Efesios 2

1Pues te'i. Cuxa'ano'on ti'i a Dios aleebe. C'u' betiqui, biq'uin ado'o, quimeno'on ti'i u men ti sip'il. 2Uchiji, jadi' a ca'ax c'u'ac a qui' tu wichoo' a ca'ax macac yoc'olcaba, jadi' ti betaj. Ti tz'ocsaj a quisin a walac u tücaa' yoc'olcaba. Tan ilic u tücaa' tuyaamoo' a ma' ta'achoo' u tz'ocsic a Dioso. 3Baalo' ilic tulacalo'on ti ma'ax to ti C'üm-oolte a Cristojo. Chen ti tz'ocsaj c'u' a jabix qui' tu wich a ca'ax macac yoc'olcaba. Chen ti betaj c'u' a qui' tiqui wich ca' ti bete'e. Ti baalo'o, u beel to'on ca' tz'abüco'on ichil ti sip'il ti top yaj jabixoo' u chucaan a ca'ax macaca. 4C'u' betiqui, a Dioso, top walac u ch'a'ic u yotzilil a mac tu jajili. Top yaj u yubo'on tu jajil. 5Ca'ax quimeno'on ti'i u men ti sip'il uchi, u tz'aj ti cuxtal ino'on jabix ilic u cuxtal a Cristo u men que'en ti wool tu pach. Sa'ala'ano'on jadi' u men u qui'il a Dioso. 6P'aati to'on jabix u ca' cuxquintajo'on etel a Cristojo. U tz'aj to'on ca' tinlaco'on tu tzeel ala'i ti ca'an u men que'en ti wool tu pach a Jesucristojo. 7Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel u cu boch yee' to'on ti top qui' u betaj to'ono. Top yaab u qui'il abe'e, le'ec ca' u ch'a'aj ti wotzilil u men que'en ti wool tu pach a Jesucristojo. 8Chen u men u qui'il a Dioso, sa'ala'ano'on u men ti tz'aj ti wool tu pach a Cristojo. Sa'ala'ano'on pero ma' etel ulaac' tac a ba'al ti betaji. Chen yoc'lal u sij-ool Dios ti sa'ala'ano'on. 9Ma' sa'ala'an a mac yoc'ol ulaac' ba'al u betaj ala'aji. Wa cuchi jede'ec u paatal u sa'altic u bajil etel a c'u' u betaja, jede'ec cuchi u paatal u yadic u qui'il tu bajil pero ma' yan biqui. 10Le'ec a Dioso, u betajo'on. Chen u men que'en ti wool tu pach a Cristojo, u tz'aj to'on a tumul cuxtal ti'i ca' ti bete' a tojo. Le'ec a Dioso, uchi u c'atiintaj ilic ca' ti benes a toj abe'e. 11Pues te'i. Inche'exe, ma' aj Israele'exi. Walaque'ex a tz'icbalbül jabix ma' ti'ije'ex Diosu menoo' aj Israele. Ala'oo'o, walacoo' u tz'eec u p'is tu bajil u men tz'aboo' ti'i ca' u tz'oqueseoo' a Dioso. 12C'aac te'ex. Biq'uin ado'o, ma' que'ene'ex a wool tu pach a Cristoji. Ma' aj Israele'exi. Ala'oo'o ti'ijoo' Dios. Le'ec a Dioso, ma' u tz'aj u t'an u yaantique'ex. Biq'uin ado'o, ma' yan a qui' a tane'ex a paac'tic a c'ümü' etel a Dioso. Ma'ax yane'ex a wool tu pach a jajil Dios ti que'ene'ex ichil a yoc'olcaba. 13C'u' betic aleebe, ti'ije'ex a Jesucristo ca'ax ma' ti'ije'ex Dios biq'uin ado'o. Etel ti quimi a Cristo tiqui woc'lala, qui'cunbe'ex etel a Dioso. 14Le'ec a Cristojo, walac u tz'eec to'on a jetz'a'an-oolili. U qui'cuntajo'on tiqui bajil aj Israelo'on etele'ex a ma' Israele'exe. U joc'saj a tz'iiquil tiqui bajil. 15Le'ec ti que'en a Cristo wa'ye' yoc'olcaba, u joc'saj a ley u tz'aj aj Moises ti'ijoo' aj Israele. Biq'uin ado'o, ca' muuch'oo' a cristianojo, le'ecoo' aj Israel eteloo' a ma' Israele. Le'ec ti que'enoo' u yool tu pach a Cristojo, u betaj ti jun muuch'oo' ilic tu bajil etel ala'aji. Ma' ca' yan ti ca' muuch'oo' tu bajili. Jun muuch'oo' ti tumulben aleebe. Ti baalo'o, jetz'a'anoo' u yool a hermano tu bajil ca'ax aj Israel ca'ax ma' aj Israel. 16Etel ti quimi tuwich u cruzil, u joc'saj a tz'iiquil tu yaamoo' aj Israel eteloo' a ma' Israele. Jun muuch'oo' tu bajil ca' u qui'cuntajoo' etel a Dioso. 17C'ochi u yaj xa'num a Cristo ta wetele'ex a ma' Israele'exe, le'ec a ma' c'üja'an te'ex a Dioso. U yadaj te'ex biqui'il a jetz'a'an-oolili. U yadaj biqui'il a jetza'an-oolil ti'ijoo' ilic aj Israel a c'üja'an ti'ijoo' a Dioso. 18Etel c'u' u betaj to'on a Cristojo, jun muuch'o'on tiqui bajil. Jun tuul ilic tu bajil u Püsüc'al a Dios ti c'ümaj. Jede'ec u paatal tit'an ti'i a Tattzil u men ilic u Püsüc'al. 19Ti baalo'o, a c'aj-oole'ex aj Israele. Ma' jabix chene'ex aj manüli. Te'i ilic que'en a cuuchile'ex jabix ilic u chucaan a hermanojo. Quet u mejene'ex Dios inche'exe. 20Aleebe tane'ex a tz'ocsic a t'an u yadajoo' u yaj xa'num a Cristojo. Tane'ex ilic a tz'ocsicoo' u t'an a uchben cristiano le'ec boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi. Le'ec a t'an abe'e, tan u tzicbaltic a Jesucristo jabix ala'aji, a tunich u wa'taan a naja. 21Tulacal a naja, mücha'an tu bajil u men a tunich abe'e. Tan u wa'tal a naj ti'i ca' p'aatüc ti'i Dios u men ti'ijo'on a Noochtzili. 22Baalo' ilic inche'exe. Jabixe'ex jujun cuul a tunich ichil a naj abe' a bel u ca'a ti p'aatül ti'i u yotoch a Dios u men que'en u Püsüc'al ichile'ex a püsüc'al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\