Apocalipisis 1

1Le'ec a Dioso, u ye'aj ti'i a Jesucristo c'u' a seeba'an u yuchul yoc'olcab. Yan u jajtal. U ye'aj abe' ti'i a Jesucristo ti'i ca' u ca' yee' ti'ijoo' boon tuul u yaj meyaj, le'ecoo' a hermanojo. Ti'i ca' eeltabüc abe' u menoo' a hermanojo, a Jesucristojo, u tücaa'taj u yaj xa'num a Dios ti ca'an etel aj Juan. 2Le'ec aj Juana, u yadaj c'u' u yadaj a Dioso, y a Jesucristojo. U laj adaj tulacal abe'e, le'ec a c'u' u yilaj y u yubaj. 3Le'ec mac a tan u xoquic ti'i ca' u'yajbüc u t'an a Dios ada'a, qui' u yool. Baalo' ilic mac tanoo' u yubic y tanoo' u tz'ocsic a t'an a tz'iiba'an wa'ye'e, qui'oo' ilic u yool. Ma' top xan ca' uchuc a c'u' a tz'iiba'an ichili. 4Pues te'i. Inen aj Juan abe'e. Tan in tz'iibtic a carta ada' ti'ijoo' a siete muuch' a hermano a que'enoo' cuenta Asia. Le'ec a Dioso, ac yan uchi. Yan ilic aleebe. Yan ilic xan tulacal boon q'uin a wataca. In c'ati cuchi ca' u yaante'ex. In c'ati ilic cuchi ca' u tz'aa' te'ex u jetz'a'anile'ex a wool. In c'ati ilic xan cuchi ca' aantabüque'ex y ca' tz'abüc te'ex u jetz'a'anile'ex a wool u menoo' u Püsüc'al a siete tuuloo' tu bajil a que'enoo' tu taan a Dios a tina'an tuwich a sillaja. 5In c'ati ilic xan cuchi ca' tz'abüc te'ex abe' u men a Jesucristojo. Le'ec ala'aji, le'ec a testigo a jaj u t'ana. Le'ec ilic ala'i a ca' cuxlajipayanbej tu yaamoo' a quimene. Le'ec ilic ala'i xan, u Noochiloo' boon a rey yoc'olcaba. Yaj u yubo'on ala'aji. Le'ec ti quimiji, u joc'sajo'on ichil ti sip'il. 6U tz'aj ti jun muuch'o'on tiqui bajil a hermanojo'ono. Tulacalo'ono, u yaj mansaj t'ano'on a cristiano ti'i a Dioso, le'ec u Dios a Jesucristojo, le'ec ilic u Tat. In c'ati cuchi ca' aalbüc u qui'il jumpul. In c'ati ilic cuchi ti yan ti yan u muc' ti tücaa'. Toj abe'e. 7Pues te'i. U'ye'ex. Tulacaloo' a cristianojo, beloo' u cu yila' a Cristo tuwich muyala. Ca' watac. Tulacal boon u yajcuntajoo' a Cristojo, beloo' ilic xan u cu yila'. Tulacal a boon a caj yoc'olcaba, beloo' u ca'a ti oc'ol tu jajil u men a Cristojo. Ca'ax baala' ti uchuc, mas qui' ca' uduc a Cristojo. 8—Jabix ilic ti caji a letra etel A у jobi etel Z, baalo' ilic inene. Tin wetel caji. Tin wetel u jobol,— cu t'an a Noochtzili, le'ec a Dios a ac yan uchi, yan aleebe, y yan ilic xan tulacal boon q'uin a wataca. Le'ec ilic ala'i a top yaab u muc'u. 9Pues te'i. Inene, aj Juanen. Hermanojen jabixe'ex iliqui. Walac in c'ümic a yaj jabixe'ex iliqui, u men ti'ijo'on a Jesucristojo. Que'enen tu c'ü' jabixe'ex iliqui. Walac in muc'yajtic a yaj abe' jabixe'ex iliqui. Yoc'lal u t'an a Dios y u pectzil a Jesucristo a walac in wadiqui, p'ütbeen tuwich jun p'eel lu'um Patmos u c'aba'. Xooya'an ti c'ac'naab a lu'um abe'e. 10Jun p'eel q'uin le'ec u q'uinil u c'ajsabül a Noochtzili, top tan in wu'yic ti que'en tu jajil u Püsüc'al a Dios tin wetele. Ca' in wu'yaja, top chich ti uchi u t'an a jun tuul tin pacha, jabix u peec a cornetaja. 11—Jabix ilic ti caji a letraetel A y jobi etel Z, baalo'en ilic. Tin wetel caji. Tin wetel u jobol,— cu t'an a t'an abe'e. —Laj tz'iibte tuwich ju'um a c'u' a tan a wiliqui. Tücaa'te ti'ijoo' a siete muuch' a hermano a que'enoo' cuenta Asia. Jun muuch' abe'e, que'en ich caj Efeso. Ulaac' a jun muuch'u, que'en ich caj Esmirna. Ulaac'a, que'en ich caj Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia у Laodicea,— cu t'an ten a tan u t'an tin pacha. 12Pues te'i. In sutaj in bajil ti'i ca' in wila' maqui a tan u tzicbal tin wetele. Le'ec ca' in sutaj in bajili, in wilaj siete p'eel a lampara oro ti c'aac'. 13Tu yaam a c'aac' abe' que'en jun tuul mac. Tin wilic ala'aji, jabix le'ec a jun tuul mac a yanaji ti cristianojil biq'uin ado'o. Chawac u noc'. Le'ec u c'ax u taana, oro. 14Sücsüc u tzo'otzel jabix tümün wa jabix yeeb. Le'ec u nec' u wichi, jabix c'aac'. 15Top naach u sac u yoc jabix c'u'ac c'üs jabix fierro u c'aba' bronce a top chücüj ich c'aac'. Chich u peec u t'an jabix u juum a ja' a yaaba. 16Que'en tu yaj seeb c'ü' u yaj toj siete p'eel a xülaba. Que'en ichil u chi' jun p'eel a maasca' a q'ue'es u coj tu ca' xeelili. Top sasil u wich jabix q'uin ti chücüjü. 17Pues te'i. Le'ec ca' in wilaj ala'aji, sücquimeen. C'axeen ti lu'um tu taan. U tz'aj u yaj seeb c'ü' u yaj toj tin woc'ol. —Ma' a ch'a'ic saaquil. Tin wetel caji. Tin wetel u jobol,— cu t'an ten. 18—Inen a cuxa'anene. Quimeen biq'uin ado'o. Aleebe cuxa'anen jumpul,— cu t'an ten. —Tin wetel yan u llavejil a quimil y u llavejil u cuuchil a pula'anoo'o,— cu t'an ten. 19—Tz'iibte c'u' a tan a wiliqui, le'ec a c'u' a tan u yuchul etel a c'u' a bel to u ca'a ti uchul mas pachili,— cu t'an ten. 20—Belin quin wadü' tech u nu'cul a siete p'eel a xülab a wilaj tin waj seeb c'ü' in waj toj. Bel ilic in quin wadü' tech u nu'cul a lampara oro ti c'aac'. Le'ec u nu'cul a siete p'eel a xülaba, le'ec ilic a siete tuul u yaj xa'num a Dioso, le'ecoo' aj ch'a'bej a que'enoo' etel a siete muuch' a hermanojo. Le'ec u nu'cul a siete p'eel a lampara ti c'aac'a, le'ec ilic a siete muuch' a hermanojo,— cu t'an ten.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\