1 Korintu ahay 1

1Sə vindek ikwen ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol. Kà zlak anan à nga à Mbərom sə ngumo aday nə̂ təra ɗo maslan ana Yesu Almasihu. Ma jak ikwen ayak ʼam, manay tə Sostenes, winen ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu kawa mənuko a re. 2Mə vindek ikwen ayak anà kwanay ɗo a Yesu ahay à wulen su doh sə Korintu. Kə təren ɗo a Mbərom ahay anga Yesu Almasihu. Mbərom a ngamak ikwen nà, anga aday kə̂ təren ɗo mə japay aya tə winen awan. Kə̀ ngamak anan anà ɗo sə dukwen gərmec ù vo anà Yesu Almasihu kwa aha ataya fok, anga aday tə̂ təra ɗo mə japay aya tə winen a re. Yesu nà, winen Bahay a mənuko a fok. 3Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor, aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 4Hwiya nə ngəran anà Mbərom jiya nà, anga sumor anahan sa gak ikwen ta sə japay kwanay tə Yesu Almasihu ata awan. 5Anga Mbərom ɗo sə japay kwanay tə Yesu Almasihu ata nà, kə̀ varak ikwen məgala ahay cara cara. Kə̀ tərak kwanay ɗo sa san way ahay, aday kə̀ varak ikwen məgala sə ɗakay anan ʼam anahan anà ɗo ahay coy. 6Kə njiɗen anan way ataya awan. Bina, à alay a manay sə ɗakak ikwen anan ləbara a Yesu Almasihu ata ɗukwen nà, kə təmihen a nə tə ɗiɗek a à mivel a kwanay inde. 7Anga nan kutok, kwanay ɗo sa ba amay ana Yesu Almasihu Bahay a mənuko ataya nà, kə njiɗen anan məgala ahay fok coy. Awan a inde a kəcak ikwen nà, inde sabay. 8Mbərom ɗukwen i təra kwanay ɗo njənnjan aya hus à andav ana daliyugo inde, anga aday ɗowan â sa njaɗ pikwen alay sa ʼam sə slahay kwanay à sariya a Mbərom inde pə luvon ana Bahay a mənuko Yesu Almasihu saa may ahay ata bay. 9Matanan, kə̂ jəjiren awan bay, anga Mbərom a sə ngamak ikwen aday sə japay kwanay tə wan anahan Yesu Almasihu Bahay a mənuko ata nà, winen nə ɗo ɗiɗek awan, a ga anan way anahan a sa ja ataya hwiya. 10Matanan, mərak uno ahay, na gak ikwen ayak amboh tə sləmay ana Yesu Almasihu, Bahay a mənuko. Kem, ʼam â zlak ikwen pi zek, aday kə̂ gəzlen zek ahay à wulen a kwanay ahay inde bay re. Təren ɗo mə japay aya awan, mivel a kwanay â ga nə kərtek aday abayak nga a kwanay ahay ɗukwen â ga nə kərtek a re. 11Bina ɓa ɗo ahay inde ta nak ahay àga Kuluwe wa pə cakay uno, tə ɗakak uno anan atəre inde à wulen a kwanay. 12U no sa ja nà, azar su ɗo a kwanay aya ta wa: «Manay nà, ɗo ana Pol ahay.» Azar aya ite ta wa: «Manay ɗukwen ɗo ana Apolos ahay.» Azar su ɗo əngal aya asa ta wa: «Manay nà, ɗo ana Piyer ahay.» Aday azar su ɗo aya ite kutok ta wa: «Manay nà, ɗo ana Almasihu ahay.» 13Ki jen matanan ata nà, ɓa Almasihu a nà, kə̀ gəzlak anan zek anahan a ɗaw? Kabay kwanay kə jilen nə tə darak ayak pə dədom mə zləlngaɗ a anga kwanay nà, nen Pol a ɗaw? Kabay ki gen baptisma nà, tə sləmay uno, nen Pol a ite ɗaw? 14Nə ngəran anà Mbərom tətibay aɗəka, anga nen na gak anan baptisma anà ɗowan bay, əna si atə Kərispus tə Gayus ɗəkɗek. 15Natiya ɗowan inde i mba apan sa jəka a ga baptisma nə tə sləmay uno nen Pol nà, ibay. 16Ayaw, cəkəbay nə mbəɗəkek anan à nga wa aɗəka re, ɓa na gak anan baptisma anà Sitifanas, winen tu ɗo su doh anahan ahay re. Pə dəɓa anahan a wa, na gak anan baptisma anà ɗowan a inde nà, na san sabay. 