Colosenses 1

1Inen aj Pablojo. Inen u yaj xa'num a Jesucristo u men baalo' u c'ati a Dioso. Inen in wet'oc aj hermano Timoteojo, 2tan ti tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' a hermano ich caj Colosas. Que'en a woole'ex tu pach a Jesucristojo. In c'ati a Dios ti Tat ca' u yaante'ex. In c'ati ilic ca' u tz'aa' te'ex ti jetz'a'ane'ex a wool. 3Pues te'i. Le'ec boon sut walac ti t'an etel Dios u Tat ti Noochil a Jesucristojo, walac ilic ti wadic a bo'tic ti'i ta woc'ole'ex. 4Walac ti wadic a bo'tic ti'i u men ti wu'yaj ti que'ene'ex a wool tu pach a Jesucristojo. Walac ilic ti wadic a bo'tic ti'i u men ti wu'yaj biqui ti top yaj a wu'ye'ex tulacaloo' u chucaan a hermanojo. 5Que'ene'ex a wool tu pach a Cristo y yaj a wu'ye'ex a hermano u men c'u' a taac'a'an te'ex ti ca'an. Le'ec ca' a wu'yaje'ex a jajil t'an biq'uin ado'o, le'ec u pectzil a Diosos a wu'yaje'ex c'u' a taac'a'an te'ex ti ca'ana. 6C'ochi aalbül te'ex u pectzil abe'e. Tan ilic u t'iit'il tulacal tubajac yoc'olcab. Tan ti tan u mas c'ümbül, у tan u tojtaloo' u na'at. A c'ümaje'ex ilic. Caji tojquinbile'ex a na'at ti a q'uin ti caje'ex a yaax u'ye'exe. A ch'a'aje'ex u tojil a jajil t'an yoc'ol u qui'il a Dioso. 7Yaax aalbi te'ex a jajil t'an u men aj Epafrasa.Yajtzil ala'aji. Ti wetmeyaj. Tulacal u yool walac u betic ti jelil ichil u meyaj a Cristojo. 8U yadaj to'on biqui ti tz'abi te'ex u men u Püsüc'al a Dios ti yajac a wu'ye'exoo' tulacal a maca. 9Pues te'i. Le'ec ti a q'uin ti yaax ca' ti wu'yaj ti a c'üm-ooltaje'ex a Dios y tac leeb, ma' ta'ach ti p'ütic ti c'ajsic a Dios ta woc'ole'ex. Walac ti c'aatic ti'i Dios ca' a weelte'ex tulacal a c'u' u c'atiji. Walac ilic ti c'aatic ti'i ca' seebaque'ex a wool yoc'ol ca' a ch'a'e'ex u tojil, tulacal, u men u muc' u Püsüc'al. 10Walac ilic ti c'aatic ti'i ca' a bete'ex c'u' a qui' u betabül u men a hermanojo, u men hermanoje'ex ta wichi. Ti baalo'o, top qui' u yool a Noochtzil ta wetele'ex, y tane'ex ilic a betic ti yaab a qui'ili. Tane'ex ilic cuchi a weeltic biqui yanil a Dioso. 11Top yaab u muc' a Dioso. In c'ati cuchi ca' u chichcunte'ex a wool etel ilic u muc' abe'e. Ti baalo'o, jede'eque'ex a muc'yajtic c'u' a tane'ex a c'ümiqui. Ma' tu tuc'ule'ex a wool. Chen qui'e'ex a wool. 12Tane'ex ilic cuchi a tz'eec a bo'tic ti'i a Tattzili. Le'ec ala'aji, u tz'aj to'on ca' ti c'ümü' a qui'il eteloo' u chucaan a hermanojo. Que'eno'on ichil a jabix a sasili. 13U joc'sajo'on tu cuenta a jabix a ac'ü' biq'uin ado'o. U yocsajo'on tu cuenta u Mejen. Yaj u yubi u Mejen. 14Ichil ti quimi u Mejene, u bo'taj ti sip'il. U sa'tesaj ti sip'il. 15Pues te'i. Le'ec a Cristojo, u p'is biqui'il a Dios a ma' yan q'uin u yilbili. Le'ec ti ma'ax to betabüc a ma'ax c'u'iji, yan ilic ala'aji. 16A Dioso, u tz'aj ti'i a Cristo ca' u bete' tulacal ac'u' a yan ti ca'an ich lu'um ca'ax chica'an ca'ax ma' chica'an. Yanoo' u betaj ti ca'an a jabix rey u yaniloo'. Yanoo' ilic ulaac' u betaj a yanoo' u yanil ti tücaa'. Yanoo' ilic ulaac' a jujumpaay u yaniloo'. Tz'abi ti'i a Cristo ca' u bete' tulacal abe'e, ti'i ilic ca' aalbüc u qui'il. 17Le'ec ti ma'ax to yanac a ma'ax c'u'iji, yan ilic ala'aji. Etel u muc' ala'aji, laj mucha'an tulacal a ba'al tu bajili. 