San Mateo 16

1Pues te'i. C'ochoo' etel a Jesus a fariseo u c'aba'oo' u na'at u yet'ocoo' a saduceo u c'aba'oo' u na'ata. Ti'i u yilicaloo' wa patal a Jesusu, u c'aatajoo' ti'i ca' u bete' a milagro ti ca'an. 2—Le'ec ti tane'ex a wilic ti chüc a ca'an ti ocq'uini, walaque'ex a wadic ti quich'pan a q'uin a wataca,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 3—Le'ec ti tane'ex a wilic ti chüc a ca'an ti jatz'ca' y box a muyala, walaque'ex a wadic ti aleebe, watac a ja'a,— cu t'an a Jesusu. —Aj cho'e'ex, a weele'ex biqui ca' a na'te u wich a ca'ana. C'u' betiqui, ma' a weele'ex biqui ca' a na'te c'u' a tan u ye'ic u p'is yoc'ol u q'uinil a wataca, le'ec a mas c'abeete,— cu t'an a Jesusu. 4—Aleebe top c'asoo' a cristianojo. Ca'ax c'u'ac u betoo'. U p'ütajoo' u c'ajsic a Dios ti ca'an ti'i ca' u c'ajesoo' a ca'ax c'u'ac ti diosili. Le'ec a jabix ala'oo'o, walacoo' u c'aatic ca' betabüc c'u'ac ti'i ca' chiclac in yanil,— cu t'an a Jesusu. —Ma' tu ye'bel ti'ijoo' a milagro a jabix u c'atoo'o. Jadi' a jabix a c'u' a uchi ti'i aj Jonasa, jadi' bel u ca'a ye'beI ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. Le'ec ti jobi u yadic abe'e, joq'ui a Jesus tu yaamoo'. Bini u yet'ocoo' u yaj cambal. 5Pues te'i. Tuboo' ti'i u yaj cambal u ch'a'icoo' u pan. C'ochoo' junxeel a ja'a. 6—Cüniinte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex umen u levadura a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 7Le'ecoo' u yaj cambala, cajoo' u tzicbalte a t'an abe' tu bajiloo'. —U yadaj wal abe' u men ma' ti bensaj a pan tiqui pach, —cu t'anoo' tu bajil. 8A Jesusu, u yeel c'u' a tanoo' u yadic tu bajiloo'. —¿C'u' ca'a tane'ex a tzicbaltic ta bajile'ex ti ma' yan te'ex a pana? Top tz'etz'eec ilic que'ene'ex a wool tu pach a Dioso,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 9—¿Ma' wa ta'ache'ex a ch'a'ic u tojil? ¿Ma' wa cüja'an te'ex boon cuul ti xac u yaabil u yada' a pan a molaje'ex le'ec ti tzeenboo' cinco mil tuul ti winic etel cinco cuul a pana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal ti'i ma' u tuclicoo' tuba u talel a janala. 10—¿Ma' wa c'üja'an te'ex boon cuul ti xac u yaabil u yada' a pan a molaje'ex le'ec ti tzeenboo' cuatro mil tuul ti winic etel siete cuul a pana?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 11—¿C'u' ca'a ma' tane'ex a ch'a'ic u tojil ti ma' tan in tzicbaltic a pana? Cününte'ex a bajil ti'i ma' a cho'bole'ex u men u levadura a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 12Ti baalo'o, u ch'a'ajoo' u tojil. Ma' tan u yadic ti'ijoo' ca' u cününtoo' u bajil ti'i ma' u cho'boloo' u men a levadura a walac u tz'abül ich pani. Le'ec a c'u' a walacoo' u ye'ic a fariseo etel a saduceo u c'aba'oo' u na'ata, le'ec a tan u tzicbalbülü. 13Pues te'i. C'ochi a Jesus ichil u cuenta a Cesarea de Filipojo. —Inene, yanajeen ti cristianojil. ¿Mac winiquilen ti walacoo' u yadic a cristiano tin woc'ol?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'u yaj cambala. 14—Yan a walacoo' u yadic tile'ec inchech aj Juan aj tz'aj ocja' a ca' cuxlajiji,— cu t'anoo' ti'i. —Yanoo' ulaac' a walacoo' u yadic ti le'ec inchech a uchben winic aj Eliasa. Ulaac' tucaye' walacoo' u yadic ti le'ec inchech a uchben winic aj Jeremias wa ulaac' a jun tuul u yadaj u t'an a Dios uchi,— cu t'anoo' ti'i a Jesusu. 