1 Korintu ahay 16

1Həna asa, pa ʼam sə acakal way anga sa man ayak zek anà ɗo a Yesu ahay à Urəsalima ata nà, kwanay nà, gen kawa anuno sa jan anà ɗo a Yesu ahay à Galatiya ata awan. 2Pac sə Zlaba ahay fok cəna, kuwaya â zəɓa dala kawa anahan sə lavay a zek ata, aday â ɗaf anan cara. Bina, ɗowan â sa ba nen ni zlak ayak aday ata saa cakal bay. 3Na sak a dəzlek ayak nà, ni varan ɗerewel à alay inde anà ɗo a kwanay a saa walay ataya awan, ni slan atan tə dala ata à Urəsalima. 4Kak na cak apan təɗe nen a ta nga uno nâ zla nà, mi zla jiga tu ɗo ataya awan. 5Ni zlak ayak àga kwanay nà, tə daliyugo sə Makedoniya, anga u no sa zla tə wulen su doh a tinen ahay saa can atan ayak iɗe. 6Izəne, ni njahay àga kwanay mənjœk, izəne à alay sa maɗ fok ni njahay àga kwanay. Aday à alay uno saa slabak àga kwanay wa ata nà, ki i men uno zek tə dala sə cəveɗ. 7Na zlak ayak àga kwanay ɗukwen, u no saa zla way uno bəse bay. Kà zlak anan à nga anà Mbərom nà, ni njahay tə kwanay zərat lele àga kwanay kutok. 8Əna ni njahay à Efesus tamak hus pə azar uko sə Pentekosta, 9anga Mbərom kə̀ təɓak uno cəveɗ sa ga mer su way məduwen a à man a anan. Aday ɗo maniɗe ahay inde bayak a re. 10Kak Timote kə̀ dəzlek ayak à wulen a kwanay nà, təmihen anan lele anga aday â zlan à nga sə njahay à mamasl a kwanay, bina a ga mer su way a Mbərom, Bahay a mənuko, nə lele kawa nen awan. 11Matanan, ɗowan â sa kəɗey anan bay. Men anan zek aɗəka tə dala sə cəveɗ. Ata aday i mbəsak kwanay tə zay, i dəzley à man uno ɗukwen lele aday tə zay a re. Bina, manay tə mərak ahay à man a anan, manay apan mi ba anan. 12Mərak a mənuko Apolos nà, na gak anan kem aday tâ zlak ayak pə kərtek a tə mərak azar aya awan, əna a ngam həna fan bay. Aya əna, azanan pa ʼam ɗukwen, kə̀ njaɗak cəveɗ a nə, i zlak ayak kutok. 13Ben lele, rəzlen à nga wa sə pərahan azar anà Mbərom nə lele. Kə̂ pəken anan zlawan ì zek ahay bay, kə̂ viren anan bəle anà mivel a kwanay ahay bay. 14Ì mer su way a kwanay sa ga ahay fok cəna, sənen zek ahay. 15Mərak uno ahay, kə sənen Sitifanas tu ɗo su doh anahan ahay zle fok. Sa lah sə təma sə pərahan azar anà Yesu pə daliyugo sə Akaya nà, tinen. Tə varak anan nga a tinen anà Mbərom anga aday tâ man zek anà ɗo a Yesu ahay. Matanan, na gak ikwen kem nà, 16ɗəfen anan apan anà zahav su ɗo matanan ataya awan. Ɗəfen anan apan anà ɗo sa ga mer su way tə məgala kawa tinen ataya a re. 17Nə taslay mivel bayak a jiga nà, anga atə Sitifanas tə Fortinatus tatə Akayus ta nak ahay à man uno. Ta nak su mo zek à yime ana kwanay inde. 18Tə bənak uno mbac lele kawa ana tinen a sə bənak ikwen anan mbac ata re. Zahav su ɗo ataya nà, bənen atan à ʼam wa nə lele. 19Ɗo a Yesu ahay sə halay nga pə daliyugo sə Aziya kwa aha fok, ta jak ikwen ayak ʼam. Atə Akilas tə Pəriskila pi zek tu ɗo a Yesu sə halay nga àga tinen ataya fok ta jak ikwen ayak ʼam lele, anga kwanay a fok kə jipen nə pə sləmay a Bahay a nuko Yesu a kərtek. 20Ɗo a Yesu ahay à man a anan fok ta jak ikwen ayak ʼam. Jen anan ʼam ì zek ahay lele re. 21Nen Pol, na jak ikwen ayak ʼam. Nə vindek ayak ʼam a anan nà, tə alay uno awan. 22Kak ɗowan a nə a pəlay Bahay a mənuko Yesu bay cəna, Mbərom â tahasl anan. Marana, Bahay a mənuko â nay! 23Bahay a mənuko Yesu â gak ikwen sumor anahan. 24Kwanay a fok, ɗo sə mivel uno aya awan, anga ɗə japay fok ɗukwen pə Yesu Almasihu awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\