San Mateo 20

1—Pues te'i. Le'ec biqui ti walac u tücaa' a Dioso, jabix a winic a yan u colo. Le'ec ti sasajiji, bini u cüxtoo' u yaj meyaj ti'i ca' xicoo' ti meyaj ichil u col,— cu t'an a Jesusu. 2—Le'ecoo' aj meyaja, u c'üm-ooltajoo' jun p'eel a taq'uin a ca' u naaltoo' ti a q'uini. U tücaa'tajoo' ichil u col,— cu t'an a Jesusu. 3—Jabix wal a las nueve ti jatz'ca'a, ca' bini chumuc caj tucaye' u yumil a colo. U yilajoo' a chen wa'anoo' te'iji,— cu t'an a Jesusu. 4—"Ca' xique'ex ti meyaj ichil in col. Jede'ec in bo'tique'ex ti toj," cu t'an u yumil a colo,— cu t'an a Jesusu. —Binoo' te'i. 5Baalo' ilic u ca' betaj etel ulaac' ti chunq'uin. Baalo' ilic u ca' betaj ti jabix wal a las tres ti a ocq'uini,— cu t'an a Jesusu. 6—Ca' bini u yumil a col chumuc caj jabix wal a las cinco ti a ocq'uini. U cüxtajoo' ilic a wa'anoo' te'iji. "¿C'u' ca'a wa'ane'ex wa'ye' tulacal a q'uini? ¿Ma' wa yane'ex a meyaj?" cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 7—"Wa'ano'on wa'ye' u men ma'ax mac u tz'aj to'on a meyaja," cu t'anoo' ti'i. "Ca' xique'ex ti meyaj ichil in col. Jede'ec in bo'tique'ex ti toj," cu t'an ti'ijoo',— cu t'an a Jesusu. 8—Le'ec ti oqui a q'uini, u yadaj ti'i u yaj cananil u col ca' u püyoo' u yaj meyaj ca' u bo'too'. Yan u caal ti bo'ol etel a pachil c'ochoo',— cu t'an a Jesusu. 9—Le'ec ti c'ochoo' a tz'aboo' u meyaj a las cinco ti a ocq'uini, tz'abi ti'i a jujun tuuloo' jujun p'eel a taq'uini,— cu t'an a Jesusu. 10—Le'ec ti c'ochoo' a payanbej tz'aboo' u meyaj ti jatz'ca'a, u tuclajoo' ti jede'ecoo' u c'ümic u naal ti manal. C'u' betiqui, jujun p'eel ilic a taq'uin a tz'abi ti'ijoo'o,— cu t'an a Jesusu. 11—Le'ec ca' u c'ümajoo' u naal, cajoo' u p'a'aste u yumil a colo,— cu t'an a Jesusu. 12—"Le'ec a c'ochoo' pachili, jadi' jun p'e hora ilic uchoo' u meyaj. Ino'ono, tulacal q'uin uchi ti meyaj. Ti muc'yajtaj u chücüjil a q'uini," cu t'anoo',— cu t'an a Jesusu. 13—"Amigo," cu t'an u yumil a col ti'i jun tuul tu yaamoo'. —"Ma' in cho'ajechi. ¿Ma' wa ti c'üm-ooltaj yoc'ol ca' nchuc a meyaj yoc'ol a jun p'eel a taq'uini?" cu t'an ti'i,— cu t'an a Jesusu. 14—"Ch'a'a a naal a teche. Ca' xiquech. Inc'ati ilic in tz'aa' ti'ijoo' a c'ochoo' pachil jabix ilic in tz'aj teche," cu t'an u yumil a col ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 15—"¿Ma' wa jede'ec u paatal in betic c'u' in c'ati etel a c'u' a tene? ¿C'as wa ta wich u men qui' in püsüc'al," cu t'an u yumil a col ti'iji,— cu t'an a Jesusu. 16—Baalo' ti walac u tücaa' a Dioso. Le'ec a pachili, bel u ca'a taanil. Le'ec a taanili, bel u ca'a pachil, u men yan ti yaab a jabix püyboo' ca' ococoo' tu cuenta a Dioso. C'u' betiqui, ma' yan ti yaab a yeeta'ana,— cu t'an a Jesusu. 17Pues te'i. Le'ec ti tan u beel a Jesus tu benil a caj Jerusalene, u bensajoo' a doce tuul u yaj cambal tzeel bej. 18—Ile'ex. Tan ti beel ich caj Jerusalen. Le'ec inen a yanajeen ti cristianojili, bel in ca'a c'ubbul ti'ijoo' u noochiloo' u yaj mansaj t'an a cristiano ti'i a Dioso, u yet'ocoo' u yaj ca'ansajil u ley aj Moisese,— cu t'an a Jesusu. —Beloo' u cu yadü' in quimsabül. 