15—Uxtun inche'exe. ¿Mac winiquilen ti walaque'ex a wadic?— cu t'an ti'ijoo'. 16—Inchech u yaj Sa'alil a cristianojo, le'ec u Mejen a Dios a cuxa'ana,— cu t'an aj Simon Pedro ti'iji. 17—Inchech aj Simon u mejen aj Jonasa. Qui'qui't'anbeech. Ma' le'ec a cristiano u ye'aj tech maqueni. Le'ec in Tat a que'en ti ca'ana, le'ec u ye'aj tech abe'e,— cu t'an a Jesus ti'iji. 18—Tan in wadic tech. Inchech aj Pedrojo. Tz'i' tunich u nu'cul a c'aba'. Tuwich a noxi' tunich ada'a, bel in quin yancunte boonoo' a tene, jabix cuchi tan in wa'cuntic a c'unaj te'i. Ca'ax boon u yaabil a c'as a yana, ma' tu paatal u jubu' a jabix a c'unaj abe'e,— cu t'an a Jesusu. 19—Bel in quin tz'aa' tech jabix u llavejil ti'i a jebic ca' ococoo' a cristiano ti tücaa'bül u men a Dioso. Le'ec a c'u' a bel a ca'a a c'ülü' yoc'olcab, bel ilic u ca'a c'ülbül ti ca'an. Le'ec a c'u' a bel a ca'a a chaa' yoc'olcab, bel ilic u ca'a cha'bül ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 20U yadaj ti'ijoo' u yaj cambal ti ma' u beloo' u yadü' ti le'ec ilic ala'i a Cristo le'ec u yaj Sa'alil a cristianojo. 21Pues te'i. Ti'i ilic a q'uin abe'e, caji a Jesus u yadü' ti chica'an ti'ijoo' u yaj cambal ti yan u beel ich caj Jerusalen. —Te'i yaab a yaj a bel u ca'a betabül ten u menoo' a nucuch winiqui, uyet'ocoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a Cristiano ti'i a Dios eteloo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese. Bel in ca'a quimsabül. Ca' cuxquinbil in ca'a tu yox p'eel q'uin,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 22Pues te'i. Le'ec aj Pedrojo, u joc'saj a Jesus tu junal. —Noochil, Dios ca' u cününteech. Ma' tu yuchul tech jabix a wadaja,— cu t'an aj Pedro ti'ijil. 23Le'ec a Jesusu, u sutaj u bajil. —Xen quisin. Chen walac a yaaltic a cho'een. Ma' qui' ta wich a jabix u c'ati a Dioso, chen a jabix u c'atoo' a cristianojo,— cu t'an a Jesus ti'i aj Pedrojo. 24Pues te'i. —Wa yan mac u c'ati u c'üm-oolteene, yan u p'ütic u betic c'u' a qui' tu wich u bete' wa'ye' yoc'olcab. Yan u c'ümic boon a yaj a tan u tz'abül ti'i u men tan u tz'ocsiquen. Ti baalo'o, tan u betic jabix a mac a tan u ch'a'ic u cruz ti'i u quimsabül tuwichi. Le'ec a jabix abe' a qui' ca' talac tin pacha,— cu t'an a Jesus ti'ijoo' u yaj cambal. 25—Le'ec mac u c'ati u sa'alte u cuxtal wa'ye'e, sa'tül u ca'a u cuxtal ti ca'an. Uchac u sa'tül u cuxtal a mac u men que'en u yool tin pach, bel u cu cüxte u cuxtal ti ca'an,— cu t'an a Jesusu. 26—¿C'u' aj beel ti'i a mac ca'ax u naalte cuchi tulacal a yoc'olcaba, y ca' quimic ti ma' c'üma'an u men a Dioso? ¿C'u' a jede'ec u paatal u tz'eec ti'i u c'ümbeebal u men Dios?— cu t'an a Jesusu. 27—Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, ca' wataquen in wet'ocoo' u yaj xa'num a Dios ti ca'ana. Ca' wataquen etel u muc' in Tat. Bel in quin wusq'uinte u jel a c'u' u betajoo' tulacal a jujun tuul a cristianojo,— cu t'an a Jesusu. 28—Tan in wadic te'ex u jajil. Yan a jujun tuule'ex a wa'ane'ex wa'ye' a ma'ta quimile'ex asto a wilique'ex in ca' chictal etel in yanil ti tücaa'. Inene, yanajeen ti cristianojil,— cu t'an a Jesusu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\