1 Korintu ahay 12

1Matanan kutok, mərak uno ahay, pa ʼam sə məgala ana Apasay Cəncan a sə varan anà ɗo ahay ata nà, u no kə̂ gəzlen anan alay pi zek wa sa san anan nə lele. 2Kə sənen apan zle, à alay a kə təren ɗo a Yesu ahay fan bay ata nà, kə pərihen anan ahay azar anà pəra a kwanay ahay cara cara. Pəra a kwanay ataya nà, way ma mac aya awan, əna ta rak ikwen ahay mindel sə pərahan atan azar. 3Anga nan kutok nà, gəzlen anan alay pi zek wa lele. Kak ɗowan a nà, Apasay a Mbərom inde à winen inde nà, i mba apan sa ja: «Mbərom â tahasl anan Yesu» ɗaw? Aday kak ɗowan a kà jak: «Yesu winen Ba Məduwen» nà, Apasay Cəncan a inde à winen ibay nà, i mba apan sa ja matana ɗaw? 4Məgala ana Apasay a Mbərom sə varan anà ɗo ahay nà, inde tə cəveɗ ahay cara cara, əna Apasay ata nà, winen kərtektəkke. 5Aday mer su way a Ba Məduwen sə varan anà ɗo ahay inde cara cara re, əna Bahay a inde nà, Yesu a kərtektəkke. 6Matana re, cəveɗ sa ga mer su way aya inde cara cara, əna sa ga mer su way ataya fok, aday à tinen inde fok nà, Mbərom a kərtektəkke. 7Mbərom a ka anan məgala ana Apasay Cəncan a à kuwaya inde nà, anga aday kuwaya â man anan zek anà ɗo ahay fok. 8Matana kutok, anà ɗo kərtek awan, Apasay Cəncan a a varan məgala sa ja ʼam nə tə kəlire. Anà ɗo hinen, Apasay ata kərtek awan, a varan məgala sa ja ʼam tə asan way awan. 9Anà ɗo hinen, Apasay ata kərtek a a varan məgala sa ɗaf nga pə Yesu anga sa ga way ahay fok. Anà ɗo hinen, Apasay ata kərtek a a varan məgala sa mbar ɗo ɗəvac aya awan. 10Anà ɗo hinen, a varan məgala sa ga way masuwayan aya awan. Anà ɗo hinen, a varan məgala sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. Anà ɗo hinen, a varan məgala sə gəzlan alay pi zek wa anà Apasay Cəncan a tə apasay lelibay aya awan. Anà ɗo hinen, a varan məgala sa ja ʼam ta ʼam su kon aday a san bay ata awan. Aday anà ɗo hinen kutok, a varan məgala sa man anan anà ɗo ahay ʼam ataya awan. 11Məgala sə way ataya fok nà, sə varan atan anan nə Apasay ata kərtektəkke. A varan anà kuwaya, kawa sa zlan à nga anà winen awan. 12Cuko pə minje si zek aday. Zek su ɗo nà, kərtek, əna hawal ahay inde apan bayak awan. Aya əna, kwa hawal si zek ahay inde apan bayak a təkeɗe nà, winen nə zek kərtek a hwiya. Aday zek a Yesu Almasihu ɗukwen, matana re. 13Anga, à alay a ɗa ga baptisma nà, mənuko fok, kwa Yahuda ahay, kwa ɗo su kon azar aya awan, kwa ɗowan a nə ɓile, kwa ɗowan a nə ɓile a bay, Mbərom a gak uko ahay baptisma tə Apasay Cəncan a kərtektəkke, sə təra mənuko fok zek kərtek awan. Aday mənuko fok ɗa rah nə tə Apasay Cəncan ata kərtek a re. 14Ayaw, zek su ɗo cəna, hawal kərtektəkke itəbay, əna hawal si zek ahay inde apan bayak awan. 15Matana kutok, kak saray i ja: «Nen hawal si zek bay, anga nen alay bay» nà, i təra hawal si zek bay anga nan kutok ɗaw? 16Aday kak sləmay i