MATAIYO 24

1Sauga Yeisu i ulutagilem Limi Bwabwalena elana nuwana ni egon, inoke wana tohago hi nem elana hi ba, “Matam i nok, Limi Bwabwalena ana awaawaginol u kite.” 2Yeisu analiya i lahe i ba, “Limi ya gegewena iyoho ku kikite. Ya ba tunahot eliyamiu, pat bolo hi ahe limi ya hi ginoliya, nige etega ni miminaa abanaa, gegewena abwe nihi pasamwalekaleka.” 3Yeisu i na i ha Oya Olibe elana i misiyo, inoke wana tohago ya awawal hi nem elana hi ba, “Wama wasa ga u pem, hauna sauga ge abwe bugul toto bana u babaunan ni masal? Ge wam nem ge sauga mowamowasena ana etotohi ga ni ola?” 4Yeisu analiya i lahe i ba, “Nuku matahikagimiu, bahi gamagal etega ni papagegemiu. 5Kaiwena gamagalau nihi gewi abwe alau elana nihi nem ge nihi ba, ‘Nau Mesaiya!’ inoke gamagalau nihi gewi nihi pagegel. 6Elohaveyan butuna nuku hagowa labemiwa ge haveyan wasana nuku hagoek laha, yaa bahi atemiu ni bwanabwana. Bugul ololana o ni gan ga, yaa sauga mowamowasena nige ga ni nenem. 7Boda ge boda nihi lohaveyan, i ola al abalogugui ge abalogugui nihi lohaveyan. Galebu bwabwatana ge mwaniknik nihi masal labi tomaha ge tomaha elal. 8Nak bolo ya nihi masal houwa ga, ni ola ab lomwanina i telipuna ga mulaa abwe wawaya i masal. 9Inoke nihi libimiu, nihi telemiu abalahi elana ge nihi tagapaaligamiu. Nau kaiweu inoke gamagalau gegewel nihi pihigelgel-agimiu. 10Sauga o elana, gamagalau nihi gewi tapwalolo ana abulilek ana en nihi pek, avaliyau nihi wasaagil tologugui elal ge nihi pihigelgel-agil. 11Palopitau kakakawel nihi gewi nihi masal inoke gamagalau nihi gewi nihi pagegel. 12Pagan nanakina ni bwatabwata ya, inoke gamagalau wali nunuwana avaliyau elal ni kekeisi, 13yaa henala ebo ni talmilil gagasisi ana siga abapwamowasi elana mwal ni pwawa. 14Yehoba wana abalogugui wasana waiwaisana nihi papaatena-an panayawi mamanana elana ge gamagalau labena gegewena elana nihi atena, inoke abwe sauga mowamowasena ni vin. 15‘Toapapanak bwaibwaikikinina’ toto Daniyela i babaunan abwe nuku kite ni talmilila Limi Bwabwalena elana—he komiu bolo buki ya ana tovavasili nuwamiu ni sapu baaba ya kaiwena. 16Inoke sauga o bolo hi miminaa Yudiya elana nihi lou nihi na nihi ha oyaa. 17Ebo gamagal etega iyoho i minamina wana limi pwatanaa toto hi tal paabwab, bahi ni lalau ge ni uulutuk wana limiya bugul etega ni aahe, ni lou ya. 18Ebo gamagal etega iyoho i tuwatuwalali eyowaa, bahi ni sisikal panuwaa ge ana kaliko etegana ni aahe. 19Sauga o elana nasi ni pulowan hot yowau toliyan ge topapaalahul elal. Eeu, hauna nak geb o! 20He nuku awanun Yehoba elana inoke bahi tultul ana sauga elana o ebo Sabwataa ge nuku lolou. 21Kaiwena sauga o elana miloloyowan bwabwatana hot ni masal, ololana o nige sauga etega i mamasal panayawi ana abatelipuna elana ana siga sauga ya. I ola al nige ni gagan sauga mulaa. 22Binimala Yehoba nak o ana sauga nige ni papakaubwa, he nige gamagal etega ni mwamwal. Yaa gamagalau bolo iyaka i hilel kaiweliya te sauga ana yapu abwe ni pakaubwa. 23Sauga o elana ebo gamagal etega ni baewa eliyamiu ni ba, ‘Ku kite, Keliso iya hiwe,’ o ebo etegana al ni ba, ‘Iya huwo,’ bahi nuku aabulilek-an. 24Kaiwena keliso kakakawel ge palopitau kakakawel abwe nihi masal ge ginol yawiyawi nihi ginolil gamagalau wali abanuwa ahi, nuwaliya Yehoba wana hilihili gamagaliliyau nihi pagegel, yaa nige bosowailiya. 