1 Korintu ahay 15

1Mərak uno ahay, nen apan ni mak ikwen anan ayak à nga inde nà, ləbara mugom a nen sə ɗakak ikwen anan ata awan. Kwanay ɗukwen, kə ɗəfen apan nga, aday kə ngizlen uda saray lele re. 2Ləbara mugom a mbala a kwanay sa ɗaf apan nga ata nà, sa tam kwanay nə winen awan, kak kə bənen anan kawa anuno sə ɗakak ikwen anan nà, na. Kak matanan bay cəna, aɗaf nga a kwanay kə̀ tərak way kəriya awan. 3Way a nen a sə tətakay ahay ata nà, na jak ikwen anan nə winen a re. Way ata nà, nga sa ʼam lele a sə zalay azar aya awan. Yesu Almasihu nà, kə̀ məcak anga ines a mənuko ahay. Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja nà, a təra nə matanan acəkan. 4Pə dəɓa wa nà, ta la anan à məke, aday pə luvon maakan anahan a nà, Mbərom a slabakay anan ahay à məke wa. A təra ɗukwen kawa ana Deftere a Mbərom sa ja apan ata re. 5Pə dəɓa anahan a wa nà, kà kak anan zek anà Piyer, aday kà kak anan zek anà ɗo maslan anahan azar aya re. 6Pə dəɓa wa asa, kà kak anan zek anà ɗo anahan ahay sə zalay səkat ɗara à alay kərtek a inde. Alay avan ana ɗo ataya həna nà, tinen inde tə sifa mba, əna azar aya nə tə məcak. 7Pə dəɓa wa, kà kak anan zek anà Yakuba, aday anà ɗo maslan anahan ahay fok re. 8Pə dəɓa a tinen a wa fok, a ndav anan ta su ko zek ì nen ite re. Ata nen nə tərak kawa wan ma may amama pə kiya cuwɓe ata awan. 9Ayaw acəkan, nen nə tərak kawa wan gudar a à wulen su ɗo maslan ahay inde, na slak təɗe aday ti ngumo ɗo maslan a bay, anga nen na gak anan ahay alay tu ɗo a Yesu ahay tə mindel. 10Aya əna, tə winen ata təke nà, həna Mbərom kà gak uno sumor sə təra nen ɗo maslan a Yesu ata kutok. Sumor anahan su go ata nà, kə̀ tərak way kəriya bay, anga kə̀ varak uno məgala sa ga mer su way lele aya sə zalay ɗo maslan a azar ataya fok. Tə ɗiɗek a nà, sa ga mer su way a lele ataya nà, nen bay. Sa ga nà, sumor a Mbərom a su go ata awan. 11Natiya kutok, kwa â ga nə nen, kwa â ga nə ɗo azar aya awan, awan inde kə̀ mbəɗahak ibay. Manay a fok mə wazay a nà, ləbara mugom a mbala ana kwanay sa ɗaf apan nga ata kərtek awan. 12Manay nà, ma jak ikwen anan tə ɗiɗek awan, Mbərom nà, kə̀ slabakak anan ahay Yesu Almasihu à məke wa. Aka aday, ɗo a kwanay azar aya ta wa, ɗo ma mac aya ti slabakay ahay bay ata nà, kəkəma asa anaw? 13Kak abay ɗo ma mac aya ti slabakay ahay bay kawa ana tinen a sa ja ata nà, Yesu Almasihu ɗukwen kə̀ slabakak ahay sabay cukutok ɗaw? 14Kak abay Yesu Almasihu kə̀ slabakak ahay sabay ata nà, wita ma ya nga sa ma a manay sə ɗakay anan ʼam a Mbərom asa anaw? Aday ɗukwen, ata kə ɗəfen nga nə pa ʼam lele mba re ɗaw? 15Kak abay ɗo ma mac aya ti i slabakay ahay à məke wa bay nà, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay Yesu bay re. Ata manay mə gəɗak mungwalay pə Mbərom ta sa jəka, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay Yesu Almasihu à məke wa biɗaw? 16Kak ɗo ma mac aya ti slabakay à məke wa bay nà, ata Yesu Almasihu kə̀ slabakak ahay à məke wa bay re ba? 17Kak Yesu Almasihu kə̀ slabakak ahay bay, kə ɗəfen nga həna nə pa maw? Aday Mbərom ɗukwen kə̀ pəsek ikwen anan ines a kwanay ahay bay re ba? 18A nan sa ja kutok nà, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ahay aday tə məcak ata nà, tinen tə lizek pa sə viyviya cukutok ɗaw? 19Kak ɗə ɗəfan iɗe anà Yesu Almasihu, anga aday â mak uko zek pə anjahay a mənuko həna pə daliyugo a anan ɗəkɗek nà, ata wita nə yimuko zek a nuko, bina ɗa ga ì zek wa zal ɗo ahay fok. 20Tə ɗiɗek a nà, Yesu Almasihu kə̀ slabakak ahay à məke wa acəkan. Winen nà, kə̀ lahak sə slabakay ahay à məke wa. Aslabakay anahan à məke wa ata nà, a ɗakay anan nə, ɗo a azar aya ti i slabakay ahay ite re. 21Amac a nay pə daliyugo nà, anga ɗo kərtek. Aday ɗo ahay ti slabakay ahay à məke wa ɗukwen, anga ɗo kərtek re. 22Matanan, ɗo ahay fok ta mac, anga tinen a fok zahav ana Adama. Aday ɗo ahay fok ti njaɗ sifa, anga Almasihu. 