19Beloo' u cu c'ubeen ti'ijoo' a ma' Israele. Le'ecoo' a ma' Israele, beloo' u cu p'a'asteen. Beloo' u cu jütz'een etel jatz'. Beloo' u cu quimseen tuwich cruz. Bel in ca'a ca' cuxquinbil tu yox p'e q'uin,— cu t'an a Jesusu. 20Pues te'i. C'ochi tu taan a Jesus u na' aj Juan y aj Jacobo, le'ecoo' u mejen aj Zebedeojo. Que'enoo' u val etel. Xonlaji tu taan. —Bete ten jun p'eel qui'il,— cu t'an ti'i. 21—¿C'u' a c'ati ca' in bete',— cu t'an a Jesus ti'iji. —Tz'a ti chuculoo' u noochil u wichil u meyaj in wal a ca' tuul ada'a, ca' tinlacoo' ta tzeel le'ec ti ocoquech ti reyil, jujun tuul a tatzeele,— cu t'an a nooch'up ti'iji. 22—Ma' a weele'ex c'u' a tane'ex a c'aatiqui,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —¿Jede'ec wa u paatale'ex a c'ümic a yaj a bel in quin c'ümü'ü, jabix cuchi tane'ex a wuq'uic a top yaj a yan ichil in pote a bel in quin wuc'u'u, wa xan jabix cuchi a c'ümique'ex a ocja' ichil a top yaj jabix a bel in quin c'ümü'ü?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. —Jede'eque,— cu t'anoo' ti'i. 23—Bele'ex a ca'a a wuc'u' u ba'al in pote wa bele'ex a ca'a a c'ümü' in wocja' jabix ilic a bel in quin c'ümü'ü. C'u' betiqui, a tintal tin tzeele, ma' inen jaj teni. Le'ec mac a bel u ca'a ti tintal te'i, ac yeeta'an tun u men in Tat,— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 24Pues te'i. Le'ec ca' u yubajoo' abe' a diez tuul u chucaan u yaj cambala, tz'iicajoo' etel a ca' tuulu. 25Le'ec a Jesusu, u püyajoo' u yaj cambal tu tzeel. —Inche'exe, a weele'ex. Le'ec boon u noochiloo' a ma' Israele, walacoo' u betic u yanil tu yaamoo' a boon a que'enoo' tu c'ü'ü. Le'ecoo' a tz'aboo' u yanil u men u noochiloo'o, top walacoo' u betic u yanil ti tücaa',— cu t'an a Jesusu. 26—Ma' qui' ca' yanac ti baalo' ta yaame'ex. Le'ec mac ta yaame'ex u c'ati ti nooch u wichil u meyaja, yan u yaanticoo' a chucaane'ex ta bajili,— cu t'an a Jesusu. 27—Le'ec mac u c'ati ti top nooch u wichil u meyaj tucaye'il ta yaame'exe, yan u betic u bajil jabix jumpul ma' nooch u wichil u meyaj. Yan u mas aanticoo' a chucaane'ex ta bajil,— cu t'an a Jesusu. 28—Yan u betic a jabix ilic a walac in betic inen a yanajeen ti cristianojili. Ma' taleen ti'i ca' aantabüqueni. Taleen ti'i anat. Taleen ti'i ca' in c'ubu' incuxtal ti'i ca' in sa'altoo' a yaaba,— cu t'an a Jesusu. 29Pues te'i. Le'ec ti tanoo' u joc'ol ich caj Jerico a Jesus u yet'ocoo' u yaj cambala, top yaaboo' a cristiano a que'enoo' tu pacha. 30Yan ilic ca' tuul a winic tina'an tzeel bej. Ch'oopoo' u wich. Le'ec ca' u yubajoo' ti tan u manül a Jesus te'i, cajoo' ti t'an ti chich. —Ch'a'a ti wotzilil. Incheche, u mamech aj quimen rey David a tan u paac'baanülü,— cu t'an a ca' tuul ti chich. 31Q'ue'yajboo' u men u yaabil a cristianojo. —Top lo'peeque'ex,— cu t'anoo' ti'i a ca' tuulu. C'u' betiqui, cajoo' ti t'an ti mas yaab ti chich a ca' tuulu. —Noochil, ch'a'a ti wotzilil. Incheche, u mamech aj quimen rey David a tan u paacbaanülü,— cu t'an a ca' tuul ti chich. 32Wa'laji a Jesusu. U püyajoo' a ca' tuulu. —¿C'u' a c'ate'ex ca' in bete'?— cu t'an a Jesus ti'ijoo'o. 33—Noochil, ch'anes ti wich,— cu t'an a ca' tuul ti'iji. 34Ch'aboo' u yotzilil u men a Jesusu. Tülboo' u wich. Tu seebal uchoo' u cha'an. Binoo' tu pach a Jesusu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\