1 Korintu ahay 14

1Rəzlen anan à nga wa sa ga way sə asan zek tə ɗo ahay. Aday gen anan may sa njaɗ məgala ana Apasay Cəncan a sə gəzlan anà ɗo ahay ata tə mivel kərtek awan. Gen anan may jiya nà, anà məgala sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. 2Ɗo sa ja ʼam ta ʼam su kon aday winen a sləne bay ataya nà, a jan nə anà Mbərom ɗəkɗek, bina anà ɗo ahay bay, anga ɗowan a sləne ʼam ataya bay. Winen a ja nà, pə way a Mbərom mi ɗer aya tə məgala sə Apasay Cəncan awan. 3Aya əna, ɗo winen apan i man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, a varan atan gədan, a man atan anan mivel ù doh, aday a man atan zek sa har à ʼAm a Mbərom inde. 4Ɗo winen apan i ja ʼam ta ʼam su kon aday a san bay ata nà, a varan gədan nà, anà zek anahan a vərre. Aya əna, ɗo sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, a varan gədan anà ɗo a Yesu mə halay nga ataya kəzlek. 5Nen na gan may nà, ɗo ahay fok tâ mba apan sa ja ʼam ta ʼam su kon aday ta san bay ataya awan, əna na gan may kə̀ zalak nà, ɗo ahay tâ mba apan sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay aɗəka aday. Kak ɗowan a inde i ja ʼam ta ʼam su kon aday a san bay ata nà, sumor a nà, ɗo hinen â ga inde sa man anan anà ɗo ahay ta ʼam su kon aday tə sləne zle ata awan, anga sə varan gədan anà ɗo a Yesu a mə halay nga ataya awan. Kak matana bay nà, aman anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, a zalay aja ʼam ta ʼam su kon aday ɗo ataya ta san bay ata awan. 6Matana kutok mərak uno ahay, kak ni zlak ayak àga kwanay aday ni jak ikwen ʼam nə ta ʼam su kon aday kə sənen bay ata nà, i mak ikwen zek nə kəkəmaw? Sumor a nà, ni zlak ayak àga kwanay nà, ni ɗakak ikwen anan way a Mbərom mi ɗer aya awan, kabay ni ɗakak ikwen anan asan way pə Mbərom, kabay ni mak ikwen anan ʼam a Mbərom, kabay ni tətakak ikwen anan way. Kak na gak matanan bay nà, ata na mak ikwen zek a ɗaw? 7Bayiken pə minje sə way sə gəsle ahay aday, way kawa atə ndərloy tə gənjaval. Kak ta fak a way ataya tə mərike a bay nà, ɗo sə gərav ahay ti mba apan sa san ara sə way ataya aday sə gərav apan ɗaw? 8Aday kak ɗo sa ján pə cicœk anga vəram kà fak anan tə cəveɗ a bay nà, waya i lavan zek anà aga vəram a anaw? 9Minje ata pə kwanay ɗukwen matana re. Kak ki jen ʼam aday a sləne zek bay nà, ɗowan i san ʼam a kwanay ata bay asanaw? Aday ata ʼam a kwanay ata kə̀ tərak ʼam kəriya kutok biɗaw? 10ʼAm su kon ahay inde bayak a cara cara pə daliyugo. ʼAm ataya fok, ɗo su kon ataya nə tə sləne ike. 11Kak ɗowan i jo ʼam ta ʼam aday nə sləne bay ata nà, mə tərak pi zek kawa mədurlon ahay. 12Pə kwanay ɗukwen matana re. Ki rəzlen anan à nga wa tə mindel sə pəlay məgala ana Apasay Cəncan a sə gəzlan anà ɗo ahay ataya awan. Way ata nà, way lele awan. Aya əna sumor a nà, pəlen məgala ana Apasay Cəncan a sa man zek anà ɗo a Yesu ahay sa har à ʼam anahan inde. 13Anga nan kutok, ɗo sa ja ʼam ta ʼam su kon aday a san bay ataya nà, â ga amboh anga aday Mbərom â varan məgala sa man anan ʼam ataya anà ɗo