25He wami wasa ya pewa pahuwala te. 26Ebo gamagal etega ni baewa eliyamiu ni ba, ‘Iya iyoho to uleya o,’ bahi nuku nonok, o ebo etegana ni ba, ‘Iya hiwe limi gamwanaa e,’ bahi nuku aabulilek-an. 27Kaiwena Gamagal Natuna wana nem ni ola pinamal, i pinamalek nati ge mwananalina i na i vin pai. 28Ebo bweyan ga i minaa, etimwawa te okok nihi na ge nihi tagul pwehik. 29Miloloyowan o ana abapwamowasi elana, sabwelu ni gogou, waikena nige al ni yayana, putum nihi soguem labulabumwa, ge togasisi bolo hawawala nihi lamwalamwaniu. 30Sauga o elana Gamagal Natuna wana nem ana etotohi ni masal labulabumwa. Tomipanayawi gegewel nihi kahin, ge Gamagal Natuna nihi kite i nenem yaluyalu pwatanaa, ginebi wana gasisi ge wana wasawasa. 31Bwagigi anana bwabwatana nihi yu inoke wana aneloseyau ni patunal nihi na panayawi bebena esopali ge wana hilihili gamagaliliyau nihi bugul gogonil, nihi telipunaa panayawi buhuna etega nihi na nihi pwamowasiya buhuna etega. 32Abaatena nuku aheya poga elana. Sauga ebo ta kite lamwana i titin, inoke ta atena waiwai ana sauga iyaka i kelaubwa. 33I ola al, sauga ebo nuku kite bugul gegewena bolo ya liwanagil nihi masal, nuku atena Gamagal Natuna wana sauga nem iyaka i kelaubwa hot. 34Ya ba tunahot eliyamiu, heyan bolo ya nige nihi aaliga haba, inoke bugul gegewena bolo ya nihi masal. 35Labulabum ge panayawi nihi mowasi, yaa nau no baaba nige ni momowasi. 36Nige gamagal etega i aatena hauna lan o ebo hauna sauga. He bwagana aneloseyau labulabumwa, nige hi aatena, ge nau al Natuna nige ya aatena, Nam ya te i atena. 37I ola valila Nowa wana sauga eliyana, he nasi ni ola al Gamagal Natuna wana nem ana sauga eliyana. 38Sauga toto nigeya ga nub i haha, gamagalau hi aanan, hi loloimwim ge hi loloalalolon, hi olaola o ana siga Nowa i na i ulutuk waga gamwanaa. 39Nige etega i nuwanuwatu hauna abwe ni gan, ana siga nub i ha, gegewel hi unun ge hi aliga. He nasi ni ola al to Gamagal Natuna wana nem eliyana. 40Sauga o, bolau labui nihi tuwatuwalali eyowaa, etegana nihi ahe egonan, etegana ni mina. 41Yowau labui nihi tuwalali witi enona nihi wowowol aliya kaiwena, etegana nihi ahe egonan, etegana ni mina. 42Inoke nuku matahikagimiu, kaiwena nige ku aatena hauna lan ge wami Babala ni nem. 43Nuku nuwahikan te: binimala ebo tonlimi ni atena hauna sauga bulina ge tokaoma ni nem, inoke ni silawa ge ni lopwali bahi tokaoma wana limi ni leleke ge ni tutuk. 44Nuku lovivina-agimiu, kaiwena Gamagal Natuna wana nem atemiu ni payou, sauga toto nige nuku aatena te ni vin. 45Nuku ola totuwalali henahenapona ge wana nuwatu i sapu, inoke wana babala i teli totuwalali gegewel ni matahikagil ge aliya ni pek aanan ana sauga hot elana. 46Ebo wana babala ni sikalim ge ni kite tuwalali ya i awaawaginol, he nasi ni waisi eliyana. 47Ya ba tunahot eliyamiu, wana babala ni teli wana bugul gegewena ni matahikagil. 48Yaa ga i ola ebo totuwalali o ni sigasiga ge ni nuwatu atenaa ni ba, ‘No tonowak nasi nige etimwawa ni sisikalim,’ 49inoke ni telipuna wana pan totuwalali ni nibinibihil ge alonau toimwim nihi anan ge nihi imwim. 50He wana babala abwe ni sikalim ge atena ni payou, kaiwena wana sikal ana lan ge ana sauga nige i aatena. 51Totuwalali ya ni tagapanapanak-an, ge ni teli tosigasiga ge tokakakawi ali abalahi elana, ni kahikahin ge ninina ni alavekilal.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\