23Ɗo ahay ti slabakay à məke wa nà, kawa ana Mbərom a sə lavan atan anan zek ata awan: Almasihu kə̀ lahak sə slabakay ahay, aday à luvon anahan a saa may ata inde nà, ɗo anahan ahay fok ti i slabakay ahay re. 24Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu i lize anan məgala sə apasay lelibay aya fok, tə bahay a tinen ahay fok, aday pi zek tə məgala sə bahay ahay pə daliyugo fok re. Pə dəɓa a sə lize way ataya wa fok nà, daliyugo i ndav, aday Yesu i man anan bahay anahan à alay inde anà Bəbay anahan Mbərom kutok. 25Kawa sa ja nà, Yesu Almasihu â ga bahay hus pə ana Mbərom saa mbakan anan ɗo maniɗe anahan ahay fok à alay inde. 26Ɗo maniɗe mədakwidok a aday Yesu i sa lize anan ata nà, Amac. 27Deftere a ja matanan, a wa: «Mbərom a mbakan anan way ahay fok à alay inde.» Kə sənen zle asanaw, kak Deftere kà jak «way ahay fok» ata nà, Mbərom a ɗo sə mbakan alay pə way ahay wa fok ata, winen a nà, uda ibay. 28Matanan, Yesu kə̀ njaɗak məgala sa ga bahay pə way ahay fok nà, winen a ɗukwen, Bəbay anahan Mbərom i ga apan bahay ite re. Natiya awan, Mbərom i ga bahay kwa pə ma fok tembərəzem kutok. 29Bayiken pə ɗo ahay aday ta taa ga baptisma anga ɗo ma mac aya ata aday. Ta ga matanan nà, angamaw? Kak abay ɗo ma mac aya ti slabakay ahay sabay ata nà, ta ran mindel ì zek pa maw? 30Aday asa, manay həna ɗukwen, kak abay ɗo ma mac aya ti slabakay à məke wa sabay ata nà, ma ga ɗəce ndelem ndelem a anan sasidew ata nà, angamaw? 31Sənen apan lele, mərak uno ahay, nen nà, kəla siwa fok amac a ɗaf nen pa ʼam wa nə pəɗan. ʼAm uno sa jak ikwen ata nà, ɗiɗek awan, kawa ʼam uno sa ja: Nə taslak mivel tə kwanay bayak awan, anga kwanay kə jipen tə Bahay a nuko Yesu Almasihu ata awan. 32Ɗo ahay ta gak alay ti nen bayak a à Efesus. A ga nə kawa ma vaɗ zek tə zizœk ahay. Aday kak abay na ga matanan anga sa njaɗ zay pə daliyugo a anan nà, ni njaɗ anan magwagway wuraw? Kak abay ɗo sə məke ahay ti slabakay ahay sabay, ata nà, pərahuko anan azar anà jike sa ʼam a inde həna biɗaw? A wa: «Ənga puko panan a mənuko, aday suko panan a mənuko, anga luvon sə sidew nà, anà mənuko sabay.» 33Anga nan kutok, ɗowan â njak a nga anahan bay. Kuwaya kə̀ njahak pə kərtek a tu ɗo sə huwan ahay cəna, huwan a tinen ata i zəvan. 34Kə̂ viwen anan nga ì zek ahay bay! Kî gen ines bay. Na ca apan nà, ɗo ahay inde à wulen a kwanay ta san Mbərom bay. Na ja matanan aday waray â gak ikwen. 35Hinahibay ɗo inde i cəce: «Ɗo ahay ti i slabakay ahay à məke wa nə kəkəmaw? Aday ti i slabakay ahay nə ti zek wura asa anaw?» 36Ɗowan kà sak a cəce matana nà, wita ɗo mindel awan! Ɗa san apan zle, zahav sə way iken sa casl ata, si ki larak anan ayak à məke inde aday, bina awan inde i hay ahay ibay. 37Aday zahav sə way iken sa casl anan ata, kwa â ga nə ndaw, kwa â ga nə zahav sa ma sa ma fok cəna, ka casl nà, wan sə way ata awan, bina daslam anahan a bay! 38Əna Mbərom a har anan daslam a ma ha ata, kawa sa zlan à nga. Wan sə way ahay cara cara ta har ɗukwen, tə daslam a tinen ahay cara cara re. 39Way tə sifa aya fok, zek a tinen aya cara cara re. Zek su ɗo zənzen aya awan, winen cara, zek sə gənaw ahay, winen cara, zek sə məvuhom ahay, winen cara, aday zek sə kəlef ahay ɗukwen, winen cara re. 40Way mə ndakay aya à mburom tə way mə ndakay aya pə daliyugo nà, arəɓa a tinen aya nə cara cara. 41Adav ana pac nə cara, adav ana kiya ɗukwen cara, aday adav ana mawuzlawazl ahay ite, cara re. Aday kwa mawuzlawazl ataya ɗukwen, adav a tinen aya ta gaɗ ʼam pi zek ahay wa re. 42I təran anà ɗo saa slabakay ahay à məke wa ataya ɗukwen matana re. Zek su ɗo, ɗo ahay sa lak ayak à məke kawa zahav sə way ata nà, i wuslay à məke à man ata awan. Əna zek a aday Mbərom saa slabakay anan ahay à məke wa ata nà, i wuslay itəbay. 