MATAIYO 10

1Yeisu wana tohago elulutega eluwa i yogaagil hi nok elana, ge gasisi i pek elal yayaluwa bibikel nihi patuna owaowa-agil ge gamagalau nihi pwamolol, bolo ali gila ge ali kasiyebwa tomaha ge tomaha. 2Apostolowau elulutega eluwa alaliya i ola hiwe: houwan, Saimon, toto hi ba Pita, ge talina Andulu; Yemesa Sebedi natuna, ge talina Diyon; 3Pilipi ge Batolomiu; Tomas ge Mataiyo toto takis ana toahi; Yemesa Alipiyos natuna ge Tadiyas; 4Saimon toto i neem boda Seloti elal, ge Yudasa Isikaliyota, iya Yeisu i wasaan. 5Yeisu tohago elulutega eluwa bolo ya i papatunal nihi tagil, inoke i ba pagasisel i ba, “Bahi nuku nonoek bolo nige Isileli gamagaliliyau i oola wali labi elana, o ebo Sameliya wali panuwa elal. 6Nuku noek ya te boda Isileli ana sipi yayaomalil elal. 7Nuku nok nuku papaatena nuku ba, ‘Yehoba wana abalogugui ana sauga iyaka i kelaubwa.’ 8Tokasiyebwa nuku pwamolol, toaliga nuku palutil, tolepelo nuku abubunil, ge yayaluwa bibikel nuku patuna owaowa-agil. Ku ahe nige molana, nuku pek bahi molana. 9Bahi mani gold ge silba ge kopa nuku loloke wami pwaos elana ge nuku nonoahe; 10bahi kaliko ana nabwa nuku nonoahe wami nawanawa kaiwena, bahi holahola labuina, o aemiu aana o suki nuku nonoahe. Bahi nuku nuwanuwatu, kaiwena totuwalali ana logugui te matahikanina ni gan. 11Sauga nuku ulutuk panuwa etega o awan etega elana, gamagal waiwaisana etegana nuku loyaana to, inoke nuku miminaa wana limiya ana siga nuku egon. 12Sauga nuku ulutuk limiya, nuku baek elal nuku ba, ‘Minamina waiwaisana Yehoba ni pewa eliyamiu.’ 13Ebo gamagalau bolo limi o nihi yaliyaya kaiwemiu, wami ba mulolu minamina waiwaisana kaiwena ni mihot. Ebo nigeya, komiu ya te minamina waiwaisana nuku pwawa, yaa heliya nigeya. 14Ebo nige nihi yayaliyaya kaiwemiu ge nige wami baaba nihi hahago, inoke limi o o ebo panuwa o nuku eguluwan ge aemiu papakovana nuku hapul yoho. 15Ya ba tunahot eliyamiu, lan yatala elana Sodoma ge Gomola ali lahi ni pulowan, yaa panuwa o ali lahi nasi ni pulowan hot. 16Ya papatunamiu i ola sipi hi nana ewalili sosokal gamwaliyaa. He nuku siba ni ola mwata ge nuku henapu ni ola bunibuni. 17Nuku matahikagimiu, kaiwena gamagalau enuna abwe nihi ahemiu nihi telemiu kot elana ge hihiu elololina nihi ahe nihi nibinibihagimiu wali limi tapwalolo elana. 18Alau kaiwena nihi ahemiu ge nihi telemiu tologugui ge kin mataliyaa, inoke wasa waiwaisana nuku wasaan elal ge bolo nige Yudiya i oola elal. 19Sauga nihi ahemiu nuku na kot kaiwena, bahi nuku nuwanuwatu hauna nuku baunan o ebo ga nuku ba ola. Sauga toto o eliyana hauna baaba ku babaunan nasi Yehoba ni pewa. 20He nige i oola tage komiu te nuku baaba, yaa Tamamiu Yayaluwana ni minaa eliyamiu ge iya te ni baaba. 21Gamagalau taliliyau nihi wasaagil inoke tologugui nihi lopaaligal. Taman nihi ginol ni ola al to natuliyau elal. Wawayau nihi lut hinaliyau ge tamaliyau nihi pihigelgel-agil, inoke nihi pek tologugui nihi lopaaligal. 22Alau kaiwena gamagalau gegewel nihi pihigelgel-agimiu, yaa henala ebo ni talmilil gagasisi ana siga abapwamowasi elana pwamwal ni pwawa. 