Galacia 2

1Pues te'i. C'ochi a catorce jaaba. Ca' bineen ich caj Jerusalen in wet'oc aj Bernabe. Ti talesaj aj Tito tiqui pacha. 2Tücaa'been te'i u men a Dioso. In wadaj ti'ijoo' u jajil c'u' a walac in wadic ti'ijoo' a ma' Israele. C'u' betiqui, jadi' ti'ijoo' a nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' a hermano in wadaj abe'e. In betaj ti baalo' yoc'ol ma' u yadicoo' wa ma'ax c'u' aj beel a tan in betiqui. 3Qui'oo' tu xiquin in t'an, mentücü, ma' u tz'ajoo' ti'i ti hermano Tito a que'en tin pach ca' u c'ümü' a circuncision ti'i cuchi ca' sa'albüc ca'ax ma' aj Israel ala'aji. Le'ec abe'e, le'ec ca' xotboc u yot'el ca' p'aatüc u p'is jabix ti sucoo' u betoo' aj Israele. 4Pues te'i. Yanoo' a mac ich caj Jerusalen a tanoo' u tz'eec u bajil jabix hermanojoo'o.Ocoo' tiqui yaam etel tus chen ti'i u yilical c'u' a walac ti betic u men que'en ti wool pach a Cristojo. Ala'oo'o, u c'atoo' ca' ti tz'oques a ley u tz'aj aj Moises ti'i ca' sa'albüco'on. 5Le'ec a c'u' u yadajoo'o, ma' ti tz'aj tiqui wool ma'ax tz'etz'eec. Ma' ti c'ati ca' xaabnüc te'ex u jajil u pectzil a Jesucristojo. 6Pues te'i. Le'ecoo' a nooch u wichil u meyaj tu yaamoo' a hermanojo, ma' u tz'ajoo' u chucaan a c'u' a walac in wadiqui. Ala'oo' a nooch u wichil u meyaja, walac in bensic in bajil ti quet eteloo' jabix ilic eteloo' ulaac' a hermanojo. Laj junqueto'on tulacalo'on ti'i a Dioso. 7Le'ecoo' a nooch u wichil u meyaja, u na'tajoo' ti tücaa'been u men Dios ca' in wadü' u pectzil ti'ijoo' a ma' Israel jabix ilic ti tücaa'bi aj Pedro ti'ijoo' u yetcaal aj Israele. Ma' yanoo' u t'an ca' u na'tajoo' abe' a noochoo' u wichil u meyaja. 8Le'ec a Dioso, u tz'aj ti'i aj Pedro ca' aalbüc u pectzil ti'ijoo' u yetcaal aj Israele. Le'ec ilic a Dios abe'e, u tz'aj ten ca' in wadü' u pectzil ti'ijoo' a ma' Israele. 9Le'ecoo' aj Jacob, aj Pedro, aj Juan u noochiloo' a hermano ich caj Jerusalen. Le'ecoo' abe'e, u yeeltajoo' ti tücaa'been u men a Dioso, mentücü, u c'ümajoo' in t'an. Qui'oo' u yool ca' xiquen in wet'oc aj Bernabe in wadü' u pectzil a Dios ti'ijoo' a ma' Israele. Ala'oo'o, beloo' ilic u ca'a u yadü' u pectzil a Dios ti'ijoo' ti wetcaal aj Israele. 10Ala'oo'o, u c'atoo' ca' ti c'ajesoo' a otzili. Walac ilic in betic abe'e. 11Pues te'i. Le'ec ti que'en aj Pedro ti sut ich caj Antioquiaja, in tze'ectaj u men yanaji u sip'il. 12Le'ec ti ma'ax to c'ochocoo' aj Israelle'ec a taloo' etel aj Jacobo, walac u much'tal ti janal aj Pedro eteloo' a ma' Israele. C'u' betic ti c'ochoo' u yetcaala, joq'ui tu yaamoo' a ma' Israele. Ma' ca' jani eteloo', u men saacaji ti'ijoo' u yetcaal aj Israel le'ec a walacoo' u tz'ocsic a uchbene. 13Le'ecoo' u chucaan u yetcaal aj Pedro a que'enoo' te'iji, joc'oo' ilic tu yaamoo' a ma' Israele. Chen pachoo' u yool tanoo' u betic jabix ma' ta'achoo' u yet'octicoo' a ma' IsraeI tu taanoo' u yetcaal. Te'i yanajoo' u sip'il. Cho'bi ilic aj Bernabe u men c'u' u betajoo' pach u yool. 14In wilaj ti ma' toj a tanoo' u betic jabix u c'ati u jajil u t'an a Dioso. In tz'e'ectaj a Pedo tu taanoo'o. —Incheche, aj Israelech. C'u' betiqui, walac ilic a betic jabix a ma' Israele. Ma' ta'ach a ca' betic a uchben a walacoo' u betic ti wetcaala. ¿C'u' ca'a a c'ati a tz'aa' ti'ijoo' a ma' Israel ca' u betoo' a uchben a ti'ijoo' ti wetcaal?— queen ti'i aj Pedrojo. 15Pues te'i. Ino'ono, ma' yan biqui u yaalbül wa ma' Israelo'on. Aj Israelo'on ti yanajo'on. C'u' betiqui, —pula'anoo',— cu t'anoo' ti wetcaal ti'ijoo' a ma' Israeloo'o. 16Ti weel ti ma' c'üma'an a mac ti que'en u yool pach a ley u tz'aj aj Moises ti'i u sa'albeebe. C'üma'an u men que'en u yool pach a Jesucristojo. Ino'ono, aj Israelo'on. C'u' betiqui, ti tz'aj ti wool tu pach a Cristo ti'i ca' c'ümbüco'on. Ma' ti tz'aj ti wool tu pach a ley u tz'aj aj Moises u men ma'ax mac a c'üma'an a que'en u yool tu pach a ley abe' ti'i u sa'albeebe. 17Ti tz'aj ti wool tu pach a Cristojo, ti'i ca' c'ümbüco'on u men a Dioso. Wa cuchi ti cüxtaj ti sip'ili, ma' le'ec aCristo a tan u choq'uico'on ti'i ca' ti cüxte ti sip'il. 18C'u' betiqui, wa ca' usc'aquen tin pach in tz'oques a uchben in p'ütaj biq'uin ado'o, joc'ol u ca'a ten ti yan ilic in sip'il. 19Le'ec a ley u tz'aj aj Moisese, u p'ütajen ti pula'anen ilic. Joq'ueen tu cuenta a ley jabix quimenen ti'i, yoc'ol ca' sa'albüquen u men a Dioso. Aleebe cuxa'anen jadi' ti'i ca' in tz'oques a Dioso. 20Quimi a Cristo tuwich u cruzili. Le'ec ca' in tz'aj in wool tu pach a Cristojo, in p'ütaj in betic a uchben a qui' tin wichi. P'aateen jabix quimenen ti'i a uchbene. Aleebe cuxa'anen in bete' a jabix u c'ati a Cristojo. Le'ec a c'u' a walac in betic yoc'olcab aleebe, walac in betic u men que'en in wool tu pach u Mejen a Dioso. Ala'aji, u c'ubaj u bajil ca' quimsabüc tin woc'lal chen u men yaj u yubeen. 21Ma' tan in betic ti wa ma'ax c'u' aj beel a qui'il u tz'aj to'on a Dioso. Wa cuchi chucul u c'ümbül a mac etel chen tanil u tz'ocsic a ley u tz'aj aj Moisese, ma'ax cuchi c'u' aj beel ti quimi a Cristo tiqui woc'lal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\