma'lo' soldado y le'ec a Jesucristo jabix u polil a soldadojo. 4Le'ec a soldado a tan u betic u soldadojili, ma' tu paatal u men negocio. Yan u betic u meyaj u noochil. Baalo' ilic etel a Dioso. Le'ec mac a tan u baxülü, wa ma' tan u baxül ti toj, ma' tu ganar. Baalo' ilic etel a Dioso. 6Le'ec mac a tan u meyaj ti chich ichil u colo, le'ec a yan u c'ümic u yaax ich a püc'aala. Baalo' ilic etel a Dioso. 7Tucle c'u' in wadaja. Le'ec a Noochtzili, bel u cu yaanteech ca' a ch'aa' u tojil tulacal. 8Pues te'i. C'aac tech a Jesucristojo. Ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene. Le'ec ala'aji, le'ec u mam aj quimen rey David. Le'ec ilic upectzil a walac in wadiqui. 9Tan in wadic a pectzil abe'e, mentücü, tan in c'ümic a yaja. C'üla'anen ich preso etel cadena jabix c'ac'as cristianojene, pero u pectzil a Dioso, ma' c'üla'ani. Tan ilic u t'iit'il. 10Walac in muc'yajtic tulacal a yaj abe'e, u men in c'ati ca' sa'albücoo' u men a Jesucristo boon a ac yeeta'an u men a Dioso. In c'ati ca' u c'ümoo' a qui'il a ma' yan q'uin u jobolo. 11Bel in ca'a in wadü' tech u jajil. Wa ti culpachtaj ti tz'ocsic a uchben ca' tun ti tz'aj ti wool ti'i a Jesusu, ti wet'octaj ichil u quimil. Ti baalo'o, bel ti ca'a ti cuxtal etel ala'i tucaye'il. 12Wa ca' ti muc'yajte a yaja, bel u ca'a tz'abül to'on ti yanil ti tücaa' le'ec ti ococ a Jesus ti reyili. Wa cuchi ca' ti wadü' a tusu, ti ma' ta'ach ti c'ajsic a Jesusu, bel ilic cuchi u cu yadü' ti ma' u yeelo'on ino'ono. 13Ino'ono, jede'ec u paatal ti wadic a tusu. A Dioso, ma' tu tus. Ala'aji, ma' tu paatal u p'ütic u t'an. 14Pues te'i. Ca' adü' ada' ti'ijoo' a hermano tucaye'ili. Tu taan a Dioso, adü ti'ijoo' ca' u p'ütoo' u p'ujsicoo' u bajil etel t'an. Ma'ax c'u' aj beel abe'e. Jadi' walac u c'ascuntic u na'atoo' aj u'yaja. 15Bete a meyaj tulacal a wool. Ti baalo'o, ca' xiquech tu taan a Dioso, c'üma'an ilic a meyaj. Ma' yan a sudactal tu taan u men ma' tan a xaabtic u wich a t'an a jaja. 16Ma' a wu'yic a tzicbal a ma' yan u c'abeetil ti'i a Dioso. A t'an abe'e, walac u tz'eec ti'ijoo' a cristiano ca' u mas p'ütoo' u tz'oques a Dioso. 17Jabix ilic u ch'iil a llagasa, baalo' ilic ti walac u tza'cül a yaj u men u t'anoo' abe'e. Tu yaamoo' abe' que'en aj Himeneo etel aj Filetojo. 18Tanil u yadicoo' ti mani tun u q'uinil u ca' cuxtal tucaye' a cristianojo, u p'ütajoo' u tz'oques u jajil u t'an a Dioso. Tanoo' u jelic u tucul ulaac' ca' u p'ütoo' u tz'oques u jajil u t'an a Dioso. 19C'u' betiqui, le'ec u jajil u t'an a Dioso, ma' yan q'uin u jeelel u wich. Baala' walac u yadic: —Le'ec a Noochtzili, u yeel a cristiano a boon a ti'iji.— Ulaac' t'an a tan u yadiqui: —Le'ec boon a walacoo' u yadic ti tanoo' u tz'ocsic a Noochtzili, tzaj u p'üticoo' u betic a c'asa,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u t'an a Dioso. 20Pues te'i. Tu yaam u ba'al u yotoch a ayic'ala, ma' jadi' yan a betaja'an etel oro wa plataja. Yan ilic a betaja'an etel che' wa luc'. Yan a c'abeet ti'i a quich'pan meyaj. Yan ilic a c'abeet ti'i a meyaj a c'asa. 21Baalo' ilic a cristianojo. Le'ec mac u p'ütaj a c'asa, caji u bete' a qui'i, ala'aji, jabix u ba'al a naj a c'abeet ti'i a quich'pan meyaja. Joc'a'an a c'as yoc'olo, mentücü, utzquinaja'an ti'i ca' tz'abüc ti'i a qui'il meyaj u men u yumil. 22Baalo' ti yan, mentücü, ma' a betic a c'as jabix a qui'oo' tu wich a ch'ajomo. Tz'a a wool ca' yanac tech a tojil na'ata. Tz'a a wool a tz'oques a Dioso. Tz'a a wool a mas yacuntoo' a wetcristianojil. Tz'a a wool ca' yanac tech a jetz'a'an-oolili. Le'ec boon tuul a quich'pan u tucul a walacoo' u tz'ocsic a Noochtzili, tanoo' ilic u betic a jabix in tz'iibtaj to teche. 23Ma' a wocsic a bajil ichil a tzicbal a ma' yan u tojili. Ma'ax c'u' aj beel abe'e. A weel ti walac u siq'uil u yool a mac u men a tzicbal a jabix abe'e. 24Le'ec mac a tan u betic u meyaj a Noochtzili, ma' yan biqui ca' u p'ujesoo' u bajil etel t'an. Chen qui' a yan u betic ti'i tulacal. Patal ti ca'ansaj tu jajil. Yan umuc'yaj. 25Tu qui'il walac u tojquinticoo' una'at a mac a ma' quetoo' u na'at etele. Le'ec a Dioso, uchac u tz'eec ti'ijoo' ca' u jeloo' u tucul ca' u c'ümoo' a jaja. 26Wa ca' u c'ümoo'o, beloo' u cu yeelte ti chen tus u tz'ocsajoo' uchi. Le'ec ti tanil u p'üticoo' u tz'oques a tus abe'e, tanoo' u betic jabix tanoo' u joc'sic u bajil ichil u t'inc'aan a quisini. Jabix müchboo' te'i biq'uin ado'o, ti'i ca' u betoo' c'u' u c'ati a quisini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\