1 Korintu ahay 13

1Kwa abay â ga nà, na mba apan sa ja ʼam su kon aya aday na san bay ataya awan, kabay na mba apan sa ja ʼam ana maslay a Mbərom ahay zle dəp nà, kak asan zek inde upo ibay nà, wita nə tərak way sə bəbal awan kəriya ata awan. Nə tərak kawa njamde mə laway a sa ndar nday nday ata, kabay kawa kəcawar sa fa siy siy siy ata awan. 2Kwa abay â ga nà, məgala uno inde sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay, aday na san way ahay zle fok, kwa way mi ɗer aya mbala Mbərom ata ɗukwen, kwa abay â ga nə aɗaf nga uno pə Mbərom inde i mba apan sə həɗek anan ɓəzlom ahay dəp nà, ata kak asan zek inde upo ibay nà, nə tərak ɗo kəriya awan. 3Aday kwa abay â ga nà, nə̂ gəzlan anan zlile uno fok anà ɗo ahay, kwa abay â ga nà, ni ngam sa var a zek uno aday tâ vak nen ɗukwen, aday kak asan zek inde upo ibay nà, ni njaɗ anan maw? 4Ɗo tə asan zek a cəna, a gan ngatay anà way ahay fok, a gan sumor anà ɗo ahay, a ga iɗe pə way su ɗo itəbay, a zlapay awan itəbay, a həran nga ì zek bay. 5Ɗo tə asan zek a cəna, a ga way sa ga waray itəbay, a pəlan way anà nga anahan a ɗəkɗek itəbay, a ga mivel itəbay, aday a halay ines sə ɗo ahay itəbay re. 6Ɗo tə asan zek a cəna, a taslay mivel tə way lelibay aya itəbay, əna a taslay mivel aɗəka nà, tə ɗiɗek. 7Ɗo tə asan zek a cəna, a səmen anà way ahay kwa siwa fok, a ɗaf nga pə Mbərom kwa siwa fok, a ɗəfan iɗe anà way a Mbərom kwa siwa fok, aday a tavay njənjan kwa siwa fok. 8Asan zek nà, a ndav itəbay. Aya əna, ʼam sa man anan ʼam a Mbərom à ɗo ahay ataya nà, ti i ndav. Aja ʼam ta ʼam su kon aday ka san bay ataya nà, ti i ndav. Aday asan way ahay ɗukwen, ti i ndav re. 9Həna ɗa san anan way ahay fok fan bay, aday ʼam a Mbərom a mənuko sa man anan anà ɗo ahay ataya ɗukwen, ɗə sənak a fok coy fan bay re. 10Əna, alay a kà slak Mbərom kà kak uko anan ɗiɗek sə way ahay fok nà, way a ma ndav a fok bay ataya ti lize. 11À alay a nen gwaslay aya mba nà, na ta ja ʼam kawa gwaslay ahay, nə bayak way ɗukwen kawa gwaslay ahay, nə sləne way ahay kawa gwaslay ahay re. Əna à alay aday nə sənak nga uno coy ata nà, nə mbəsakak way sə gwaslay ahay kutok. 12Həna nà, ɗa ca pə way ahay nə kustehtehhe, kawa ɗo a ca iɗe à malam mənjəroh a inde ata awan. Əna azanan pa ʼam nà, ɗi i canan à way ahay fok nə iɗe cer wa kutok. Həna nà, na san way ahay cərah a fan bay. Azanan pa ʼam nà, ni san anan way ahay fok cərah, kawa ana Mbərom sa san nen cərah ata awan. 13Aday həna kutok nà, way ahay inde maakan, ti ndav itəbay: aɗaf nga pə Mbərom, aɗəfan iɗe anà way a Mbərom, aday asan zek. Əna sə zalay way azar ataya nà, asan zek a kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\