ja: «Nen hawal si zek bay, anga nen iɗe bay» nà, i təra hawal si zek bay anga nan cara ɗaw? 17Kak abay zek fok iɗe a ɗəkɗek mənjəna sləmay nà, i sləne way ta maw? Kabay, kak zek fok sləmay a ɗəkɗek mənjəna cœn nà, i rəbas way ta maw? 18Aya əna, Mbərom a ndakay ɗo nà, tə hawal si zek anahan aya fok, aday a zav atan pi zek tə cəveɗ a kawa sa zlan à nga ata awan. 19Bina, kak zek fok, winen hawal si zek kərtektəkke nà, ata winen zek mba ɗaw? 20Matana bay jiga awan. Pi zek su ɗo cəna, hawal si zek ahay inde cara cara bayak awan, əna zek a nà, kərtektəkke hwiya. 21Anga nan kutok, iɗe i mba apan sa jan anà alay: «Na gak may bay», kabay nga i mba apan sa jan anà saray ahay: «Na gak ikwen may bay» nà, i ga zek bay. 22Aɗəka bay, hawal si zek aya aday ɗa ca patan kawa bəle aya ata nà, ɗa gan atan may tə mindel bugol. 23Aday hawal si zek azar aya, aday ɗa ca patan nə tinen way ma ga waray aya ata nà, ɗa gan atan nga tə mindel. Aday hawal si zek azar aya, aday ɗa ngam ɗowan â canan atan bay ataya nà, ɗə ndakay patan man bugol nə lele. 24Əna hawal si zek aya aday ta gak uko waray itəbay ataya nà, ta gan may ɗə̂ ndakay patan man itəbay. Matanan, Mbərom a ndakay zek su ɗo nà, a varan zlangar bugol nà, anà hawal si zek aday abay tə varan atan zlangar bay ataya awan. 25A ga matanan nà, anga aday zek â gəzla bay, aday hawal si zek ahay fok tâ man zek ì zek ahay. 26Kak hawal si zek a kərtek a, winen à ɗəce inde nà, hawal si zek azar aya fok, tinen à ɗəce inde re biɗaw? Aday kak tə varak anan zlangar anà hawal si zek a kərtek a nà, hawal si zek azar aya fok ti taslay mivel pə kərtek a tə winen ata biɗaw? 27Kwanay nà, zek ana Yesu Almasihu. Kuwaya fok, winen hawal si zek ana Yesu a kutok. 28Matana awan, à wulen su ɗo a Yesu ahay inde nà, Mbərom kə̀ ndirek anan ɗo ahay pi mer su way anahan pə mədire pə mədire: mamaʼam awan, a ɗaf ɗo maslan ahay; mə slala cew awan, a ɗaf ɗo majaʼam anahan ahay; mə slala maakan awan, a ɗaf ɗo sə tətakan anan way anahan ahay anà ɗo ahay. Aday a ɗaf ɗo sa ga way masuwayan aya awan, ɗo tə məgala aya sa mbar ɗo ahay, ɗo sa san sa man zek à ɗo ahay ahay, ɗo sa lavan nga anà way ahay, aday tu ɗo sa ja ʼam ta ʼam su kon aya aday ta san bay ataya awan. 29Ɗo ahay fok nà, tinen ɗo maslan ahay ɗaw? Ɗo ahay fok, tinen ɗo majaʼam a Mbərom ahay ɗaw? Kabay ɗo ahay fok, tinen ɗo sə tətakan anan way a Mbərom ahay anà ɗo ahay ɗaw? Ɗo ahay fok, tinen ti ga way masuwayan aya ɗaw? 30Ɗo ahay fok, ti njaɗ məgala sa mbar ɗo ɗaw? Ɗo ahay fok, ti ja ʼam ta ʼam su kon aya aday ta san bay ataya ɗaw? Kabay ɗo ahay fok, ti san sa man anan ʼam ataya anà ɗo ahay ɗaw? 31Natiya kutok, gen anan may sa njaɗ məgala sə way lele aya pə Mbərom wa. Matanan, həna ni ɗakak ikwen anan cəveɗ sə azla lele a sə zalay azar aya fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\