ahay ta ʼam su kon aday tə sləne zle ata awan. 14Kak nen apan ni ga amboh ta ʼam aday na san bay ata nà, apasay uno winen apan i ga amboh acəkan, əna à abayak nga uno inde nà, nə slənek awan bay. 15Wita ni ga nə kəkəmaw? Ni ga amboh à apasay uno inde, aday u no sa ga amboh tə abayak nga uno re. Ni zambaɗ a Mbərom à apasay uno inde, aday u no sə zambaɗ a Mbərom tə abayak nga uno a təke re. 16Kak iken nà, iken apan ki ngəran anà Mbərom ta ʼam su kon aday ka san bay ata nà, hinahibay ɗo sə uho ahay ti zlak ayak à wulen a kwanay nà, ti i mba apan sə təma amboh a kwanay «Amen» nə kəkəmaw? Bina ɗo ataya ta san way anak a sa ja ata bay asanaw. 17Kwa â ga nà, iken kə ngəran anà Mbərom nə tə ɗiɗek awan, kak ɗo ahay tə slənek bay nà, i man atan zek bay. 18Nen aday nà, ni ngəran anà Mbərom anga nə njaɗak məgala sa ja ʼam su kon aya aday na san bay ataya, zal kwanay fok. 19Kwa â ga matana dəp nà, à wulen su ɗo a Yesu ahay inde nə, u zlo à nga sa ja ʼam ahay ɗara aday ɗo ahay ta san zle ata anga sə tətakan atan anan way. Wita nà, a zalay sə vəveɗ ʼam ahay mbulo kuro (10,000) aday ɗo ahay ta san bay ata awan. 20Mərak uno ahay, kə̂ bayiken way ahay kawa kwanay gwaslay ahay bay. Təren aɗəka nà, ɗo ma san nga aya awan. Aya əna, pa sa ga huwan nà, təren kawa kwanay gwaslay cacəɗew aya kutok, anga tinen ta ga huwan itəbay. 21ʼAm mə vinde a inde à Deftere a Mbərom, a wa: «Mbərom Fetek a ja nà: “Ni naa jan ʼam ù ɗo a anaya nà, ta ʼam su kon aday ta san bay ata awan, ni jan atan anan tə dungo sə mədurlon ahay. Əna tə winen ata təke ɗukwen, ti ngam sə pəkan sləmay anà ʼam uno bay.”» 22Matana kutok, aja ʼam ta ʼam su kon aya aday ɗowan a san bay ata nà, a kan anan way anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu bay ataya awan, bina anà ɗo a Yesu ahay ite sabay. Aya əna, aman anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, anga ɗo a Yesu ahay aɗəka, bina anga ɗo sa ɗaf nga pə Yesu bay ataya bay. 23Natiya, kak kwanay ɗo a Yesu ahay kə hilen nga, aday fok a kwanay a, kwanay apan ki jen ʼam ta ʼam su kon aya aday ɗowan a san bay ataya nà, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu aday a san awan bay ata kabay ɗo sə uho kà sak a zlak ayak à wulen a kwanay inde nà, i ja, nga a vawak ikwen, biɗaw? 24Aya əna, kak kwanay a fok ki men anan anan ʼam a Mbərom à ɗo ahay ta ʼam su kon aday tə sləne zle ata nà, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu aday a san awan bay ata kabay ɗo sə uho kà sak a zlak ayak nà, i sləne ʼam a Mbərom, aday ata i san pə ines anahan ahay, i yam apan kutok. 25Way anahan sə bayak mi ɗer aya à mivel inde ataya ti kay zek uho kutok. Matanan i dukwen gərmec ù vo anà Mbərom duboz, i həran nga ta sa ja Mbərom inde à wulen a kwanay acəkan! 26Matanan kutok, mərak uno ahay, nâ jak ikwen ayak həna nə ma asa anaw? À alay sə ahalay nga a kwanay ahay cəna, ɗo kərtek i ga ara, ɗo hinen i tətakan anan way anà ɗo ahay, ɗo hinen i ɗakan anan way ana Mbərom mi ɗer aya anà ɗo ahay, ɗo hinen i ja ʼam ta ʼam su kon aday a san bay ataya awan, aday ɗo hinen i man anan ʼam ataya anà ɗo ahay. Aya əna, way a kwanay sa ga ataya nə, gen atan fok nà, anga aday â man zek anà ɗo a Yesu ahay sa har pə cəveɗ a Mbərom. 