Romanos 3

1Pues te'i. Wa baalo' ti yan, ¿c'u' aj beel wa aj Israel u mamaa' a maca? ¿C'u'aj beel a circuncision ti'i a maca? 2Yan ti yaab u c'abeetil. Le'ec u paye' c'abeetili, tz'abi u t'an a Dios ti'ijoo' aj Israel ca' u cününtoo'. 3Uxtun boon tuul a ma' u tz'ocsajoo' u t'an a Dioso. U men ma' u tz'ocsajoo'i, ¿jede'ec wa u joc'ol ti ma' tu jajtal u t'an a Dioso? 4Ma' tu joc'ol ti baalo'. Le'ec u t'an a Dioso, jaj ca'ax u joc'ol ti tusil tulacal u t'an a cristianojo. Baala' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol a Dioso: —Yan u chictal ti jaj tulacal a c'u' a walac a wadiqui. Ca'ax u tucloo' ti ma' jaj, yan ilic u joc'ol ti jaj,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 5Uchac u men etel a c'as a walac ti betiqui, mas chiclaji ti toj u na'at a Dioso. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' yoc'ol abe'e? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti ma' toj u na'at a Dios ca' u tz'a'o'on ichil ti sip'il u men tan ti waantic ti ye'ic ti mas toj u na'at etel ti sip'il? Chen tan in tzicbal jabix ti walacoo' u tuclic a cristianojo. 6Ma' qui' ca' ti wadü' ti ma' toj u na'at a Dios ca' u tz'a'o'on ichil ti sip'il. Wa cuchi ca' ti wadü' ti baalo'o, ¿biqui cuchi ca' u tz'aa' u sip'il a cristiano yoc'olcab a Dioso? 7¿C'u' ca'a tan u yilic in sip'il a Dios jabix yan in sip'il u men tan u mas chictal ti jaj u t'an a Dios etel a tus a walac in wadiqui? Tan u mas aalbül u qui'il a Dios u men a tus abe'e. 8—"¿C'u' ca'a ma' jede'ec u paatal ti betic a c'asil ti'i ca' yanac a qui'i?" cu t'an aj Pablo,— cu t'anoo' a cristianojo, pero chenoo' u tus. Ma' ta'ach in wadic ti baalo'. Toj ca' ilbicoo' u sip'il ala'oo'. 9Pues te'i. ¿C'u' a ca' ti wadü'ü? ¿Mas qui' wa ti que'eno'on etel Dios aj Israelo'on tuwichoo' a ma' Israele? Ma', ma' mas qui' tique'eno'oni. Jobi to in wadic ti tulacal mac, ca'ax aj Israel, yanoo' u sip'il. 10Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Ma' yan a toj u na'ata. Ma' yan ma'ax jun tuul. 11Ma' yan mac a tan u ch'a'ic u tojil yoc'ol a jabix u c'ati a Dioso. Ma' yan mac a jabix tan u cüxtic a Dioso. 12Tulacaloo' u culpachtajoo' a tojo. Tanoo' u laj beel ichil a ma' tojo. Ma'ax mac tan u betic a qui'i. Ma' yan ma'ax jun tuul. 13Top c'asoo' u chi' jabix u chi' u ch'e'en a quimen a ma' buut'a'ana. Top walacoo' u cho'. Chen jabix u q'uinam a can a walac u joc'ol tu chi'. 14Top c'asoo' u t'an. Top yajoo' u t'an. 15Paac'oo' u ca'a u quimes a maca. 16Jadi' a c'asil y aj tz'aj yaj-oolal a yan eteloo'o. 17Ma' yan a jetz'a'an-oolil ti'ijoo'o. 18Ma' ta'achoo' u saactic a sip'il tu taan a Dioso,— cu t'an a t'an a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dioso. 19Pues te'i. Ti weel ti tz'iiba'an a ley ti'ijoo' aj Israele, le'ecoo' a tan u tücaa'bül u men a leye. C'u' betiqui, ma' yan ma'ax jun tuul a c'üma'an tu taan a Dios u men a ley abe'e. Le'ec u c'abeetil a ley abe'e, u c'ajsabeeb ti'ijoo' mac ti yan u sip'il. Ti baalo'o, ca'ax aj Israel ca'ax ma' aj Israele, laj ma' yanoo' u t'an. Laj beloo' u ca'a tz'abül ichil u sip'il u men a Dioso. 21Pues te'i. Aleebe chiclaji biqui ca' c'ümbüc a mac u men a Dioso. Ma' c'üma'an a mac u men tan u yaaltic u tz'oques a ley abe'e. Chen tzicbalbi biqui ca' c'ümbüc a mac u men Dios u men a ley abe'e. Baalo' ilic u yadajoo' boon tuul u yadajoo' u t'an a Dios uchi. 22C'üma'an a mac u men a Dios u men que'en u yool tu pach a Jesucristojo. Laj tan u c'ümic tulacal a boon amac a que'en u yool tu pacha. Quet biqui ca' c'ümbüc tulacal a maca, u men 23tulacaloo' a cristianojo, u laj cüxtajoo' u sip'il. Ma'ax mac u betaj a jabix u c'ati a Dioso, ti'i ca' aalbüc u qui'il, 24mentücü, c'üma'an a mac chen u men u qui'il a Dioso. Ma'ax boon u tool ca' c'ümbüc a mac u men a Dioso. Le'ec a Jesucristojo, u bo'taj ti sip'il. 25Tücaa'bi ala'i wa'ye' u men Dios ti'i ca' u bo'te u sip'il a cristiano etel u quimeeb. Le'ec a mac ca' u tz'aa' u yool tu pacha, bo'la'an u sip'il. Le'ec a Dioso, u betaj jabix ma'ax c'u'i u sip'il a cristiano uchi. C'u' betiqui, chiclaji ti toj u na'at a Dios etel c'u' u betaj a Cristojo. 26Chiclaji ilic ti toj u na'at a Dios aleebe, le'ec ca' u c'ümü' mac a que'en u yool tu pach a Jesusu. 27Pues te'i. ¿Uxtun ino'ono, boon ti qui'il ca' ti wadü'ü? Ma' yan biqui ca' ti wadü' ti qui'il. ¿C'u' ca'a? Ma' u c'ümajo'on etel c'u' ti betaji. Jadi' ti tz'aj ti wool pach a Cristojo. 28Ti weel ti c'üma'an a mac u men que'en u yool tu pach a Cristojo, ma' u men u tz'ocsaj a leyi. 29Uxtun a Dioso, ¿jadi' wa u Diosiloo' aj Israele? ¿Ma' wa u Diosiloo' ilic a ma' Israele? Le'ec, u Diosiloo' ilic a ma' Israele, 30u men jadi' jun tuul ilic a Dios a yana. Bel u cu c'ümoo' aj Israel le'ec ca' u tz'a'oo' u yool tu pach a Cristojo. Bel ilic u cu c'ümoo' a ma' Israel le'ec ca' u tz'a'oo' ilic u yool tu pach a Cristojo. 31¿Tan wa ti betic ti ma'ax c'u' aj beel a ley u tz'iibtaj aj Moises le'ec ca' ti tz'aj ti wool tu pach a Cristojo? Ma', ma' tan ti betic ti ma'ax c'u' aj beel a leye. Tan ti ye'ic ti yan u c'abeetil a ley ti'i ca' ti c'ümü' a Cristojo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\