1 Korintu ahay 4

1Sənen apan lele, manay ɗo maslan ana Almasihu ahay nà, ɗo si mer su way anahan ahay. Mbərom a varan umo anan mer su way sə ɗakan anan anà ɗo ahay way anahan abay mi ɗer aya kwakwa ata awan. 2Natiya kutok, ɗo si mer su way a aday ti mbəsakan mer su way à alay inde ata nà, sumor a nà, ɗo ɗiɗek awan. 3Nen a aday nà, kə̂ gəɗen uno azar, kî jen nə nen lele kabay nen lelibay fok nà, awan a jalay nen bay. Kwa â ga nə ɗowan aya inde tinen apan ti guɗo azar ata dəp nà, awan a jalay nen bay re. Kwa mez si zek uno təkeɗe kà jak uno awan a ibay. 4Anga nen a nə bayak nà, awan a mi ɗer a inde aday təɗe abay sə guɗo apan azar nə ibay. Əna kutok nà, u no sa ja nə nen na ga ines itəbay ata bay re. Suu go sariya nà, zek a Mbərom a tə alay anahan awan. 5A nak ikwen sə lahan pa ʼam anà Mbərom sa gan sariya anà ɗo ahay nà, angamaw? Ben luvon a aday Bahay a mənuko i sa ga sariya ata aday. Winen a kà nak kutok nà, i dav anan jiyjay anahan pə way a mi ɗer a ì iɗe zənzen a inde ataya, i kay anan ahay uho way sə mivel sə ɗo ahay kutok re. À alay ata kutok, Mbərom i həran nga anà kuwaya pi mer su way anahan ma ga aya awan. 6Mərak uno ahay, nə vindek ikwen ayak minje sə way a anaya pə manay tə Apolos nà, anga aday kə̂ sənen way a mi ɗer aya uda ata awan. U no nà, pərihen anan azar anà way a mə vinde à Deftere a Mbərom inde ataya awan. Kə̂ həran anan nga anà zek a kwanay anga ɗo kərtek, aday sə kəɗey anan ɗo azar aya bay. 7Anga, sa jak iken nà, kə zalay ɗo azar a nə wayaw? Awan anak a inde aday kə təma pə Mbərom wa bay nə maw? Ibay fok. Ka ga anan ti zek kawa ka njaɗ tə alay anak a ite nà, angamaw? 8A ga pikwen nà, kə njiɗen anan way ahay fok, kwanay ɗo zlile aya awan, aday ki jen nà, kwanay bahay ahay. Aday kə bayiken nà, manay nə bahay ahay itəbay. Abay â ga nə matanan cukutok nà, wita lele, ɗi ga bahay ata nə pə kərtek a jiga bugol biɗaw? 9Aya nà, matanan bay. Manay nə ɗo maslan anà Yesu Almasihu ahay. Əna Mbərom a təra manay kawa ɗo mədakwidok aya awan, kawa ɗo kəriya aya awan, aday ma ɓan aya coy saa vaɗ manay pa ʼam sə ɗo ahay fok ata awan. Mə təra kawa way sə gəsle anan pə iɗe sə ɗo ahay, kwa pə iɗe ana maslay a Mbərom ahay re. 10Ɗo sə daliyugo ahay ta ca pumo nà, kawa mindel ahay, anga manay apan mi ɗakay anan ləbara ana Almasihu. Aday a ga pikwen nà, kwanay kə sənen way zle, anga ajapay a kwanay tə Yesu Almasihu ata awan. Manay ite nà, ɗo bəle aya awan. Kwanay nà, məgala aya awan. Manay nà, ɗo ahay tə kəɗey manay, aday tə varak ikwen mazlaɓ anà kwanay bugol kutok. 11Hus həna biten ɗukwen nà, may winen apan i rawaɗ manay, manay apan mi mac tu jom re. Zana lele aya inde pumo itəbay re, ta taa ndaɓay manay nə hwiya. Manay apan mi bar nə karara kawa doh a manay nə inde itəbay. 12Mə rəzlen à nga wa anà mer su way nə ndekərkərre, anga aday mâ njaɗ sa tar alay à ʼam. Kwa tə gənahak umo dəp nà, manay ma ma nga sə pəsen atan anan aɗəka nà, ʼam lele aya awan. Tə jugurak pumo wa ʼam dəp nà, mə ɗəma anan ca. 13Ɗo ahay ti rac manay ta ʼam, əna manay mi bənan atan mbac aɗəka re. Ti ga alay tə manay kawa kwaskwalay. Həna hwiya ma nan anà ɗowan bay, kawa ruhom sə daliyugo a anan. 14Nə vindek ikwen ayak nà, anga sə pəkak ikwen waray ì iɗe pə way a kwanay sa ga ataya bay, əna anga u no sa jak ikwen ayak panan wa lele, kwanay wan uno ahay, car uno ahay. 15Kwa abay â ga nə ɗo ahay inde bayak a tə baslay zek bay sa zlak ayak àga kwanay saa ɗakak ikwen anan ləbara ana Almasihu dəp nà, bəbay a kwanay pə cəveɗ sə pərahan azar anà Yesu Almasihu inde kərtek nə, nen a hwiya. Na ja matanan nà, anga sə ɗakak ikwen anan ləbara mugom a nà, nen. Kwanay kə təmihen sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu nə à alay uno wa. 16Anga nan kutok, nə cəce pikwen wa nà, pərihen anan azar anà azla uno awan. 17Matanan nə slənak ikwen ayak Timote, winen wan uno ləliwe uno awan, winen ma ɗaf nga pə Bahay a mənuko Yesu a nə lele. Winen kà sak a dəzlek ayak nà, i ɗakak ikwen anan cəveɗ uno sə pərahan azar anà Yesu Almasihu nə lele. Wita nà, way uno sə ɗakan anan anà ɗo a Yesu ahay kwa aha fok ata awan. 18Ɗo a azar aya tinen apan ti zlapay awan, à wulen a kwanay inde. Tə bayak nà, i ga nə ni zlak ayak àga kwanay sabay. 19Əna kà zlak anan à nga anà Bahay a mənuko Yesu nà, nen apan ni zlak ayak bəse. Ata ni i san anan ɗo sə zlapay awan ataya nà, tə bəbal awan kəriya ɗaw, kabay məgala a tinen a inde acəkan ɗaw kutok. 20Anga bahay a Mbərom nà, way məgala awan, bina abəbal awan bay. 21A nak ikwen jiga nə maw? Nâ zlak ayak àga kwanay nə tə məkiɓek a ɗaw, kabay nâ zlak ayak nə tə asan zek a aday tə anjahay səkəffe à mivel inde ɗaw?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\