3 Juan 1

1Inen jun tuul u yaj cananil a hermanojo. Tan in tz'iibtic tech a carta ada'a, Gayo. Yaj in wu'yeech tu jajil. 2Pues te'i. Hermano, in c'ati ti tan u joc'ol tech ti qui' tulacal a c'u' a tan a betiqui. In c'ati ilic ti muc'a'anech jabix ilic ti qui'ech etel a Dioso. 3Jede'ec u paatal in wadic abe' ta woc'olo, u men c'u' a aalbi ten u menoo' a hermano a c'ochoo' tin wetele. Qui'aji in wool tu jajil ca' in wu'yaj c'u' u yadajoo' ta woc'lala. U yadajoo' ten biqui'il a cuxtal u men a jaj a tan a tz'ocsiqui. Chica'an ten ti tan ti tan a tz'ocsic a jaja. 4Ma' yan c'u' walac u mas qui'cuntic in wool tuwich ca' in wu'yaj ti tan ti tan u tz'ocsabül a jaj u men jun tuul a hermanojo. 5Pues te'i. Hermano Gayo, quich'pan a meyaj a tan a betic le'ec ti tan a waanticoo' a hermano ca'ax ma' a weeloo' u wich. 6Le'ecoo' a hermano abe' a waantajoo'o, walacoo' u t'an tu taanoo' a hermanojo. Gayo, walac a tzicbalbül biqui ti yaj a wu'yoo' a hermanojo. Tan a betic a qui' tanil a waanticoo' ichil tanil u beel u betoo' u meyaj a Dioso. 7Joc'oo' tu caal. Tanoo' u beel u betoo' u meyaj a Cristojo. Ma' ta'achoo' u c'aatic ca' aantabücoo' u men a ma' hermanojo. 8Tanoo' u t'it'ic a jaja. Yan ti waanticoo' a hermano a jabix abe'e, ti'i ca' p'aatüco'on ti tan ti comon betic u meyaj a Cristojo. 9Pues te'i. Gayo, in tz'iibtaj jun p'eel a carta ti'ijoo' a hermano a walacoo' u much'tal ichil a caal tuba que'eneche. C'u' betiqui, ma' u c'ati u c'ümü' in tücaa' aj Diotrefese. Top qui' tu wich ala'i ca' u tücaa'too' a hermano a que'enoo' te'iji. 10Wa ca' c'ochoquen te'i, bel in quin yee' ti'ijoo' a hermano c'u' a walac u betic aj Diotrefese. Walac u yadic a ma' jaj tin woc'lala. Ma' nojlac u yool ala'i etel c'u' a tan u betic tene. Ma' ta'ach u tz'eec a posado ti'ijoo' boon a hermano a tanoo' u c'ochol te'i. Le'ec boon a hermano u c'atoo' cuchi u tz'aa' a posadojo, ma' ta'ach u cha'ic u tz'eecoo'. Walac u joc'sicoo' a walacoo' u tz'aj posado tu yaamoo' u chucaan a hermano te'iji. 11Pues te'i. Hermano Gayo, ma' qui' ca' tz'a' mac a walac u betic a c'as ti'i aj ch'a'bej ti'i ca' u yee' tech biqui ca' a bete'e. Bete jabix a mac a walac u betic a qui'i. Le'ec mac a walac u betic a qui'i, qui' etel a Dioso. Le'ec mac a walac u betic a c'asa, ma' yan a Dios tu yoolo. 12Pues te'i. Tulacaloo' walacoo' u yadic u qui'il aj Demetriojo. Chica'an ilic u qui'il u men u t'an a Dioso. Inen etel in wet'oc, jede'ec ilic u paatal ti wadic u qui'il ala'aji. A weel ti chen jaj a walac ti wadic ino'ono. 13Pues te'i. Gayo, yan ti yaab a c'u' in c'ati in yee' teche. C'u' betiqui, ma' qui' tin wich ca' in tz'iibte abe'e. 14Jede'ec in c'ochol ta wetel ti jomol wa yan biqui. Ti a q'uin abe'e, bel ti ca'a ti tzicbal. 15Pues te'i. Jetz'a'anac a wool. Le'ecoo' a hermano wa'ye'e, tanoo' u diostac'untiquech. Diostac'unte ten jujun tuul in amigo. Wa'ye' jobi in t'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\