27Pa ʼam sa ja ʼam ta ʼam su kon aday ɗo ahay ta san bay ataya nà, mbiken anan cəveɗ anà ɗo ahay cew tâ ja, â sa zalay pə ɗo ahay maakan wa bay. Ɗo ataya nà, tâ ja ʼam ataya ɗukwen, pə məmbire pə məmbire. Aday ɗo sa man anan ʼam ataya anà ɗo azar aya ɗukwen, â ga inde re. 28Kak ɗowan inde sa man anan ʼam ataya anà ɗo ahay ibay nà, suwan, à wulen ana ɗo a Yesu ahay nà, ɗo sa ja ʼam ataya tə̂ njahay way a tinen tete. Sumor a nà, tâ ja ʼam ataya nà, kuwaya anà nga anahan, aday anà Mbərom cəna coy. 29Pa ʼam ana ɗo sa man ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, ɗo ahay cew, maakan tâ ja, aday ɗo azar aya tâ pak sləmay sə cəcal anan pi zek wa lele, ta ma anan nà, ʼam a Mbərom a acəkan ɗaw. 30Kak ɗowan winen apan i jan ʼam anà ɗo ahay, aday Mbərom kə̀ ɗakak anan anan way anà ɗo hinen à wulen a kwanay inde nà, ɗo mamaʼam ata â mbəsak sa jan ʼam anà ɗo ahay, anga aday ɗowan a mə slala cew ata â ja ʼam a kutok. 31Ayaw, cəveɗ inde anga kwanay a fok sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay, əna jen anan nə pə məmbire pə məmbire, anga aday kwanay a fok kə̂ njiɗen atətak way lele aya awan, aday kə̂ viren anan gədan anà zek ahay. 32Ɗo aday məgala inde apan sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay nà, i mba apan sə lavan nga anà məgala ata re. 33- 34Mbərom aday nà, way ma ga a tə cəveɗ a bay cəna, a zlan à nga itəbay. A gan may nà, njahuko səkəffe à zay inde. Matanan, à man sə ahalay nga ana ɗo a Yesu ahay inde nà, uwar a kwanay ahay ɗukwen tə̂ njahay à səkəffe inde, kawa ana uwar ahay sa ga à wulen su ɗo a Yesu ahay inde kwa aha ataya awan. Tâ ja ʼam bay, anga cəveɗ a tinen inde sa ja ʼam ibay. Sumor a nà, tâ ma nga a tinen à məndak, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja. 35Kak a nan à uwar a sə cəce awan aday â san anan nà, â cəce pə mbaz anahan wa agay. Anga, ɗo uwar a kà jak ʼam à man sə ahalay nga su ɗo a Yesu ahay nà, wita nə lelibay. 36Abay kwanay kə jilen nà, ʼAm a Mbərom a dazlan ahay nə àga kwanay wa ɗaw? ʼAm a Mbərom a a dəzlek ayak nà, àga kwanay ɗəkɗek cəna coy ɗaw? 37Kak ɗowan inde à wulen a kwanay a bayak nà, winen kə̀ njaɗak məgala sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay, kabay kə̀ njaɗak məgala sə Apasay a Mbərom hinen nà, â san way inde kərtek aday: Way uno a sə vindek ikwen ayak a anan nà, sə ɗuko anan nə Bahay a mənuko awan. 38Kak ɗowan a kə̀ sənak anan matanan bay nà, Mbərom ɗukwen i san a winen bay re. 39Natiya awan, mərak uno ahay, rəzlen anan à nga wa sa njaɗ məgala sa man anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay. Aday kə̂ gifen anan ʼam anà ɗo sa ja ʼam ta ʼam su kon aday ta san bay ataya bay re. 40Aya əna, gen anan way ahay fok nə tə cəveɗ aya awan, bina tə hoyohoyo bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\