18Le'ec ilic a Cristo abe'e, jabix u pol. Le'ecoo' a hermanojo, jabix u büq'uel. Ala'aji, aj ch'a'bej u men le'ec ilic a paye' ca' cuxlaji tu yaamoo' a quimene. Ti baalo'o, mas nooch u yanil tuwich tulacal. 19P'aati a Cristo ti baalo' u men qui' tu wich a Dios ca' culac u yanil etel u patalil etel tulacal etel ala'aji. 20Etel c'u' u tz'aj a Tattzil ca' betabüc u men a Cristojo, u tz'aj biqui ca' qui'ac etel ilic u bajil tulacal a ba'al ca'ax ti lu'um ca'ax ti ca'an. U betaj abe' ichil ti quimi a Cristo tuwich u cruzil. 21Pues te'i. Biq'uin ado'o, ma' u yetqui'ilo'on a Diosi. Ma' qui' ti wool etel. Walac ti betic a c'asa. 22C'u' betiqui, qui'ajo'on tun tiqui bajil etel a Dioso, u men le'ec ti que'en wa'ye' yoc'olcab a Jesusu, quimsabi tiqui woc'lal. U cha'aj u bajil ca' quimsabüc ti'i ca' paatac u c'ubo'on ti'i a Tattzil ti jumpul ma' yan ti sip'il. Ma' yan a c'as tiqui wetel ti c'ochoc a q'uin abe'e. Ma' yan c'u' ca'a cu q'ue'yo'on. 23Jadi' jede'ec u paatal u c'ubo'on ti baalo' wa ma' ti p'ütic ti tz'ocsic u t'an. Jadi' jede'ec u paatal u c'ubo'on ti baalo' wa chich ti wool ti tz'oques u t'an bete cuenta jabixo'on a naj a tam u yocomal a ma' ta'ach u peeque. Jadi' jede'ec u paatal u c'ubo'on ti baalo' wa ma' tan ti tz'eec ti wool tu pach a jumpaay tuwich a c'u' ti wu'yaj ichil u pectzil a Dioso. Aalbi u pectzil a Dios ti'itulacal mac ca'ax tubajac yoc'olcab. Inen aj Pablojo. Tz'abi ten ca' in wadü' u pectzil abe'e. 24Pues te'i. Aleebe qui' in wool ti tan in c'ümic a yaj ta woc'lale'exe. Le'ec a Cristojo, tan ilic u yubic a yaj ti tan u tz'abül a yaj ti'ijoo' a hermanojo. Le'ecoo' a hermanojo, jabix u büq'uel a Cristojo. Le'ec ti tan in c'ümic a yaja, tan ilic in seebtic ca' chuculac boon a yaj a beloo' u cu c'ümü' a hermanojo. 25Tz'abi ten in bete' u meyaj a Dioso, le'ec ca' in waante'ex ti'i ca' a weelte'ex tulacal u t'an a Dioso. 26Biq'uin ado'o, muca'an u t'an abe' ti'i tulacaloo' a maca. C'u' betic aleebe, chiclaji u nu'cul u t'an a Dios ti'ijoo' boon tuul a hermanojo. 27Chiclaji ti baalo' u men baalo' u c'ati a Dioso. Ala'aji, u ye'aj boon u qui'il a bel u cu bete' eteloo' a ma' IsraeIe. Le'ec u qui'il u ye'aja, que'en a Cristo ichiloo' u püsüc'al a c'üma'an ti'i ca' u yeeltoo' ti beloo' u ca'a ti ca'an. 28Walac ti wadic u pectzil a Cristo ti'ijoo' tulacaloo' a maca. Walac ti tze'ecticoo'. Walac ti ca'ansicoo' etel ti patalil a tz'abi to'on u men a Dioso. Ti baalo'o, jede'ec u paatal ti c'ubicoo' ti'i a Dios ti chuculoo' u tojil u na'at boon tuul a que'en u yool tu pach a Jesucristojo. 29Ti'i paatac in c'uboo' ti baalo'o, tan in betic in meyaj etel tulacal a boon u yaabil in muc' a tz'abi tene.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\