Romanos 7

1Pues te'i. Hermanoje'ex, a weele'ex biqui yanil a leye, mentücü, chica'an te'ex c'u' a bel to in quin wadü' te'exe. Jadi' ti cuxa'an to a maca, tan u tücaa'bül u men a leye. 2Ti baalo'o, jun tuul ix ch'up a yan u yichama, ma' tu paatal u p'ütic u yicham chen ti baalo' u men u ley aj Moisese. Wa cuchi ca' xi'ic ala'i ti cuntal etel ulaac' a winiqui, chen tan u cüjtal etel ulaac'. C'u' betiqui, ca' quimic u yichama, ma' ca' yan u t'an a ley yoc'ol ix ch'up abe'e. U paatal u cüxtic ulaac' u yicham. Ma' ca' chen cüja'an tun ti baalo'i. 4Hermanoje'ex, jabixe'ex ix ch'up abe'e. Chen u men que'ene'ex a wool tu pach a Cristojo, p'aatite'ex jabix cuchi quime'ex le'ec ti quimi a Cristojo. Ma' ca' yan c'u' u t'an te'ex a leye. Jabix ilic ix ch'up a quimi u yicham u cüxtaj ulaac' u yichama, baalo' ilic inche'exe. Ca' cuxlaji a Cristojo. Aleebe ti'ijo'on Cristo ti'i ca' ti bete' c'u' u c'ati a Dioso. 5Le'ec ti ma'ax to ti c'üm-oolte a Cristojo, walac ti cüxtic ti sip'il le'ec a qui' tiqui wich ti betiqui. Chen ti weeltaj u pectzil a sip'il ichil a leye, ca' tun ti c'atiintaj ti bete' a sip'il abe'e. U men a sip'il abe'e, p'aato'on cuchi ti que'eno'on tu benil u beel a mac ich c'asili. 6C'u' betic aleebe, ma' tan ti ca' tücaa'bül u men a ley u men jabix quimeno'on ti'i a ley abe'e. Tan ti tz'ocsic a Dioso, ma' u men etel tan ti tücaa'bül u men a uchben ley a tz'iiba'ani. Tan ti tz'ocsic a Dioso, le'ec ti tan ti tücaa'bül u men u Püsüc'ala. Tumulben a baala'a. 7Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' yoc'ol a leye? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti c'as a leye? Ma' qui' ca' ti wadü' ti baalo'. Wa cuchi ma' yan a leye, ma' in weeltaj cuchi ti c'as in na'at. -—Ma' a tz'i'lic c'u' a yan ti'i a ulaac'a,— cu t'an a leye. Wa cuchi ma' tz'iiba'an ti baalo', ma' cuchi in weeltaj ti sip'il u tz'i'lajbül c'u' a ti'i a ulaac'a. 8Jadi' ca' in weeltaj ti sip'il abe'e, mas cajeen in tz'i'lej c'u' a yan ti'i a ulaac' u men u c'asil in na'at. Wa cuchi ma' yan a leye, ma' cuchi chiclaji ti c'as in na'at. 9Biq'uin ado'o, chen cuxa'anen ti baalo'. Ma'ax to in ch'aa' u tojil c'u' a walac u yadic a leye. Pachili, in weeltaj c'u' a walac u yadic a leye. Chen in c'atiintaj in bete' ti mas yaab a c'as u men u c'asil in na'at. Quimenen ti'i a Dioso. 10Tz'abi aley abe' ti'i cuchi ca' in c'ümü' a cuxtala. C'u' betiqui, p'aateen ti quimenen ti'i a Dios chen u men a ley abe'e. 11Le'ec ca' in weeltaj c'u' a walac u yadic a leye, cajeen cho'bol u men u c'asil in na'at. Chen in c'atiintaj in bete' a sip'il a tz'iiba'an ichil a leye. U c'asil in na'ata, u p'ütajen ti quimenen ti'i a Dioso. 12Tulacal a boon a ley abe' a tz'iiba'an u men aj Moisese, Dios u tz'aj ti'i. Toj a leye. Qui'. 13Wa cuchi quimenen ti'i a Dios u men a leye, ¿biqui ca' in wadü' ti qui' a leye? Ma' quimenen ti'i u men a leyi. Quimenen cuchi ti'i u men u c'asil in na'at. Le'ec a leye, chen u ye'aj ti c'as in na'at. U men a leye, chiclaji ti top c'as a sip'ili. 14Ti weel. Tali etel Dios a leye, pero que'eno'on yoc'olcab. Cona'ano'on yalam u muc' u c'asil ti na'at. 15Ma' in weel c'u' ca'a ti walac in betic a c'u' a walac in betiqui. Ma' ta'ach in betic a qui' a c'u' in c'ati cuchi in bete'. Jadi' walac in betic a ma' qui' tin wich in betiqui. 16Le'ec ti walac in betic a ma' in c'ati cuchi in bete'e, tan in ye'ic ti toj a ley u men ma' ilic qui' tu c'axül ti'i a leye. 17Tan in cüxtic in sip'il pero ma' u men in c'atiji. Tan in cüxtic in sip'il u men c'as in na'at. 18Le'ec u c'asil in na'ata, chen ti'i a yoc'olcaba. In weel ti ma' qui' abe'e. Walac in c'atiintic in bete' a qui'i, pero ma' patalen in bete'. 19Le'ec a c'u' a qui' in c'ati cuchi in bete'e, ma' ta'ach in betic. C'u' betic a c'as a ma' in c'ati cuchi in bete'e, le'ec a walac in betiqui. 20Le'ec ti tan in betic c'u' a ma' in c'ati cuchi in bete'e, ma' inen tan in betic a c'as abe' chen ti baalo'i. Tan in betic abe' u men u c'asil in na'at. 21Ti baalo'o, chica'an. U bel ten. Ca'ax tan in c'atiintic cuchi in hete' a qui'i, jomol tin cüxtic in sip'il u men u c'asil in na'at. 22Qui' inwool etel u t'an a Dioso. 23C'u' betiqui, chica'an ten ti c'as in na'at. P'aati ten jabix cuchi tz'iicoo' tu bajil u c'asil in na'at etel u qui'il in wool etel u t'an a Dioso. P'aati ten ti tan in tücaa'bül u men u c'asil in na'at. 24Top yaj in wool ti baalo'. ¿Mac patal u yaanteen ti'i ma' in ca' tücaa'bül u men u c'asil in na'at? Le'ec abe'e, walac u p'ütic a mac ti quimen ti'i a Dioso. 25Bo'tic ti'i a Dioso. U paatal u yaantiquen ti Noochil a Jesucristojo. Ca'ax qui' tin wich u t'an a Dioso, wa cuchi ma' tan u yaantiquen a Jesucristojo, jadi' cuchi tan in tücaa'bül u men u c'asil in na'at.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\