43Zek su ɗo, ɗo ahay sa lak ayak à məke ata nà, way kəriya awan, əna zek a aday Mbərom saa slabakay anan ahay ata nà, winen tə mazlaɓ awan. Zek ma lak ayak à məke ata nà, winen bəle awan, əna zek su ɗo saa slabakay ahay ata nà, winen məgala awan. 44Zek ma lak ayak à məke ata nà, winen zek sə daliyugo a anan, əna zek su ɗo saa slabakay ahay à məke wa ata ite nà, winen zek sə uho saa nay ahay pa ʼam ata awan. Kak zek sə daliyugo a anan inde cukutok ata nà, zek sə uho saa nay ahay ata ɗukwen, i ga inde re. 45Deftere a Mbərom a wa: «Adama ɗo mamaʼam ata nà, winen ɗo tə sifa awan.» Aday kutok, Yesu Almasihu ɗo sa nay à man a Mbərom wa ata nà, winen ɗo sə varan sifa anà ɗo ahay. 46Sə lahay aday nà, zek sə uho saa nay ata bay, əna zek sə daliyugo a anan, aday zek sə uho saa nay ahay ata a nay pə dəɓa wa kutok. 47Adama nà, mə ndakay a tə yugo. A nay à daliyugo a anan wa. Əna Yesu Almasihu kutok nà, winen a nay ahay à man a Mbərom wa. 48Ɗo sə daliyugo a anan aya nà, zek a tinen kawa zek mbala ana Adama ata awan. Matana re, ɗo saa njahay pə cakay a Mbərom ahay, zek a tinen i ga kawa zek mbala ana Yesu Almasihu ite re. 49Həna nà, mənuko ɗa ga minje tə Adama, ɗo mə ndakay a tə yugo ata awan. Aday azanan ɗi i ga minje tə Yesu, ɗo sa nay ahay à man a Mbərom wa ata awan. 50Mərak uno ahay, na jak ikwen ayak həna: Ɗo zənzen a nə, i mba apan sa zla à bahay a Mbərom saa nay ata inde ti zek sə daliyugo a anan bay. Zek aday a wuslay ike ata nà, i mba apan sə njahay pə cakay a Mbərom pa sə viyviya bay re. 51Pəken sləmay aday, u no sə ɗakak ikwen anan way a Mbərom mi ɗer a inde. Mənuko fok ɗi mac kəzlek bay, əna mənuko fok, zek a mənuko i mbəɗa zek hinen. 52Way ata i təra nà, ma kərtek kawa ambəcœk iɗe ca. I təra à alay a məzləzlilen i ɗakay anan andav ana daliyugo ata awan. Məzləzlilen ata kà fak zek nà, ɗo ma mac aya ti slabakay ahay ti zek a aday winen i wuslay itəbay ata awan. Ata mənuko ɗo tə sifa aya ɗukwen, Mbərom i mbəɗahak uko anan zek ite re. 53Ayaw, i təra matanan, anga zek aday a wuslay ike ata nà, â mbəɗa zek hinen aday winen a wuslay itəbay ata kutok. Matana re, zek aday a mac ike ata nà, â mbəɗa zek hinen aday winen a mac itəbay ata kutok re. 54À alay a aday zek sa mac aday a wuslay ike ata kə̀ tərak zek sa mac bay aday i wuslay itəbay ata kutok nà, ata way a Deftere a Mbərom sa ja apan ata i təra kutok, a wa: «Mbərom kə̀ mbasak pə Amac, kə̀ lizek anan pa sə viyviya awan.» 55«Iken Amac, məgala anak a aha kutok anaw? Iken Amac, məgala anak a sa vaɗ ɗo ata, aha kutok anaw?» 56Amac a njaɗ məgala pə ɗo ahay nà, anga ines a tinen ahay. Aday məgala ana ines ite nà, a nay à Tawrita wa. 57Aya əna, ngəruko anan anà Mbərom aɗəka, anga kə̀ varak uko anan məgala sə mbasay pə Amac, tə alay a Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 58Anga nan kutok, mərak uno ahay, ngizlen saray lele, kâ si yen nga bay. Gen anan nga anà mer su way a Mbərom kwa siwa fok, anga kə sənen apan zle, ayanga a kwanay ì mer su way ana Bahay a mənuko Yesu inde ata nà, i təra kəriya bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\