Tito 3

1Pues te'i. Adoo' ti'i boon a hermano ca' u tz'oquesoo' a gobiernojo, y ca' u tz'oquesoo' boon u yaj xa'num a gobierno a walacoo' u tücaa'a. Yan u yubicoo' u t'an. Listojacoo' a hermano u betoo' a qui'i. 2Adoo' ti'i boon a hermano ti ma' u yadicoo' a c'as yoc'ol a ma'ax maca. Ma' qui' ca' u p'ujsoo' u bajil etel t'an eteloo' a ma'ax maca. Qui'acoo' u püsüc'al. Yan u tz'eec a tzic ti'ijoo' u yetcristianojili. 3Ino'ono, top nano'on biq'uin ado'o. Ma' ti tz'ocsaj a ma'ax c'u'iji. Ti tz'ocsaj c'u' a ma' jaja. Ti betaj le'ec a ca'ax c'u'ac ti c'asili, le'ec a c'u' ti c'atiintaj ti bete'e. Ti betaj a c'as a qui' tu wich u beticoo' a cristianojo. Top qui' ti wu'yi ti cho'ic ti wetcristianojil y ti tz'i'laj c'u' a yan ti'ijoo'o. Biq'uin ado'o, quetelquet ti motzintajoo' ti wetcristianojil. 4Pachili, ti cünaj ti top qui' a Dioso. Top yajtzil a cristiano u men a Dioso, le'ec ti waj Sa'alili. 5Le'ec a Dioso, u sa'altajo'on ma' u men a qui'ti betaji, pero u men u ch'a'aj ti wotzilil. U sa'tesaj ti sip'il, y yanajo'on u ca' sut. U tücaa'taj u Püsüc'al ichil ti püsüc'al ca' u qui'cunte ti na'at. 6U sa'altajo'on ti waj Sa'alil a Jesucristojo, mentücü, le'ec a Dioso, u tücaa'taj ti yaab u muc' u Püsüc'al ichil ti püsüc'al. 7Chen u men u qui'il a Dioso, u tücaa'taj u Püsüc'al ti'i ca' u tojquinto'on etel. Ino'ono, tz'abi to'on a cuxtal ti ca'an a ma' yan q'uin u jobolo. Tan ilic ti paac'tic abe'e. 8Tulacal a t'an in tz'iibtaja, jaj. Tito, ma' a p'ütic a wadic abe' ti'ijoo' a hermanojo. Ti baalo'o, beloo' u cu tz'aa' u yool u betoo' a qui'i. A t'an abe'e, qui' ti'i tulacal mac. 9C'u' betiqui, ma' a beel a p'ujes a mac ti t'an yoc'ol a t'an a ma'ax c'u' aj beele, ma'ax yoc'ol c'u' u betajoo' ti uchben mamaa'a, ma'ax yoc'ol u ley aj Moisese. Ma'ax c'u' aj beel a p'ujsaj bajili. Ma' yan u qui'il. 10Pues te'i. Le'ec ti yan jun tuul tu yaamoo' a hermano a walac u tz'eec a na'at a jumpaaya, tze'ecte jun sut wa ca' sut. Wa ma' tu yubic a t'ana, ma' ca' et'octic. 11Ti weel ti le'ec ala'aji, ma' tan u tz'ocsic a tojo, pero chen tan u cüxtic u sip'il. U yeel ti yan u sip'il, mentücü, ma' jetz'a'an u tucul. 12Pues te'i. Tito, bel in quin tücaa'te aj Artemas wa aj Tiquico ta wetel. Le'ec ca' c'ochocoo'o, ca' xiquech ich caj Nicopolis. Te'i ti c'ümic ti bajili. Te'i in beel in manes u q'uinil a siisi. 13Pues te'i. Aantoo' ti qui' aj Apolos etel aj Zenasa. Le'ec aj Zenasa, abogado. Tz'a ti'ijoo' tulacal boon a c'u' a c'abeetoo' ti'i ti bej. 14Pues te'i. Le'ecoo' a hermanojo, yanoo' u cünic u beticoo' a qui'i. Ti baalo'o, jede'ecoo' upaatal u yaantic a maca. Wa ma' u beticoo' a baalo'o, sacanoo'. 15Pues te'i. Tito, le'ec boon tuul a que'en tin wetele, tanoo' u diostac'untiquech. Diostac'unte to'on boon tuul a yaj u yubo'on u men quet a walac ti tz'ocsiqui. In c'ati a Dios ca' u yaante'ex tulacale'ex. Wa'ye' jobi in t'an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\