17Bina, Almasihu a slan nen aday nà, saa gan baptisma anà ɗo ahay bay, əna saa ɗakay anan ləbara mugom a anà ɗo ahay. Nen apan ni ɗakay anan ləbara sa ʼam anahan ata, əna tə asan way kawa su ɗo zənzen a sə bayak apan ata bay. Na ga matanan bay nà, anga aday amac a Yesu Almasihu a pə dədom mə zləlngaɗ ata â təra awan kəriya bay. 18Ləbara sə amac a Yesu Almasihu pə dədom mə zləlngaɗ ata nà, ɗo saa lize ahay ta ca apan nə kawa way sə mindel kəriya awan. Əna pə mənuko ɗo saa tam ahay ite nà, ɗa san zle wita nə məgala a Mbərom a way anahan. 19Ɗa san way ata zle nà, anga ɓa Mbərom kà jak à Deftere inde, a wa: «Ni lize anan kəlire su ɗo kəlire aya awan, aday ni jəjay anan asan way su ɗo ma san way aya fok.» 20Natiya kutok, kak Mbərom a kà jak matanan cukutok nà, ɗo a kəlire ataya ti ga inde asa ɗaw? Kabay miter sə Tawrita ahay nà, ti ga inde ɗaw? Kabay ɗo sa san sa vaɗ awiyaway ahay nà, tinen ti ga inde ɗaw? Asan way a tinen ata i man atan zek pə awan bay jiga awan. Mbərom kə̀ tərak anan asan way a tinen ata way sə mindel kəriya awan. 21Matanan ɗo sə daliyugo ahay, tə asan way a tinen ata, tə canak anan anà way a Mbərom sə ndakay tə kəlire anahan awan, əna tə sənak wa Mbərom a bay hwiya. Anga nan kutok, Mbərom a tə alay anahan a kə̀ varak anan cəveɗ sa tam anà ɗo sə sləne ləbara sa ʼam a manay sə wazay anan ata awan. Əna cəkəbay, ɗo ahay ta ca pə ləbara ata nə kawa way sə mindel aɗəka. 22Yahuda ahay ite nà, ta gan may aday ti sa təma ʼam ata nə, si ti canan anà masuwayan aday. Gərek ahay ite, a nan atan ti saa təma nà, si ti san tə kəlire sa nga a tinen a aday. 23Aya əna mənuko ɗə ɗakay anan nà, Yesu Almasihu nə tə darak anan pə dədom mə zləlngaɗ awan. Ata pə Yahuda ahay nà, wita way sə bənan atan mbiyeɗ. Pu ɗo sə pəra ahay ite, wita nà, ɗa ja nə ʼam sə mindel kəriya awan. 24Əna pə mənuko ɗo a Mbərom mə ngamay aya kwa â ga nə à wulen sə Yahuda ahay wa, kabay à wulen su ɗo sə pəra ahay wa nà, ɗa san zle, Yesu Almasihu nà, winen məgala ana Mbərom tə kəlire anahan a təke fok. 25Way a Mbərom sa ga nà, kawa way sə mindel kəriya awan, aday cəkəbay, way ata a zalay asan way su ɗo zənzen awan. Way anahan sa ga nə kawa way bəle awan, aday cəkəbay way ata a zalan məgala à nga wa anà ɗo ahay bugol. 26Matanan, mərak uno ahay, ənga bayiken pi zek a kwanay a mə ngamay ataya aday. Pu ɗo sə daliyugo ahay nà, ɗo kəlire aya inde à wulen a kwanay gem ibay, ɗo tə məgala aya ɗukwen inde à wulen a kwanay gem ibay, aday ɗo sə ngəlaw ahay ɗukwen nà, inde à wulen a kwanay gem ibay re. 27Əna Mbərom a walay aɗəka nà, ɗo mindel aya awan, anga aday ti pəkan waray ì iɗe anà ɗo sa jəka tinen nə ta san way zle ataya awan. Aday Mbərom a walay ɗo bəle aya awan, anga aday ti pəkan waray ì iɗe anà ɗo sa jəka tinen məgala aya ata awan. 28Aday a walay ɗo kəriya aya awan, tu ɗo aday ɗo ahay tə kəɗey atan ataya awan, aday tu ɗo demdemem aya pə daliyugo wa. A ga matanan nà, anga aday sə lize anan ɗo sə mazlaɓ ahay pə daliyugo a anan wa. 29Matanan kutok, ɗowan i mba apan sə həran nga anà zek pa ʼam anahan bay. 30Sə japay mənuko tə Yesu Almasihu nà, zek a Mbərom awan. Matanan həna Mbərom a təra anan Yesu Almasihu nà, dədazl sə asan way a mənuko kutok. Kawa sa ja nà, tə Yesu Almasihu ata kutok, ɗə tərak ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan aday ɗə tərak ɗo anahan ahay ma tam aya ì ines wa tə alay anahan. 31Anga nan kutok, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja: «Kak ɗowan a inde a nan sa ga ti zek nà, â ga ti zek aɗəka nà, ti mer su way a Mbərom sa ga.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\