1 Korintu ahay 11

1Pərihen anan azar anà azla uno, kawa nen a ɗukwen nə pərahan azar anà azla a Yesu Almasihu ata awan. 2Nen apan ni varak ikwen ayak zlangar, anga kwanay apan ki bayiken upo kwa siwa fok, aday kwanay apan ki pərihen anan azar anà way uno sə tətakak ikwen anan ata awan. 3Aya əna, u no sənen anan way a həna anaya aday: Pa nga sə ɗo mungol a fok nà, Yesu Almasihu winen nga awan. Pa nga su ɗo uwar a ɗukwen, mungol winen nga awan. Aday pa nga ana Yesu Almasihu a ite nà, Mbərom winen nga awan. 4Kak ɗo mungol a winen apan i ga amboh, kabay winen apan i man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, â sa ɗaf awan à nga inde bay, bay nà, wita kə̀ kəɗiyek anan Bahay anahan. 5Aya əna, uwar ite, kak winen apan i ga amboh, kabay winen apan i man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, â ɓan way à nga inde. Kà sak a ɓan way à nga inde bay nà, ata kə̀ kəɗiyek anan bahay anahan ite re. Wita a ga kawa winen ma faɗ nga awan. 6Kak aday uwar kə̀ ɓanak way à nga inde bay nà, â faɗ nga kwa! Wita cara cara ta sa faɗ nga ɗaw? Kak agaɗ sibœk kabay afaɗ nga a gan waray nà, â ɓan way à nga inde. 7Mungol ite nà, â ɗaf awan à nga inde bay, anga Mbərom a ndakay mungol nà, â ga minje tə winen awan, aday i ka anan mazlaɓ a Mbərom awan. Əna uwar ite nà, i ka anan mazlaɓ a ɗo mungol awan. 8Bina Mbərom a ndakay ɗo mungol a nà, tə sluweɗ si zek su ɗo uwar a bay. Əna a ndakay ɗo uwar a aɗəka nà, tə sluweɗ si zek su ɗo mungol awan. 9Aday Mbərom a ndakay ɗo mungol a nà, anga uwar bay, əna a ndakay uwar anga ɗo mungol a bugol. 10Anga nan kutok, uwar â ɓan way à nga inde sə ɗakay anan a ɗəfan apan anà bahay anahan, aday anga maslay a Mbərom ahay re. 11Aday abay, pə mənuko ɗo a Bahay Yesu ahay nà, uwar ahay tə njahan pə alay wa anà mungol ahay, aday mungol ahay ɗukwen tə njahan pə alay wa anà uwar ahay ite re. 12Anga, kwa abay â ga nà, Mbərom a ndakay uwar tə sluweɗ si zek a mungol dəp nà, həna sə wahay mungol ahay ɗukwen, uwar ahay re. Aday sə ndakay way ahay fok nà, Mbərom awan. 13Bayiken apan à wulen a kwanay inde aday. Pə kwanay nà, uwar i gan amboh à Mbərom mənjəna sa ɓan way à nga inde nà, lele ɗaw? 14Aday pə mungol ite nà, ɗo ahay kwa aha fok ta san zle, a njahay tə sibœk a à nga inde njəvewewe nà, lelibay. A ga waray. 15Cəkəbay, pə uwar ahay ite nà, sibœk inde apan gəsefgəseffe nà, a varan mazlaɓ aɗəka bugol. Bina sibœk inde pə uwar a matana nà, a təran kawa way ma ɓan a à nga inde. 16Aday kà nak anan à ɗowan a sa ja ʼam pa ʼam a anan hwiya apan nà, â san nə manay mə njaɗak cəveɗ maza ibay. Ɗo a Yesu ahay kwa aha ɗukwen tə njaɗak cəveɗ maza ibay re. 17Pa ʼam a hinen inde ata nà, ni varak ikwen ayak apan zlangar sabay kutok. Anga kə hilen nga sə həran nga anà Mbərom nà, ki gen way lelibay awan. Ahalay nga a kwanay ata winen apan i ma kwanay à dəɓa, bina a mak ikwen zek sa zla pa ʼam bay. 18Mamaʼam a aday nə sləne nà, à man sə ahalay nga a kwanay ahay nà, kwanay mə gəzla zek aya awan. Aday nen nə jalay nà, i ga nə matanan acəkan. 