1 Korintu ahay 3

1Matanan mərak uno ahay, à alay uno sa zlak ayak àga kwanay ata nà, na mbak apan sa jak ikwen way ahay kawa abay ni jan anà ɗo ahay aday Apasay inde à tinen inde coy ataya bay. Na jak ikwen ayak aɗəka nà, kawa ɗo sə daliyugo ahay, anga kwanay a à alay ata nà, kawa gwaslay ahay mba, kə təren ɗo sə pərahan azar anà Yesu Almasihu mə jəra aya fan bay. 2Anga nan, nə tətakak ikwen anan à alay ata ɗukwen nà, way ma da ʼam aya bay ataya re, bina winen ma da ʼam ataya nà, ki mben apan fan bay. Aday kwa abay â ga nə həna biten təkeɗe ɗukwen, ki mben apan fan bay re, 3anga kwanay hwiya kawa ɗo sə daliyugo ahay mba. Bina hwiya kwanay apan i gen sərak ahay pi zek, aday atəre ɗukwen, way a kwanay re. Ata nà, kwanay kawa ɗo sə daliyugo ahay ba? Aday ki gen nà, way su ɗo sə daliyugo aya kutok biɗaw? 4Kak aday azar su ɗo a kwanay aya ta wa: «Manay nà, ɗo ana Pol ahay» aday ɗo hinen ahay ite ti ja: «Manay nà, ɗo ana Apolos ahay», ata ki gen way matanan ataya nà, kwanay ɗo sə daliyugo aya sabay kutok ɗaw? 5Apolos ata nà, awan a maw? Pol nà, winen wayaw? Manay nà, ɗo si mer su way a Mbərom ahay coy. Ma ga nə mer su way sə ɗakak ikwen anan ləbara ana Yesu Almasihu anga aday kə̂ ɗəfen apan nga. Kuwaya, manay ma ga nə mer su way mbala ana Mbərom a sə ngaman umo apan sa ga ata awan. 6Manay ma ga nà, kawa ɗo sa ga mer su way à guvo ahay. Nen sə lahak ayak sə ɗakak ikwen anan ʼam a Mbərom ata nà, nə tərak kawa ɗo sa casl way à guvo. Apolos, winen a zlak ayak nà, a pərahan azar anà mer su way a Mbərom àga kwanay kawa ɗo sə pəkan aʼam anà zahav sə way a ma casl ata awan. Əna sa har anan zahav sə way ata nà, zek a Mbərom awan. 7Matana kutok, ɗo sa casl way tu ɗo sə pəkan aʼam fok a tinen a, cew maya ta slak awan a ibay. Əna si zek a Mbərom a tə alay anahan ɗo sa har anan zahav sə way ata awan. 8Natiya kutok, â ga nə nen Pol, ɗo sa casl, â ga nə Apolos, ɗo sə pəkan aʼam, cew maya manay a, awan inde kə̀ gəzlak manay pi zek wa ɗaw? Əna zek a Mbərom i varan umo magwagway si mer su way anà kuwaya pə herreɓ sə ayanga a manay. 9Manay cew maya tə Apolos a nà, mə japay nə pi mer su way a Mbərom awan. Kwanay a kutok, kə təren nà, guvo a Mbərom ata awan. Aday asa kə təren kawa doh aday Mbərom winen apan i han ata re. 10Nen nà, Mbərom kà gak umo sumor anahan, bina sə dazlan anan mer su way ata àga kwanay nà, nen awan. Matanan kutok, nə tərak ɗo mərike a sa san sa han doh ata awan. Nə pəkak anan saray sə way a coy. Aday ɗo hinen ahay tinen apan ti han apan. Əna kuwaya â han apan ɗukwen, tə wurwer awan. 11Saray su doh nà, ma pak a coy. Saray su doh ata nà, Yesu Almasihu. Ɗowan inde i mba apan sa pak uda maza sabay. 12Pə saray sə way ata kutok, ɗo ahay bayak a tinen apan ti han apan. Azar a ta han apan tə guro, azar aya ɗukwen ta han apan tə rəslom, azar aya ite tu kon mə jəra aya awan. Aday jəba su ɗo azar aya ite, tinen kutok nà, ta han apan tə dədom, tə mapapar, aday azar aya kutok tə gusuko. 13Aya əna, pə luvon sə sariya kutok nà, jiyjay i dav pi mer su way ana kuwaya fok. Mbərom i kataɓ anan mer su way ana kuwaya tə uko. Ata aday ɗi canan anà mer su way a mənuko ahay kutok, kwa â ga nə lele, kwa â ga nə lelibay, ata ɗi san kutok. 14Kak aday uko kà mbak apan sa vak anan mer su way à ɗowan a bay nà, ata winen i njaɗ magwagway anahan. 15Əna kak uko kà mbak apan sa vak anan mer su way a ɗowan a ite nà, i njaɗ awan bay. Zek anahan a dada nà, i tam, əna i tam nə wurcihew wurcihew kawa ɗo sə təmay ahay à ʼam sə uko wa, alay məgaɓar awan. 16Kwanay nà, kə təren kawa doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday Apasay anahan mə njahay a à mivel a kwanay inde. Wita nə kə sənen apan itəbay ɗaw? 17Kak ɗowan a kə̀ nəsek anan doh sə mazlaɓ a Mbərom ata nà, Mbərom i lize anan ɗowan ata awan. Anga doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, cəncan awan, aday kwanay ɗukwen doh ata awan. 18Natiya kutok, ɗowan â sa njəkan uda anà zek anahan bay. Kak ɗowan a inde à wulen a kwanay kà jak winen nə ɗo ma san way a pə daliyugo a anan nà, â təra zek anahan nə ɗo mindel a aɗəka, aday â njaɗ kəlire ɗiɗek a kutok. 19Anga asan way su ɗo sə daliyugo ahay nà, Mbərom a ca apan nə wita nə mindel kəriya awan. Deftere a Mbərom a ja nà: «Mbərom a mbazl anan ɗo ma san way aya à ɓalay sə wurwer a tinen aya inde.» 20Aday a ja asa re, a wa: «Mbərom Fetek a san nà, abayak nga su ɗo ma san way aya nə way kəriya aya awan.» 21Anga nan kutok, ɗowan â sa həran nga anà zek anga ɗo zənzen a bay. Sənen aɗəka nà, way ahay fok nə ana kwanay. 22Â ga nə nen Pol, â ga nə Apolos kabay Piyer nà, manay a fok nə ana kwanay a biɗaw? Aday, kwa daliyugo, kwa sifa, kwa amac, kabay way sə alay a həna a anan, kabay way sa nay à alay a azanan pa ʼam ata awan fok nà, ana kwanay awan. 23Aday zek a kwanay a ite nà, sə lavay kwanay ɗukwen nə Almasihu. Aday Almasihu a ite ɗukwen, ana Mbərom awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\