1 Korintu ahay 5

1Ihe, nen apan ni sləne kwa ta sə wura fok, ta wa, ʼam inde məduwen a àga kwanay. Nə sləne nà, ɗowan a inde nə tə nahay tə uwar ana bəbay anahan. Jəba sə way ata nà, kwa à mamasl su ɗo sə pəra ahay inde ɗukwen, ta gan may bay re. 2Abay təɗe pə jəba sə way ata nà, ki yimen anan anan aɗəka, əna kwanay nà, gədek a zlapay anan re. Ɗo sa ga way matanan ata nà, kə rəzlen anan à wulen a kwanay wa bay aɗəka nà, angamaw? 3Kwa â ga nə nen dəren tə kwanay, apasay uno winen inde tə kwanay. Ɗo sa ga way matanan ata nà, nen nə gəzlak anan sariya anahan a coy, kawa nen inde à wulen a kwanay. 4Na jak ikwen ayak tə sləmay ana Bahay a mənuko Yesu həna nà, hilen nga pa ʼam ata awan, aday nen a ɗukwen, apasay uno i ga inde à mamasl a kwanay, aday ɗukwen məgala ana Bahay a mənuko Yesu i ga inde re. 5Aday ka sak a hilen nga ata nà, viren anan anan ɗowan ata à alay inde anà Fakalaw, aday ubor si zek anahan â lize. Ata nà, sifa anahan i tam pə luvon ana Bahay a mənuko saa may ata awan. 6Kwanay apan ki zlambiren awan bugol nà, ki gen nə way lele ɗaw? Bina kə sənen sa jəka: «Wuɗah mənjœk cəna, a zlambar anan nuko nə fok» nà, kə sənen biɗaw? 7Ines nà, kawa wuɗah ata awan. Matanan, pəken anan ines a kwanay ahay à wulen a kwanay wa. Natiya, ki təren ɗo ɗiɗek aya awan. Bina abay həna ata aɗəka nà, kwanay mə təra a nà, ɗo ɗiɗek aya coy, anga Yesu Almasihu kə̀ məcak kawa wan sə təman mə waslan a anà Mbərom pə luvon sa ga azar uko sə Pasəka ata awan. 8Anga nan kutok, guko azar uko sə Pasəka ata nə, tə way mənjəna wuɗah ata awan, kawa sa ja nà, tə mivel cəɗanʼa aday à ɗiɗek a inde. Bina mbəsakuko atə sədœk tə huwan, anga tinen way lelibay aya kawa wuɗah ata awan. 9À ɗerewel uno sə vindek ikwen ayak hinen inde ata nà, na jak ikwen ayak biɗaw? Kâ saa jipen tu ɗo sa ján uho ahay bay. 10Nə vindek ikwen ayak matanan ata nà, na ja nə pu ɗo sa ján uho ahay, ɗo sa ga ubor pə dala ahay, kabay ɗo sə van nga anà ɗo ahay, kabay ɗo sa ga pəra ahay, əna tinen abay ɗo sə daliyugo aya way anahan ata bay asanaw? Kak abay na ja nə pə tinen nà, wita si ki mbəsiken anjahay pə daliyugo biɗaw? 11Əna na ja nà, pu ɗo aday a jan anà nga anahan a nà, winen ɗo a Yesu, aday cəkəbay winen ɗo sa ján uho, winen ɗo sa ga ubor pə dala, winen ɗo sa ga pəra, winen ɗo sa gaɗ mungwalay pu ɗo, winen ɗo sə vaway nga aday ɗo sa van nga anà ɗo ahay ata awan. Ɗo sa ga way matanan ataya nà, kə̂ tiren alay à tuwez jiga bay fok. 12- 13Mə zaray ənaw ahay pi zek tu ɗo sə daliyugo ataya aha, aday saa gan atan sariya awan anaw? Wita nà, mer su way a Mbərom awan. Aya əna, ɗo a Yesu ahay kutok nà, saa gan atan anan sariya a tinen ahay nə kwanay awan. Anga Deftere a Mbərom kà jak, a wa: «Rəzlen anan ɗo sə huwan ahay à wulen a kwanay wa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\