Romanos 9

1Pues te'i. Tan in wadic a jaj u men ti'ijen a Cristojo. Ma' tan in tusi. Le'ec u Püsüc'al a Dioso, que'en ichil in püsüc'al. Tan u ye'ic ten ti jaj in t'an 2tanil in wadic ti yaj in wool. Top tuda'an in püsüc'al u men a yaj-oolal abe'e. 3Wa cuchi yan biquiji, jede'ec cuchi in c'ubic in bajil ca' p'aatüquen ti pula'anen ti ma' ca' ti'ijen Cristo yoc'ol u sa'albüloo' in wetcaal. In wet'ocoo' ala'oo'. 4Aj Israeloo' ilic. Uchi tun yeetbecoo' u men Dios. Tz'abi ca' chiclac u sasilil a Dios ti'ijoo' ilic aj Israel biq'uin ado'o. Le'ec a Dioso, u tz'aj u t'an ti'ijoo'. U tz'aj a ley ti'i aj Moisés ti'i ca' u tz'aa'oo' ilic ti'i aj Israel le'ecoo' u yetcaal. U ye'aj ti'ijoo' biqui ca' u c'ajesoo' a Dioso. U yadaj a Dios u tz'eec a qui' ti'ijoo'o. 5Le'ecoo' a uchben cristiano a top qui'oo' etel a Dioso, le'ecoo' u uchben mamaa' ilic aj Israele. Chucul Israel ilic ti waj Sa'alil u men tu yaamoo' yanaji ti udi wa'ye' yoc'olcab. Le'ec ala'aji, le'ec u Diosil tulacal. Tanac u yaalbül u qui'il jumpul. Toj abe'e. 6Pues te'i. Ma' joq'ui ti tusil u t'an a Dios ti'ijoo' aj Israel u men tulacaloo' u mam ajIsraele, ma' laj chucul aj Israel ti'i a Diosi. 7Ma'ax tulacaloo' u mam aj Abrahama, ma' tanoo' u yilbil u men Dios wa chucul u mam aj Abrahami. —Jadi' u mam aj Isaac ca' a wila' jabix a mam incheche,— cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. 8Ti ca' u yadaj a Dios abe'e, chica'an ti ma' tulacaloo' u mam aj Abraham a ti'i a Dioso. U ye'aj ti jadi' a yanaji u men u yadaj a Dios ca' yanac, jadi' a walac u yilbil ti ti'i a Dioso. 9Baala' a t'an u tz'aj a Dios ti'i aj Abraham yoc'ol abe'e: —Le'ec ca' c'ochoc u q'uinil, ca' wataquen tucaye'il. Bel u ca'a ti yantal u yal xidal ixna' Saraja,— cu t'an a Dios ti'i aj Abrahama. 10Le'ec aj Isaac abe'e, le'ec ti uchben mamaa' ino'ono. Ma' jadi' yeeta'an jun tuul tu yaamoo' u mejen aj Abrahama. Yeeta'an ilic jun tuul tu yaamoo' u mejen aj Isaaca. Le'ec ix Rebecaja, u yütan aj Isaac. Ba'la'an etel ca' tuul ti tz'ub. 11Ma' u betoo' ma'ax qui' ma'ax c'as u men ma'ax to yanacoo'. Le'ec a Dioso, walac u yeetic a mac chen u men u c'ati u yeete. Ma' ta'ach u yeetic a mac u men c'u' u betaji. Ti'i ca' chiclac abe'e, baala' u yadaj yoc'ol a ca' tuul a tz'ub abe'e. 12—Bel u ca'a tücaa'bül a sucu'untzil u men a itz'intzili,— cu t'an ti'i ix ch'upu. 13Baalo' ilic ti tz'iiba'an: —Yaj in wu'yi aj Jacobo, le'ec a itz'intzili. C'u' betiqui, jabix motzen ti'i aj Esau,— cu t'an a Dioso. 14Pues te'i. ¿C'u' a ca' ti wadü' yoc'ol Dios u men walac u yeetic mac u c'ati u yeete? ¿Qui' wa ca' ti wadü' ti ma' toj a walac u betic a Dioso? Ma' qui' ca' ti wadü' ti baalo'. 15Baala' u yadaj a Dios ti'i aj Moisese: —Le'ec mac in c'ati in ch'aa' u yotzilili, bel in quin ch'aa' u yotzilil. Le'ec mac in c'ati in waante, bel in quin waante,— cu t'an a Dioso. 16Ti baalo' chica'an.Tan u tz'eec a qui' a Dios ma' u men baalo' u c'atoo' a cristianojo, y ma' u men a c'u' a tanoo' u betiqui. Tan u tz'eec a qui' u men tan u ch'a'ic ti wotzilil. 17Ichil u ju'um Dios tz'iiba'an c'u' u yadaj a Dios ti'i a rey cuenta Egipto. —In tz'aj tech a yanil ti'i ca' chiclac in muc' inen etel c'u' a bel u ca'a ti manül tech. Ti baalo'o, bel u ca'a aalbül in c'aba' ca'ax tubajac yoc'olcab,— cu t'an a Dios ti'i a reye. 18Ti baalo' chica'an. Le'ec a Dioso, wa u c'ati u ch'aa' u yotzilil a maca, walac u ch'a'ic u yotzilil. Wa u c'ati u chichcunte u yool a mac u bete' a c'as a jabix a yan u yool u bete' jabix a rey abe'e, walac ilic u tz'eec. 19Pues te'i. Uchac u c'aatic ten jun tuul ta yaame'ex: —¿C'u' ca'a u tz'eec ichil u sip'il a mac a Dioso, wa tan ilic u chichcuntic u yool u bete' a c'asa? ¿Mac jede'ec u joc'sic u bajil ichil c'u' a tan u tz'abül u bete'e?