San Mateo 14

1Pues te'i. Ti a q'uin abe'e, que'en aj Herodes ti gobernadoril cuenta Galilea. U yubaj c'u' a tan u betic a Jesusu. 2—Le'ec a Jesusu, le'ec ilic aj Juan aj tz'aj ocja'a. Ca' cuxquinbi tu yaam a quimene, mentücü, yan u muc' u bete' a milagrojo,— cu t'an aj Herodes ti'ijoo' u yaj meyaj. 3Baalo' u betaj aj Herodesti'i aj Juan biq'uin ado'o. Le'ec aj Herodese, u ch'a'aj ixna' Herodiasa. U yütan aj Felipe abe'e. Aj Felipeje, u yitz'in aj Herodes. —Ma' qui' a ch'a'ic a mu',— cu t'an aj Juan ti'iji, mentücü, u tücaa'taj müchbül. C'üxbi aj Juana. Tz'abi ti presojil. 5Ca'ax u c'ati u quimes aj Juana, saac aj Herodes ti'ijoo' a cristianojo. Ala'oo'o, walacoo' u tz'ocsic ti le'ec aj Juana, jun tuul a walac u yadic u t'an a Dioso. 6Pues te'i. C'ochi u q'uinil u q'uinc'aba' aj Herodese. Uchi u yoc'ot u yal ixna' Herodias tu taanoo' aj sutil te'i. Qui' u yool aj Herodes ti uchi u yoc'ot ala'aji. 7U tz'aj u t'an ti'i ix chu' ca' u tz'aa' ti'i Ie'ec a c'u' u c'ati u c'aateje. 8Le'ec u na'a, u yadaj ti'i c'u' a cu c'aateje. —Ca' tz'aa' ten wa'ye' tuwich noxi' plato u pol aj Juan aj tz'aj ocja'a,— cu t'an ix chu' ti'i aj Herodese. 9Yajaji u yool a reye. C'u' betiqui, chen u men u tz'aj u t'an tu taanoo' u yaj sutil, u yadaj ca' tz'abüc ti'i c'u' a tan u c'aatic ix chu'u. 10U tücaa'taj ca' ch'ücbüc u cal aj Juan ich preso. 11Talesabi u pol tuwich noxi' plato. Tz'abi ti'i ix chu'u. U bensaj ti'i u na'. 12Le'ecoo' u yaj cambal aj Juana, c'ochoo' u ch'aa' u büq'uel. U mucajoo'. Binoo' etel a Jesusu. U tzolajoo' c'u' a maniji. 13Pues te'i. Le'ec ca' u yubaj abe' a Jesusu, joq'ui te'i. Oqui ich barco. Bini ichil a p'atal lu'um tuba ma' yanoo' a cristianojo. C'u' betic a cristianojo, u yubajoo' tuba tan u beel a Jesusu. Joc'oo' ichil boon a caj a yan te'iji. Binoo' ti oc tac tuba tan u beel a Jesusu. 14Pues te'i. Joq'ui a Jesus ichil a barcojo. Bini chi' a ja'a. U yilaj u yaabil a cristianote'iji. U ch'a'ajoo' u yotzilil. U ch'anesajoo' boon tuul a c'oja'an a yan tu yaamoo'o. 15Tan u yocol a q'uini. Naatz'oo' u yaj cambal tu tzeel. —P'atal lu'um tuba que'eno'on. Ma'ax mac a yan wa'ye'e. Mani tun a q'uini, mentücü, tücaa'too' u yaabil a crisitano ich aldea u q'uexoo' u janal,— cu t'anoo' u yaj cambal ti'i a Jesusu. 16—Ma' tzajoo' u beeli,— cu t'an a Jesusu. —Inche'ex ca' a tz'a'e'exoo' u janal,— cu t'an a Jesusu. 17—Jadi' cinco cuul pan y ca' tuul aj ch'ilam a yan wa'ye'e,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 18—Tales ten wa'ye',— cu t'an ti'ijoo'. 