19Aday abay, kak agəzla zek inde à wulen a kwanay ibay nà, ti i san wa ɗo sa ɗaf nga pə Yesu a tə ɗiɗek aya nà, kəkəmaw? 20À alay a kə hilen nga sa pa way cəncan a nà, ki pen nə mbala a Mbərom sa gan may ata bay. 21Anga kuwaya a haw nà, sa pa way a anahan a sa nay anan ahay agay wa ata awan. Ata ɗo azar aya ma rah aya awan, mə vaway nga aya awan re, aday ɗo hinen ahay tinen apan ti mac ta may pə cakay a tinen à man ata asa re. 22Kak a nak ikwen sa naa ga matana nà, ki pen way sa pa agay wa biɗaw? A nak ikwen sə kəɗey anan ahalay nga su ɗo a Yesu ahay ɗaw? A nak ikwen sə pəkan waray ì iɗe inde anà ɗo mətawak aya kələɗaw? Həna nâ jak ikwen nə ma kutok anaw? Nə̂ ngərak ikwen apan ɗaw? Aʼay! Ni ngərak ikwen apan bay jiga awan. 23Way a nen sə ɗakak ikwen anan ata nà, nə tətak pə Bahay a mənuko wa. Sə luvon a aday ti i ban anan Bahay a mənuko Yesu ata nà, a gəɓa tapa sə pen, 24a ngəran ayak anà Mbərom, a gəzla anan ì zek wa. A wa: «Həna anan nà, zek uno awan, ma var a à yime a kwanay inde ata awan. Kâ ti gen matanan à wulen a kwanay anga sə jalay pi nen.» 25Matana asa re, pə dəɓa a way a tinen sa pa ata wa, a gəɓa gəsaʼam, a varan atan anan, a ja, a wa: «Tə gəsaʼam a anan nà, Mbərom a ɓan ʼam wiya tə ɗo ahay. A ɓan ʼam a nə tə mez uno awan. Kwanay apan ki ta hilen nga aday ki ta sen wa way nà, kâ ti gen matanan anga sə bayak pi nen.» 26Matanan kutok, à alay a kwanay apan ki pen tapa sə pen a anan, aday ki sen way à gəsaʼam a anan wa nà, ata kwanay apan ki ɗiken anan ləbara sə amac a Bahay a mənuko Yesu, hus pə luvon anahan a saa may ata awan. 27Anga nan kutok, kak ɗowan a kà pak tapa sə pen a Bahay a mənuko aday kà sak way à gəsaʼam anahan wa mənjəna sə gəzlan alay pi zek wa anà way sə mivel anahan aya nà, wita kà gak ines pi zek a Bahay a mənuko tə mez anahan. 28Natiya, kuwaya â gəzlan alay pi zek wa anà way sə mivel anahan aya lele aday. Kak awan ibay nà, ata i mba apan sa pa tapa sə pen ata aday i sa sa way à gəsaʼam ata wa kutok. 29Kak ɗowan a kà sak a pa tapa sə pen ata aday kà sak a sa way à gəsaʼam ata wa mənjəna sə bayak pi zek a Bahay a mənuko nà, wita kà gak ines, Mbərom i ga apan mivel. 30Anga nan kutok, ɗo ahay bayak a à wulen a kwanay inde tə slahak à ɗəvac inde, aday bayak a tə tərak à məndak, aday azar aya ɗukwen tə məcak re. 31Abay ɗə̂ gəzlan ahay alay pi zek wa anà way sə mivel a mənuko ahay lele aday ɗi sa pa way ata nà, Mbərom i kəta mənuko matanan bay. 32Aya əna, Mbərom a kəta mənuko nà, wita a ɗakak uko anan wurwer, anga aday ɗâ sa slahay à sariya anahan inde pə kərtek a dənam tu ɗo sə daliyugo ahay bay. 33Natiya kutok, mərak uno ahay, kə hilen nga saa pa way nà, ben zek ahay aday. 34Kak ɗowan a, may a han apan nà, â pak ayak way agay wa aday. Matanan, ahalay nga a kwanay i gəɓak ikwen ahay sariya a Mbərom sabay. Pa ʼam azar aya nà, ben nen a ni zlak ayak àga kwanay a aday, ata ni sa ndav a wa ʼam azar aya kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\