Hebreos 4

1Le'ec a Dioso, u p'ütaj ti tz'iiba'an ti yan ilic u cuuchil ti jedeebal etel, mentücü, yan ti saactic ti cüxtic ti sip'il. Uchac u yantal a mac ta yaame'ex a ma' tu yocol te'i. 2Aalbi to'on u quich'panil u pectzil a Dios jabix ilic ti aalboo' ti'i aj Israel abe'e. C'u' betiqui, ma'ax c'u' aj beel ti'ijoo' u men ma' u tz'ocsajoo'. 3Jadi' boono'on a tan ti tz'ocsic u pectzil abe'e, jadi' a jede'ec u paatal ti wocol ichil u cuuchil a jedeebal abe'e. Chica'an ti baalo' etel a t'an ada' u yadaja: —Tz'iicajeen, mentücü, in tz'aj in t'an yoc'oloo'. Ma' tu yocoloo' tin cuenta tuba yan a jedeebala,— cu t'an a Dioso. U yadaj abe'e, ca'ax ac paataja'an u cuuchil a jedeebal ti yaax yanaji a yoc'olcaba. 4Yan tuba tz'iiba'an ichil u ju'um Dios ti baala' yoc'ol a siete q'uini: —Paataji u meyaj a Dioso. Jedi ichil a siete q'uini,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana. 5Tz'iiba'an ilic jabix ti ac in tz'iibtaj to yoc'ol u t'an a Dioso: —Ma' tu yocoloo' tin cuenta tuba yan a jedele,— cu t'an a Dioso. 6Uchiji, u yubajoo' u quich'panil u pectzil a Dioso, peroma' ocoo' tu cuenta tuba yan a jedel u men ma' u tz'ocsajoo' abe'e. C'u' betiqui, yan to ilic u cuuchil a jedele, ti'i ulaac'a. 7Le'ec a Dioso, u tz'aj ulaac' u q'uinil. Uchijac tun tu pach ti ma' ocoo' ichil u cuuchil a jedele, ti tz'abi ti'i aj rey David ca' u yadü' a t'an ada'a: —Aleebe, Ie'ec ti tane'ex a wu'yic u t'an a Dioso, ma' a p'ütique'ex a wu'yic u t'an,— cu t'an aj Davidi. 8Wa cuchi ocsaboo' aj Israel ichil u cuuchil a jedel u men aj Josueje, ma' cuchi ca' tzicbalbi ulaac' u q'uinil u yocoloo' ti baalo' u men a Dioso. 9Etel a t'an abe'e, chica'an ti yan u cuuchil a jedel ti'ijoo' boon tuul a ti'i a Dioso. 10Le'ec mac a oqui tu cuenta Dios tuba yan a jedele, tan u jedel tuwich u meyaj jabix ilic ti uchi u jedel a Dios le'ec ti jobi u bete' a yoc'olcaba. 11Baalo' ti yan, mentücü, yan ti tz'eec ti wool ti'i ca' ococo'on ichil u cuuchil a jedel abe'e. Ca' ti bete' ti baalo', ma' tu p'aatül a mac jabix ti p'aatoo' aj Israel uchi ti ma' uchoo' u tz'ocsaja. 12Yan ti tz'eec ti wool ti'i ca' ococo'on ti baalo' u men le'ec u t'an a Dioso, cuxa'an. Yan u muc'. Le'ec u t'ana, jabix mas q'ue'es tuwich a maasca' a yan u coj ich ca' xeel a top q'ue'es tu jajil. U men jabix top q'ue'ese, jede'ec u paatal u yocol ichil ti püsüc'al u yee' biqui yanil ti na'at jabix cuchi tan u tz'eec u yaam ti wool etel ti püsüc'al wa jabix cuchi tan u yocol tu yaam u tz'amen ti baquel. Walac u ye'ic biqui yanil ti tucul. 13Ma' yan ma'ax c'u' a jede'ec u muquic u bajil tu taan a Dioso. Tulacal laj chica'an ti'i. Yan ilic ti ca' tzolic ti bajil ti'i. 14Pues te'i. Yan to'on jun tuul u noochil ajmansaj t'an ti'i a Dioso. Ala'aji, top nooch u yanil. Naq'ui ti ca'an. Ala'aji, le'ec a Jesusu, le'ec u Mejen a Dioso. U men yan to'on ala'aji, ma' qui' ca' ti p'ütü' ti tz'ocsic a Dioso. 15Le'ec u noochil aj mansaj t'an to'on ti'i a Dioso, le'ec a Cristojo. U yeel biqui yanilo'on. Jede'ec u paatal u ch'a'ic ti wotzilil u men yaaltabi emsabül u yool jabix ilic ino'ono. C'u' betiqui, ma' emi u yool u bete' a c'as ca'ax yaaltabi etel tulacal biqui cuchi ca' emec u yool. 16U men nooch u yanil a Cristojo, le'ec ti tan ti c'aatic ti'i a Dios c'u' ti c'atiji, ma' yan ca' p'eel u yoolil ti tucul ti tan ti c'aatic ti'i. Jede'ec u ch'a'ic ti wotzilil a Dios ti'i ca' u sa'tes ti sip'il. Jede'ec ilic u tz'eec to'on a qui'ili, ti'i ca' u yaanto'on le'ec ti c'abeet to'ono.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\