19Le'ec a Jesusu, u yadaj ti'ijoo' u yaabil a cristiano ca' tinlacoo' tuwich a su'ucu. U müchaj a cinco cuul pan etel a ca' tuul aj ch'ilama. U cha'antaj a ca'ana. U c'ajsaj a Dios yoc'ol a janala. U meen xet'aj. U tz'aj a pan ti'ijoo' u yaj cambal. U t'oxajoo' ti'i a cristianojo. 20Laj janoo', y na'ajnoo'. Le'ecoo' u yaj cambala, u tudesajoo' doce cuul a nucuch xac etel u yaabil u yada' a janala. 21Le'ec boon a janoo'o, jabix cinco mil tuul ti winic. Ma' xoca'anoo' ix ch'up eteloo' a tz'ubi. 22Pues te'i. Le'ec a Jesusu, u yadaj ti'ijoo' u yaj cambal ca' ococoo' ich barco ca' paye' xicoo' junxeel a lagunaja. Ala'aji, bel u cu yadü' ti'ijoo' u yaabil a cristiano ca' usc'acoo'. 23Le'ec ti jobi u yadic ti'ijoo' a cristiano ca' usc'acoo'o, naq'ui a Jesus pol witz tu junal ti t'an etel a Dioso. Le'ec ti oqui a ac'ü'ü, te'i ilic que'en tu junal. 24Le'ec a barcojo, ac naachaji tun chi' ja'. Tan u jütz'bül a barco u men u tz'iiquil a ja'a, u men tu toja'an ic' tanoo' u beel. 25Le'ec ti ac'ü' to u sastala, tan u c'ochol a Jesus eteloo'u yaj cambal. Tan u ximbal yoc'ol a ja'a. 26Le'ecoo' u yaj cambala, u yilajoo' ti tan u ximbal a Jesus yoc'ol a ja'a. Jac'oo' u yool tu jajil. —Jedo' a pixana,— cu t'anoo' tu bajil. Uchoo' u yawat u menoo' u saaquil. 27Tu seebal uchi u t'an a Jesus eteloo'o. —Chichcunte'ex a wool. Ma' a saactale'ex. Inen ilic,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 28—Noochil, wa jaj ti le'ec incheche, adü ca' talaquen ta wetel,— cu t'an aj Pedro ti'iji. 29—Co'on,— cu t'an ti'i aj Pedrojo. Joq'ui aj Pedro ichil a barcojo. Caji ti ximbal tuwich a ja'a. Tan u beel etel a Jesusu. 30C'u' betiqui, u yilaj ti top tan a iq'ui. Saacaji. Caji ti joomol ichil a ja'a. —Noochil, sa'alteen,— cu t'an ti'i ti chich. 31Le'ec a Jesusu, u jan müchtaj etel u c'ü'. —Tz'etz'eec ilic que'en a wool pach a Dioso. ¿C'u' ca'a saacajeech?— cu t'an a Jesus ti'iji. 32Le'ec ti ocoo' ichil a barcojo, mani a iq'ui. 33Le'ecoo' a que'en ichil a barcojo, xonlajoo' tu taan a Jesusu. —Tu jajil inchech u Mejenech a Dioso,— cu t'anoo' ti'i. 34Pues te'i. Le'ec ti manoo' junxeel a ja'a, c'ochoo' tuba que'en a jooc u c'aba' Genesaret. 35Le'ecoo' a que'enoo' te'iji, le'ec ca' u c'aj-ooltajoo' u wich a Jesusu, u tücaa'tajoo' u pectzil ca'ax tubajac te'i ca' talesabücoo' boon tuul a c'oja'ana. 36U c'aatajoo' ti'i ca' u cha'oo' u tülic ca'ax jadi' u chi' u noc' ti'i ca' ch'anücoo'. Le'ec boon tuul u tülaja, ch'anesaboo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\