1 Korintu ahay 10

1Mərak uno ahay, u no sa mak ikwen anan ayak à nga inde nà, way sə təra pə bije a mənuko ahay à kiɓe inde à alay a Musa sə njahan atan ahay pa ʼam wa ata awan. Mbərom kà bak atan fok à mezeze sə mugudongudon anahan inde, aday fok a tinen a tə takasak à bəlay ata wa. 2Tinen a fok, tə tərak kawa Musa a gan atan baptisma à mugudongudon ata inde, aday à bəlay ata inde re. Matanan tə tərak ɗo mə japay aya tə Musa kutok. 3Tinen a fok ta pak way sa pa kərtek a, way sa pa sə dazay à mburom wa ata awan. 4Aday ta sak aʼam kərtek a, aʼam mbala a Mbərom sə varan atan ahay, a ngəzay ahay à pəkəraɗ wa ata awan. Pəkəraɗ a Mbərom sə varan atan ata nà, winen Yesu Almasihu, ɗo sa taa lagay atan ata awan. 5Tə winen ata təke ɗukwen, zek məduwen a su ɗo kà zlak anan à nga à Mbərom bay. Anga nan, tə məcak à kiɓe inde tololo pa man pa man. 6Natiya kutok, à way a mə təra ataya inde nà, sumor a nà, sənuko wa way inde. A nan sə ɗakak uko anan nà, mənuko ɗukwen ɗâ sa ga iɗe pə way lelibay aya kawa tinen sa taa ga ataya sabay. 7Anga nan kutok, kə̂ ɗəfen anan apan anà pəra ahay, kawa azar su ɗo a tinen aya sə ɗəfan ahay apan ata bay. Deftere a Mbərom a ja nà: «Ɗo ahay tə njahay sa pa way, aday tə slabak sə gəslen pa ʼam anà pəra kutok.» 8Aday, mənuko ɗukwen, ɗâ sa ján uho kawa azar su ɗo a tinen aya sa taa ga ata bay re. Bina Mbərom kə̀ vəɗak atan à luvon kərtek inde, abaslay sə ɗo ahay i ga mbulo kwa kuro cew nga maakan (23,000). 9Aday asa, mənuko ɗukwen, ɗâ sa jugwar ʼam pə Bahay Mbərom wa anga sa ca panan mazan kawa azar su ɗo a tinen aya sa taa ga ata bay re. Bina, dədew ahay tə rəcak atan, tə məcak. 10Aday asa re, mənuko ɗukwen, ɗə̂ gəɗan azar anà Mbərom kawa azar su ɗo a tinen aya sa taa ga ata bay re. Bina maslay a Mbərom a sa taa vaɗ ɗo ata kə̀ lizek atan. 11Natiya kutok, Mbərom a ga anan way ataya nà, anga aday ɗâ san wa way à minje sə way ataya wa. Tə vinde anan way ataya ɗukwen, anga aday ɗâ san pi zek mənuko ɗo sə biten anaya pə uho mədakwidok a anan nà, ɗa ga way ataya sabay. 12Matanan, ɗowan a kə̀ bayakak winen tə məgala à cəveɗ a Mbərom inde nà, â gan ngatay ì zek, bina i sa zluwe à cəveɗ ata wa. 13Ubor sə way sa njak kwanay ataya nà, a tan à nga anà kuwaya fok. Aya əna Mbərom nà, winen inde bəse tə kwanay, i mak ikwen zek. I mbəsakan kwanay à ʼam anà ubor sə way ataya zal məgala a kwanay bay. Ubor sə awan a kə̀ njəkak kwanay nà, winen a i varak ikwen məgala sə ɗəma anan aday i tak ikwen cəveɗ sə takas wa. 14Natiya kutok, car uno ahay, u no sa jak ayak nà, kî gen pəra sə awan sabay jiya awan. 15Na san zle, kwanay sə sləne ʼam uno ataya nà, ɗo ma san way aya coy. Anga nan, jilen pa ʼam a nen sa jak ikwen ayak anaya aday. Na jak ikwen ayak nà, ʼam lele ɗaw, kabay ʼam lelibay a ɗaw? 16Ni ga minje ta sa pa way sa pa cəncan a aday. Ɗa sa way à gəsaʼam wa pə kərtek a ta sə ngəran à Mbərom nà, ɗə japay ata nà, tə mez a Yesu Almasihu biɗaw? Aday ɗa pa tapa sə pen pə kərtek a nà, ɗə japay ata nà, ti zek a Yesu Almasihu a re biɗaw? 