Colosenses 4

1Le'ec boon tuule'ex a yan te'ex a q'uexbilmozojo, yane'ex a betic a toj ti'ijoo'o. C'aac te'ex ti yan ilic a wumile'ex ti ca'an. 2Pues te'i. Jujun tuule'exe, tan ti tanaque'ex a t'an etel Dios tulacale'ex a wool. Le'ec ti tane'ex a t'an etel a Dioso, tanaque'ex ilic a tz'eec a bo'tic ti'iji. 3C'ajse'ex ilic a Dios tiqui woc'ol. C'aate'ex ti'i ca' u tz'aa' to'on biqui ca' ti wadü' u t'an jabix cuchi tan u jebic to'on a puertaja. Ti baalo'o, jede'ec u paatal ti wadic u pectzil a Cristojo. Que'enen ti presojil u men in wadaj a pectzil abe'e. 4C'ajse'ex ilic a Dios tin woc'ol ti'i ca' in chicbes u pectzil u men le'ec in meyaj. 5Pues te'i. Tan ti tanaque'ex a betic a toj eteloo' a ma' hermanojo. Le'ec ca' yanac biq'uini, ade'ex u qui'il a Dios ti'ijoo'. 6Tulacal a c'u' a tane'ex a wadiqui, laj qui' cuchi jabix cuchi a janal a quich'pan a yan u taahili. Ti baalo'o, jede'ec a weeltique'ex biqui ca' a nuucte'exoo' tulacal a maca. 7Pues te'i. Yajtzil a hermano Tiquico. Walac u jajtal u t'an u yaanteen. Tan ilic u betic u meyaj a Noochtzil tin wetel. Bel u cu yadü' te'ex c'u' a tan in c'ümiqui. 8Tan in tücaa'tic ala'i ta wetele'ex ca' u yadü' te'ex yoc'ol ca' a weelte'ex biqui'ilo'on. Tan ilic in tücaa'tic ala'i ti'i ca' u qui'cunte'ex a wool. 9Tan ilic in tücaa'tic aj Onesimo tu pach. Yajtzil a hermano abe'e. Que'en u yool tu pach a Dios tu jajil. A wetcaale'ex ilic ala'aji. Le'ec aj Tiquico u yet'oc aj Onesimojo, beloo' u cu yadü' te'ex tulacal a ba'al a c'u' a tan wa'ye'e. 10Pues te'i. Jadi' aj Aristarco in wet'oc tipresojil. Tan u diostac'untique'ex. Tan ilic u diostac'untique'ex aj Marcoso. Et'oc bajiloo' etel aj Bernabeje. Ac aalbi tun te'ex c'u' a yane'ex a betic wa ca' c'ochoc aj Marcos ta wetele'exe. Wa ca' c'ochoco, c'üme'ex tu qui'il. 11Tan ilic u diostac'untique'ex aj Jesus. -—Justo,—- cu t'anoo' ti'i. Jadi' ala'oo' aj Israeloo' tu yaamoo' in wetmeyaj ichil u meyaj a Dioso. U jetz'cuntajoo' ilic in wool. 12Tan ilic u diostac'untique'ex aj Epafrasa. A wetcaale'ex ilic ala'aji. Walac u betic u meyaj a Jesucristojo. Walac u c'ajsic a Dios tulacal u yool ta woc'ole'ex ca' chuculaque'ex a na'at etel a Dioso. Walac ilic u c'ajsic a Dios ca' chuculac boon a weele'exe, y ca' a bete'ex tulacal jabix u c'ati a Dioso. 13Inene, in weel. Chich a meyaj u betaj aj Epafras ta woc'lale'exe. Chich ilic a meyaj u betaj yoc'laloo' a hermano ichil a caj Laodicea y ichil a caj Hierapolisi. 14Tan ilic u diostac'untique'ex aj Lucas. Yajtzil aj tz'ücyaj abe'e. Tan ilic u diostac'untique'ex aj Demas. 15Tan in wadic te'ex. Diostac'unte'ex ten a hermano ich caj Laodicea. Diostac'unte'ex ten ilic ixna' Ninfas u yet'ocoo' a hermanojoo' a walacoo' u much'tal ichil u yotocho. 16Le'ec ca' joboc u xocbol a carta ada' te'exe, tücaa'te ca' xocboc ti'ijoo' a hermano ich caj Laodicea. In tz'iibtaj ilic a carta ti'ijoo' a hermano ich caj Laodicea. Ca' a xoque'ex ilic a carta abe'e. 17—-Bete tulacal u meyaj a Noochtzil a tz'abi tech ca' a bete',-— que'exac ti'i aj Arquipojo. 18Inen aj Pablojen. Jadi' ilic ada' a tan in tz'iibtic etel in c'ü'il. Tanil in diostac'untique'ex. C'aac te'ex ti presojen to. In c'ati a Dios ca' u yaante'exe. Wa'ye' jobi in t'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\