23Sauga ebo nihi palomwanagimiu awan etegana elana inoke nuku lou nuku na awan etegana al. Ya ba tunahot eliyamiu, wami tuwalali nige nuku pwapwamowasi Isileli wali awan gegewena elal inoke Gamagal Natuna ni nem. 24Tovavasili nige wana topankite i bwabwata lake; totuwalali nige wana babala i bwabwata lake. He nau lomwan ya pwawa, komiu al nasi lomwan nuku pwawa. 25I waisi ya te tovavasili ni ola wana topankite, ge totuwalali ni ola wana babala. Nau tonlimi, he hi ba tage nau Tamudulele, inoke komiu no limi ana heniheni, nasi alan nanakil hot abwe nihi tunewa eliyamiu. 26He gamagalau bahi nuku lolovakun-agil, kaiwena bugul kaukausil abwe nihi mwapwela ge bugul misusumel abwe nihi masal. 27Hauna gun ya baunaniwa eliyamiu gogouwa, nuku baubaunan mwananala; hauna gun ya walgumuan tanamiwa, abwe limi pwatanaa nuku yoga pwapwati. 28Bahi bolo tuwan hi tagapaaliga yaa nige bosowailiya yayaluwa nihi tagapaaliga nuku lolovakun-agil. He Yehoba te nuku lovakunan, iya bosowaina tuwan ge yayaluwa ni apapanak-agil Gehena elana. 29Awaawa labui hi palian toya maisena, age? Yaa nige etegana ni sosogu bilibiliya tage Tamala nige ni aatena. 30I ola al komiu kaunumiu pupunona gegewena iyaka i vasili haba ge i atena bubunimiu. 31Inoke bahi nuku lolovakun. Komiu maisena ge maisena awaawa gegewel molaliya ku bwata lake. 32Henala gamagalau mataliyaa ni ba pamasal tage iya no gamagal, he nau na ba pamasal ni ola al to Nam labulabumwa elana. 33Yaa henala gamagalau mataliyaa ni alahagau, he nau al na alahan Nam labulabumwa elana. 34Bahi nuku nunuwatu tage ya nem ge panayawi ni laumwal. Ya nem nige tage laumwal ni gan, yaa ya nem inoke nasi haveyan ni gan. 35Ya nem inoke gamagalau wali minamina na tagawali. Tau ni pihigelgel tamana elana, yova ni pihigelgel hinana elana, ge tau lagona ni pihigelgel yawana nevenak elana. 36Gamagal ana topihigelgel nihi noem tutunau elal. 37Henala ebo tamana ge hinana i nunuwana-agil nabiyan yaa nau nige i nunuwana-agau nabiyan, he nige bosowaina ta ba, ‘Iya no tohago.’ Henala ebo natuna tauina o ebo yovana i nunuwana-an nabiyan yaa nau nige i nunuwana-agau nabiyan, he nige bosowaina ta ba, ‘Iya no tohago.’ 38Henala ebo nige wana kolos ni kakalivai ge ni totoulilau, he nige bosowaina ta ba, ‘Iya no tohago.’ 39Henala ebo ni labose yawalina ni pwawa, nasi ni payaomal, ge henala ebo yawalina ni payaomal nau kaiweu, nasi yawalina ni pwawa. 40Henala i atupahemiu, he i atupaheyau, ge henala i atupaheyau, he i atupahe toto i patunau. 41Henala Yehoba wana elopapatuna ni atupahe kaiwena iya Yehoba wana elopapatuna, nasi molana ni ahe ni ola Yehoba wana elopapatuna molana; henala tau sasapona ni atupahe kaiwena iya tau sasapona, nasi molana ni ahe ni ola tau sasapona molana. 42Henala ebo wewel tultul ni wage ge ni pek bolo tokekeisi ya etegana elana kaiwena iya no tohago, ya ba tunahot eliyamiu, molana nige ni kakala abwe ni ahe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\