— 20In wet'oc, ¿c'u' a yanil ca' a nuucte a Dioso? Wa cuchi jede'ec u t'an a p'uulu, ma' cuchi tu yadic ti'i mac u betaj: —¿C'u' ca'a a betajen ti baalo'?— ma' cu t'anac cuchi ti'i. 21Le'ec a tan u pütic a luc'u, le'ec jaj ti'i c'u' a bel u cu bete' etel a luc'u. Etel jun t'uuch a luc'u, u paatal u betic c'u' a top quich'pan u yilbil. U paatal ilic u betic a c'u' a c'abeet ti ca'ax c'u'ac ti meyajili. 22Uxtun a Dioso, u c'ati ilic u yee' ti tz'iic ala'i ti'i a c'asa. U c'ati ilic ca' eeltabüc ti yan u muc'. Ca'ax u c'ati u yee' abe' a Dioso, u muc'yajtajoo' ilic tu jajil boon tuul a yanajoo' chen ti'i ca' pulbucoo' ichil a c'asili. 23U muc'yajtajoo' ala'oo' chen ti'i u ye'ical boon u yaabil u qui'il a tan u tz'eec ti'ijoo' a beloo' u ca'a ch',a'bül u yotzilil. Le'ec a tan u ch'a'bül u yotzilili, ac uchi utzquinbic u men Dios ti'i ca' u c'ümoo' a qui' abe'e. 24Le'ec ilic a ch'a'boo' uyotzilili, le'ec ilic ino'on a püybo'ono. Ma' jadi' a mac tu yaamoo' aj Israel u püyajoo'i. Püyboo' ilic a mac tu yaamoo' a ma' Israele. 25Baala' ilic a tz'iiba'an ichil u ju'um a Dios u c'aba' Oseas. —Le'ecoo' a cristiano a ma' ten cuchiji, bel in quin wadü' ti ten. Le'ecoo' a ma' in wadaj ti yaj in wu'yi, bel in quin wadü' ti yaj in wu'yi,— cu t'an a t'an ichil u ju'um a Dios u c'aba' Oseasa. 26—Inche'exe, ma' tene'exi,— cu t'an a Dios ti'ijoo' jun muuch' a cristiano tuba que'enoo'. Jun p'eel q'uin ichil ilic a cuuchil abe'e, bel u ca'a aalbül ti'ijoo' ala'oo' u men a cristiano ti u mejenoo' a Dios a cuxa'ana. 27Baala' u yadaj aj Isaias yoc'oloo' aj Israele: —Ca'ax yaaboo' u mam aj Israel jabix cuchi u yaabil a ch'ich' a que'en chi' c'ac'naaba, jadi' tz'etz'eec a bel u ca'a sa'albül. 28Le'ec a Noochtzili, u tz'aj u t'an ti bel u cu tz'aa' a yaj ti'ijoo' a yoc'olcaba, u men toj u c'ümicoo' ti baalo'. Jomol cu laj tz'aa' abe' a Dioso, ca' tun u p'ütü' u meyaj,— cu t'an aj Isaiasa. 29U yadaj ilic aj Isaias a t'an ada'a: —Le'ec a Dioso, wa cuchi ma' u taac'taj tz'etz'eecac ti mam ino'ono, jobo'on cuchi ino'on jabix ilic a caj Sodoma a caj Gomorra. Le'ec a Dioso, walac u tücaa' ti ca'an ti lu'um,— cu t'an aj Isaiasa. 30Pues te'i. ¿C'u' a qui' ca' ti wadü' u men a yaj abe' u c'ümajoo' aj Israele? Le'ecoo' a ma' Israele, ma' u yaaltajoo' ca' c'ümbücoo' u men a Diosi. C'u' betiqui, c'ümboo' ala'oo'. C'ümboo' u men u tz'ajoo' u yool tu pach a Cristojo. 31Le'ecoo' aj Israele, u yaaltajoo' ca' c'ümbücoo' u men Dios tanil u tz'ocsicoo' a leyu tz'iibtaj aj Moisese. Ma' paatajoo' u tz'oques a leyi. 32¿C'u' ca'a ma' c'ümboo' u men Dios? Ma' c'ümboo' u men ma' u tz'ajoo' u yool tu pach a Cristojo. Jadi' u yaaltajoo' u bete' c'u' a tz'iiba'an ichil a leye. Joq'ui ti'ijoo' jabix cuchi u t'ochajoo' u yoc tuwich a tunichi. Le'ec a jabix a tunich abe'e, le'ec a Cristojo. 33Baalo' ilic ti tz'iiba'an yoc'ol a Cristojo. —U'yene'ex. Bel in quin tz'aa' jun tuul tuwich a witz Sion jabix cuchi tan in tz'eec te'i a tunich ti'i u t'ochical u yoc a maca. Beloo' u ca'a ti c'axül u men a jabix a tunich abe'e. Le'ec a mac ca' u tz'aa' u yool tu pach ala'aji, ma' tu joc'ol ti'i wa ma'ax c'u' aj beel ti que'en u yool tu pach ala'aji,— cu t'an a t'an a tz'iiba'ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\