17Tapa sə pen nà, kərtek. Aday mənuko a bayak ata nà, mənuko a fok ɗə japay kərtek, anga ɗa pa nə tapa sə pen a kərtek ata awan. 18Ni ga minje tə Isəraʼila ahay re asa aday. Tinen nà, ta taa waslay way anga Mbərom. Aday ɗo sa rac sluweɗ sə way ataya nà, tinen mə japay a tatə Mbərom a asanaw? 19Matanan, u no sa ja nə maw? Tə waslak anan way anà pəra nà, ta ga nə way ɗiɗek a ɗaw? Kabay zek a pəra aday nà, ma à ɗowan sumor a bugol anaw? 20Awan a ɗowan sumor a bay. Aya əna, sənen apan, way a tinen a sə waslay ata nà, tə varan anan anà setene ahay, bina anà Mbərom bay. Anga nan kutok, u no kə̂ jipen tə setene ahay bay. 21Matanan, ki sen way à gəsaʼam a Bahay a mənuko wa, aday ki sen way à gəsaʼam sə setene ahay wa re, cew miya nà, i ga zek bay. Matana asa re, ki pen way sa pa ana Bahay a mənuko, aday ki pen way sa pa mbala ana setene ahay re, cew miya nà, i ga zek bay re asanaw? 22Kabay, a nak uko sə jugwar ʼam pə Mbərom wa, aday â ga puko mivel ɗaw? Ɗə zalay anan tə məgala ɗaw? 23Azar su ɗo a kwanay ahay ta ja nà: «Cəveɗ inde sa ga kwa ma fok.» Acəkan, əna way ahay fok ti ma zek bay. Ta ja asa: «Cəveɗ inde sa ga kwa ma fok.» Acəkan, əna way ahay fok ti man zek à ɗowan pə cəveɗ sə pərahan azar anà Mbərom bay. 24Ɗowan â sa ga way sa man zek anà nga anahan taayak bay. Â ga nə way sa man zek anà ɗo azar aya awan. 25Ki ten anan à nga à sluweɗ à lumo cəna, sukumen. Kâ sa cəcihen sa jəka sluweɗ a nay awanaw bay jiga awan. Rəcen, kâ sa jilen awan bay. 26Anga mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà: «Daliyugo tə way a uda ataya təke fok nà, sə lavan nga nə Mbərom Fetek.» 27Minje a nà, ɗo sə pəra kə̀ ngamak anak ayak pə way sa pa àga winen, aday kə təmahak sa zla nà, way anahan saa varak ata fok, pa! Kâ sa jalay awan bay jiga awan. 28Əna ɗowan a kà sak a ɗakak anan: «Həna anan nà, sluweɗ sə way mə waslan a anà pəra» nà, wita kâ rac bay. Bina, ka sak a rac nà, ki nes anan abayak nga. 29Nə bayak nə pə abayak nga ana ɗowan ata awan, bina pə abayak nga anak itəbay. Aya əna, na jak kâ rac bay nà, angamaw? Kak nə rəcak sluweɗ, aday ɗo i ma nga sə guɗo apan azar nà, ata cəveɗ a mə vuro a sa pa way ahay fok ata kə̀ nəsek kutok biɗaw? 30Na pak way ta sə ngəran ayak à Mbərom nà, coy, bina ɗowan i guɗo apan azar nà, angama asa anaw? 31Anga nan kutok, kwa kwanay apan ki pen way, kwa kwanay apan ki sen awan a, aday kwa kwanay apan ki gen nə ma ma fok cəna, gen way ahay fok nà, anga aday ɗo ahay tə̂ həran nga à Mbərom. 32Kâ si gen way sə zluwe anan ɗo ahay à cəveɗ a Mbərom wa bay: kwa tinen Yahuda ahay, kwa tinen Yahuda ahay bay, kwa tinen nə ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay ɗukwen, kə̂ zluwen ɗowan à cəveɗ a Mbərom wa bay. 33Gen way ahay fok nà, kawa nen. Nen nə pəlay sa ga nə way aday â zlan à nga anà kuwaya fok ata awan. Ni ga way fok nà, nə bayak pi zek uno a aday bay, əna nə bayak nə pə ɗo ahay aɗəka, aday tâ tam ite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\